PLA DOCENT
Taller Creació de Gràfica Publicitària: Art & Copy Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. B.
i Prof. D. G.
Coneixements
previs recomanats
Especialment orientat a estudiants de quart curs.
Cal capacitació suficient en Photoshop.
Torn Únic
Descripció general del taller Aquest no és un taller per saber cóm es fa un anunci. És un taller per aprendre a fer anuncis. Praxis. La creació d’anuncis no pot ser per al professional una pràctica basada en l’enginy sinó en la perspicàcia. Només els coneixements en estratègia, retòrica i disseny poden garantir l’eficàcia en la praxi publicitària. En aquest taller es treballarà la ideació, redacció i realització d’anuncis per a premsa diària, revistes i cartells. L’alumne/a ha de finalitzar el Taller amb un book amb peces gràfiques publicitàries de diversos formats (pàgines, mitges, dobles, peus (faldones), cartells, tanques, etc.), realitzades de principi a fi pel seu equip.

Aquest taller requereix de l’estudiant el compromís de resposta ràpida i dedicació àmplia fora de l’aula.

Organització del taller: Com si d’una agència de publicitat es tractés, els docents actuaran com a professionals  amb els seus propis equips de treball, alternaran la seva presència a classe per tal de fer el seguiment, acompanyament i direcció del procés de creació (estratègia, concepte, idea, imatge i text).

La Direcció Creativa (Director de Copy i Director d’Art) presentarà els productes i el seu brief. Decidirà l’estratègia, marcarà els diferents eixos de comunicació i dirigirà, de manera directa, l’esforç creatiu dels equips.

No es tracta de que els alumnes puguin seguir els seus “impulsos creatius”, sinó de que comprenguin i apliquin la metodologia de les agències de publicitat.

Sobre un mateix tema, es crearan diferents enfocaments en funció dels diferents targets . Cada equip realitzarà les peces que corresponguin al concepte assignat pels Directors Creatius (docents).

Organització del taller: Els docents desenvoluparan el contingut teòric del taller i explicaran la metodologia pedagògica del curs:
FASE TEÒRICA:
Sessió 1: Els directors creatius M. B. i D. G. presentaran el Taller, la seva mecànica i calendari. S’establiran equips d’estudiants i es crearà la fitxa d’equip.
Sessions 2 i 3: El Prof. M. B. exposarà la part teòrica del curs corresponent al copy (Copy platform, Idea, Imatge, Titular, Text, Eslògan).
Sessions 4 i 5: El prof. D. G. exposarà la part teòrica del curs que correspon a l’art (esborrany, tipografia, composició, direcció d’art, aplicacions Photoshop).

CICLE DE TREBALL: 
Cinc sessions (10 hores) per producte. 
Dia 1 (M. B.): 
El Director. Creatiu  presenta producte i brief campanya. 
S’assignen els eixos de comunicació als equips. 
Dia 2 (M. B.): 
Presentació i revisió de primeres idees d’imatge i titular. Alternatives i decisions finals. 
Dia 3 (M. B.): 
Presentació i revisió de titulars, textos i eslògans definitius. 
Dia 4 (D. G.): 
Revisió i correcció dels primers esborranys. 
Dia 5 (D. G.): 
Creació d’originals. Tancament de les peces i decisions finals.

FASE FINAL:  
Penúltima sessió (M. B.): 
Ajustaments definitius.

Darrera sessió (M. B. i D. G.): 
Presentació de treballs per part dels alumnes i avaluació.
Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant:
Tots els estudiants hauran de portar el seu propi ordinador equipat amb el programari indicat.
Fulls per esborrany (bocetos) DIN A4.
Llapis,
Retolador.
I, per a les presentacions d’art final, cartró ploma.
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 10/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Estratègia de comunicació. Target, fet principal, satisfactor i mitjà.

Tema 2. Retòrica de comunicació: discursos, titulars, textos i eslògans

Tema 3. Realització: Plantejament de conceptes en esborranys (boceto) en paper i llapis. Coneixement i ús del photoshop. Realització d’esborranys mitjançant retoc i fotomuntatge. Art final.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà les tècniques d’estratègica en comunicació (copy strategy). X X X   X    
OG2.- Coneixerà la retòrica de comunicació. X   X   X     X
OG3.- L’alumne aprendrà disseny de cada una de les peces de comunicació indicades en el programa. X X X X   X   X
OG4.- L’estudiant ha de ser capaç de comprendre les necessitats i anhels del target per a convertir-los en motivacions poderoses.     X X      X  
OG5.- Serà capaç de comprendre el producte i allò que aquest pot oferir.  X X X X  X      X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Procter & Gamble. X        
OE2.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Work strategy d’Ogilvy & Mother. X        
OE3.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy Platform de Ted Bates. X        
OE4.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy Platform de Grey. X        
OE5.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy strategy de DDB. X        
OE 6 L’alumne aprendrà la “dispositio” de la retòrica aristotèlica (icònica i textual): exordio, narratio, peroratio.   X      
2 OE7.- L’estudiant aprendrà a realitzar esborranys a mà, com a fase prèvia a l'ús del programari.   X X    
OE8.- L’alumne emprarà correctament programari per a correcció gràfica. X X X    
OE9.- El estudiant coneixerà l’ús del mòbil com a eina fotogràfica.   X X    
OE10.- Els alumnes aprendran a emprar cada un dels models estratègics explicats al curs.  X     X X

Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  Crèdits ECTS
Total Presencial No presencial
A) Teoria 150 56 94 6
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ARNHEIM, R. El pensamiento visual. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1998. ISBN 9788475093772.
MOLINÉ, M. La comunicación activa: la publicidad sólida. Bilbao: Ed. Deusto, 2003. ISBN: 84.234.0737.88. 
MOLINÉ, M. La fuerza de la publicidad. Madrid: Ed. Cinco Días, 1999. ISBN: 84.8036.499.8.
MÜLLER-BROCKMANN, J. Historia de la Comunicación visual. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2005. ISBN 9788425219368.
SOLER PUJALS, P. La estrategia de comunicación. Barcelona: Ed. Feed Back, 2000.
KANDINSKY. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Ed. Paidós, Ibérica, 1988. ISBN 978844932634.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d’aplicació - Elaboració d’entre 10 i 12 anuncis de formats variats
- Pàgina
- Doble pàgina
- Mitja pàgina
- Peu de pàgina (faldón)
- Cartell
- Tanca 3x4 o 3x8
- OPIS
Cada un dels alumnes que formen un grup ha d’assumir, indistintament, els papers d’Estratega, Art i Copy.

Tot seguint les indicacions de la Direcció Creativa es cercaran i realitzaran les solucions retòriques d’imatge i text per a cada problema. Caldrà responsabilitzar-se de la creació de la imatge, el titular, el text i l’eslògan corresponent.

És imperatiu el compliment exacte del calendari de creació.
Individual 60%
Grupal (2-4 membres)
3 Carpeta d’aprenentatge  Contindrà la totalitat de les peces (activitats d’aplicació) elaborades al llarg del curs. Es presentaran cada una de les peces dins el calendari establert. Els docents poden indicar la necessitat d’introduir modificacions amb caràcter obligatori. El dia establert el grup defensarà en una classe expositiva la seva Carpeta d’Aprenentatge que inclourà la totalitat d’activitats d’aplicació realitzades. La sessió anterior es dedicarà a atendre dubtes i consultes.   Grupal (2-4 membres) 20%
Classes expositives
4 Examen Prova escrita tipus test el mateix dia de l’exposició final. Individual 10%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.