Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. La idea com a punt de partida.
Tema 2. Sinopsi, escaleta i tractament.
Tema 3. La creació de personatges.
Tema 4. Construcció de trames.
Tema 5. Estructura del guió.
Tema 6. La imatge i el so dins del guió.
Tema 7. Anàlisi i correcció del guió.
Tema 8. Com presentar un guió.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.