Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  L’assistència a classe és recomanable sempre.
  Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d’aplicació

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistiran en:

 

A - Disseny d’icones a partir de figures geomètriques i amb eines de transformació.
B - Creació d'un avatar amb il·lustració vectorial per a xarxes socials. Aplicació d’atributs de color, motius i efectes.

Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals i tècnics. S’avaluaran totes les pràctiques descrites a l’apartat de les activitats formatives. Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció).

 

Criteris d’avaluació del exercicis pràctics:
- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.

 

Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.

 

Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines.
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Entrega dels documents amb les especificacions tècniques correctes.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta, dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.

Individual 30%
3 Treball

Realització d'un treball amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula.

 

Consistirà en el disseny d’un projecte, elaborant el següent:

 

1. Disseny d’una marca. Concepte i construcció (tipografia, forma i color).
2. Maquetació d’un manual bàsic de marca.
3. Disseny aplicacions corporatives: targeta de visita.
4. Disseny d'elements publicitaris: fulletó / cartell.
5. Presentació de propostes visuals: mockup amb photoshop d’un element de merchandising.

 

A l’aula es donaran els conceptes teòrics i pràctics per saber organitzar i dissenyar el projecte, per a fer un ús correcte dels elements gràfics i per a preparar els arxius de cada aplicació per a impremta (troquel, pdfs, línies, sangs...).

 

L’alumne elaborarà el projecte dins i fora de l’aula. Per tal de poder realitzar un seguiment del projecte i poder ser assessorat, caldrà portar al dia el disseny de cada una de les parts.

 

L’última sessió, es realitzarà una presentació oral del projecte davant de la resta d’alumnes i es realitzarà l’entrega definitiva dels arxius.

 

Criteris d’avaluació del projecte:

- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
-Ús de vocabulari específic en la presentació oral i correcció ortogràfica dels elements dissenyats.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.


Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.


Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines.
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.
-Preparació correcta dels documents d’arts finals.

Individual 60%