Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 150 56 94 6
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total