PLA DOCENT
Taller  Iniciació a la grafologia aplicada als professionals d'RRPP i Publicitat Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. L. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El curso tiene como principal objetivo que el alumno pueda entender las estructuras básicas de la grafología, para iniciarse en el reconocimiento de los rasgos, tendencias, temperamentos y habilidades de las personas a través del estudio de la letra, convirtiendo la grafología en un instrumento más de trabajo en el ejercicio de la profesión.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 27/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 24/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción y origen

Tema 2. Géneros gráficos
2.1. Géneros: Orden, forma, tamaño, dirección, inclinación, velocidad, presión y continuidad.
2.2. Subgéneros: Abierta, acerada, agrupada, angulosa, ascendente.

Tema 3. Texto positivo–negativo, aspectos gráficos
3.1. Abierta, ascendente, clara, inclinada, ligada o agrupada, proporcionada, rápida, sobria, limpia y firma.
3.2. Temperamentos, Energía vital, Simbolismo del espacio, Extroversión y creatividad.

Tema 4. La firma: tipos, diferencias, tamaños, rubricas. Escalas y medición. Informes
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá las estructuras básicas de la grafología para iniciarse en el reconocimiento de los rasgos, tendencias, temperamentos y habilidades de las personas a través del estudio de la letra. X       X X X  
OG2.- Coneixement de la funció de la investigació preliminar per a la planificació estratègica.   X X X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno obtendrá un mayor conocimiento del público (a través de la grafología) al que se dirige la acción de RRPP y/o Publicitaria. X  
OE2.- El alumno obtendrá un mayor conocimiento del Cliente que encarga la acción. X  
OE3.- El alumno obtendrá un mayor conocimiento de los colaboradores.   X
OE4.- El alumno obtendrá un mayor conocimiento de sí mismo.   X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Crépieux-Jamin, J. La escritura y el carácter. Barcelona: Ed. Jorro, 1933.
Crépieux-Jamin, J. Abc de la grafología. Barcelona: Ed. Ariel, 1957.
Galiana, H. El nuevo libro de la grafología. Barcelona: Ed. Robinbook, 2000.
Hock, C. Los cuatro temperamentos. Buenos Aires: Ed. Difusion, 1946.
Pulver, M. El simbolismo de la escritura. Madrid: Ed. Victoriano Suarez, 1962.
Ras, S. y Guevara, A. L. Grafotecnia, grafología interpretrativa. Madrid: Ed. Paraninfo,1973.
Xandró, M. Grafología y recursos humanos. Madrid: Ed. Eos, 1995.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 20%
2 Actividades de aplicación Análisis de firmas y letras de personajes famosos. Grupal (2-4 miembros) 20%
3 Examen Examen práctico, donde se analizará una letra anónima, para evaluar los conocimientos adquiridos. Individual 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)