Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne coneixerà els recursos necessaris per abordar l'elaboració d'una història.   X     X   X  
OG2.- L'alumne coneixerà les claus de creació d'un guió. X X X       X X
OG3.- L'alumne identificarà els elements que componen un guió.   X   X     X  
OG4.- L'alumne aprendrà a contar un relat en terminis audiovisuals, incorporant les tècniques d'escriptura dramàtica.       X        
OG5.- L'alumne desenvoluparà les claus del llenguatge audiovisual.         X     X
OG6.- L'alumne desenvoluparà la mirada crítica d’un guió finalitzat.   X     X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne aplicarà les bases de l’escriptura de guions. X X     X X
OE2.- L'alumne superarà les dificultats típiques quan es comença l’escriptura d’un guió literari. X X     X X
OE3.- L'alumne desenvoluparà les tècniques del llenguatge per a contar històries de forma efectiva i en terminis d’imatge i so.     X X   X
OE4.- L'alumne exercitarà la imaginació mitjançant un treball pràctic que estimularà les aptituds.   X X X    
OE5.- L'alumne identificarà els elements que conformen el guió. X     X    
OE6- L'alumne treballarà idees fins convertir-les en històries d’interès. X X   X    
OE7- L'alumne assumirà que la redacció d’un guió és essencial per a crear una obra audiovisual de qualitat.           X
OE8- L'alumne desenvoluparà els coneixements necessaris per afrontar l’escriptura d’un guió literari.       X    
OE9- L'alumne tindrà les capacitats d’escriptura i síntesi amb objectius creatius.     X     X
OE10- L'alumne desenvoluparà les formes i tècniques de creació que exigeix la professió del guionista.   X   X X
OE11-. L'alumne consolidarà l’estil personal i crític, propi de cada guionista. X X X X X X