PLA DOCENT
Taller Disseny i il·lustració digital aplicat a la imatge corporativa amb Adobe Illustrator Format docència Extensiu

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.

Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. P. G. Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Introducció pràctica a les eines i procediments de treball en la creació de gràfics basats en objectes per a la seva utilització en el disseny, la maquetació, l’aplicació i la publicació de continguts de disseny gràfic, corporatiu i publicitari. S’utilitzaran eines basades en el dibuix vectorial per crear, editar i publicar il·lustracions amb imatges i text (elements gràfics, disseny d’embalatges, compaginacions, etc.). No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se per primer cop en el disseny d’imatges vectorials o aquells que ja hagin tingut algun contacte previ de forma autodidacta o en un nivell introductori.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: canó de projecció, internet, ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5 (preferiblement CS6)
A aportar per l'estudiant: ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5.
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 02/01/2015
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducció al curs i al programa.
Tema 2. La imatge digital (vectorial vs píxels) / Usos i introducció a Adobe Illustrator / Interfície de treball (documents, espai de color).
Tema 3. Creació, selecció, transformacions i organització dels objectes. Disseny d’icones a partir de geometria.
Tema 4. Dibuix i edició dels objectes de corbes. Eines de precisió / Capes. Il·lustració vectorial d’un avatar.
Tema 5. Introducció a la tipografia i al color. Text i format.
Tema 6. Introducció al color. Color i gestió de mostres, transparències i modes de fusió / Efectes i filtres.
Tema 7. Introducció al disseny de marca. Creació d’una marca.
Tema 8. Manual d’identitat corporativa.
Tema 9. Creació d’aplicacions corporatives (targeta de visita) i publicitaries (cartell/fulletó). Preparació dels originals per a la impressió i exportació.
Tema 10. Presentació de propostes de forma visual. Mock-ups amb Photoshop (merchandising).

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-L'alumne entendrà els fonaments de la imatge digital.            
OG2.-L'alumne aprendrà a identificar els dibuixos basats en objectes i a entendre el seu abast d’aplicació.  X X          X
OG3.-L'alumne entendrà la nomenclatura i dominar les eines de creació i edició del dibuix amb vectors per reproduir qualsevol dibuix de línia amb rigor i precisió.       X        
OG4.-L'alumne serà capaç de distingir i utilitzar correctament les eines d’organització, transformació, distorsió, assignació d’atributs, d’estils i d’efectes.       X        
OG5.-L'alumne coneixerà les aplicacions fonamentals que poden integrar gràfics d’Illustrator i els sistemes i especificacions d’impressió i exportació.   X     X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5
1 OE1.-L'alumne distingirà els trets fonamentals i conèixer les característiques de les imatges basades en píxels i en objectes. X X      
OE2.-L'alumne comprendrà els atributs i definir les especificacions que determinen el resultat d’un calc automàtic segons una finalitat concreta. X    
OE3.-L'alumne coneixerà les eines de dibuix (de figures geomètriques i formes senzilles, els llapis, les plomes i els pinzells), les seves opcions i característiques.     X    
OE4.-L'alumne coneixerà les eines d’edició dels traçats (selecció, transformació, modificació o distorsió) amb o sense precisió i les diferents possibilitats per assignar atributs de traç i farcit.     X X  
OE5-L'alumne experimentarà amb les possibilitats creatives i estètiques de les eines de text.       X  
OE6.-L'alumne entendrà el color digital: definir colors i gestionar la paleta de mostres, les llibreries i els colors del document.   X X X  
OE7.-L'alumne coneixerà les pautes de treball en el disseny i creació de motius de patró.    X X X X
OE8.-L'alumne coneixerà els diferents efectes i filtres que poden modificar l’aparença dels objectes.       X X
OE9.-L'alumne sabrà organitzar els objectes segons l’ordre d’apilament i la seva distribució sobre l’àrea de treball entenent les agrupacions d’objectes i la gestió des de la paleta capes.       X  
OE10.-L'alumne utilitzarà els formats adequats d’emmagatzematge i/o exportació de la informació i organitzar correctament el directori de treball personal.       X X
OE11.-L'alumne imprimirà un fragment o tota una il·lustració en un suport digital (PDF) o físic (paper) i preparar correctament els originals d’impremta.  X     X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Sobre Adobe Illustrator:
Adobe daily creative challange [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://www.behance.net/challenge/illustrator>.
Tutorials per temàtiques sobre Illustrator [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://helpx.adobe.com/es/illustrator/tutorials.html >


Inspiració i referències de projectes:
Graffica [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
<https://graffica.info/>.

 

Recursos:
Banc d’imatges lliure: Unsplash [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://unsplash.com/>.
Banc d’icones Flaticon [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://www.flaticon.com/>.
Banc de mock-ups Mock-up World [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://www.mockupworld.co/all-mockups/>.
Banc de tipografies Fontsquirrel [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://www.fontsquirrel.com/>.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  L’assistència a classe és recomanable sempre.
  Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d’aplicació

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistiran en:

 

A - Disseny d’icones a partir de figures geomètriques i amb eines de transformació.
B - Creació d'un avatar amb il·lustració vectorial per a xarxes socials. Aplicació d’atributs de color, motius i efectes.

Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals i tècnics. S’avaluaran totes les pràctiques descrites a l’apartat de les activitats formatives. Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció).

 

Criteris d’avaluació del exercicis pràctics:
- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.

 

Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.

 

Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines.
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Entrega dels documents amb les especificacions tècniques correctes.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta, dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.

Individual 30%
3 Treball

Realització d'un treball amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula.

 

Consistirà en el disseny d’un projecte, elaborant el següent:

 

1. Disseny d’una marca. Concepte i construcció (tipografia, forma i color).
2. Maquetació d’un manual bàsic de marca.
3. Disseny aplicacions corporatives: targeta de visita.
4. Disseny d'elements publicitaris: fulletó / cartell.
5. Presentació de propostes visuals: mockup amb photoshop d’un element de merchandising.

 

A l’aula es donaran els conceptes teòrics i pràctics per saber organitzar i dissenyar el projecte, per a fer un ús correcte dels elements gràfics i per a preparar els arxius de cada aplicació per a impremta (troquel, pdfs, línies, sangs...).

 

L’alumne elaborarà el projecte dins i fora de l’aula. Per tal de poder realitzar un seguiment del projecte i poder ser assessorat, caldrà portar al dia el disseny de cada una de les parts.

 

L’última sessió, es realitzarà una presentació oral del projecte davant de la resta d’alumnes i es realitzarà l’entrega definitiva dels arxius.

 

Criteris d’avaluació del projecte:

- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
-Ús de vocabulari específic en la presentació oral i correcció ortogràfica dels elements dissenyats.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.


Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.


Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines.
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.
-Preparació correcta dels documents d’arts finals.

Individual 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

Observacions

Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.