PLA DOCENT
Taller Comunicació 3.0 i moda: blogs i community management Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. L. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Las formas de comunicar, el marketing y la publicidad se transforman cada día con las nuevas tecnologías: por eso, se hace necesario adaptar el perfil del comunicador a los nuevos enfoques y retos que plantea la comunicación.
La moda en particular siempre está en la vanguardia y se ha adaptado rápidamente al nuevo entorno comunicativo: los blogs, cada vez más están sustituyendo a las revistas como opinion makers, las redes sociales están replanteando la figura del cool-hunter y del trend-setter.
Esta aparente democratización del mundo de la comunicación de la moda pone a los profesionales del sector nuevos retos.
El taller, con un enfoque práctico y orientado a la realidad del mercado, tiene como objetivo formar a futuros profesionales que sepan identificar, evaluar y seleccionar las oportunidades del mercado, estableciendo estrategias óptimas en el ámbito de la comunicación y la imagen de marca, adaptándolas a los nuevos lenguajes y a las nuevas herramientas.
Idioma Castellano. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordenador, proyector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva:  

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. La comunicación 3.0: retos y oportunidades.

Tema 2. La comunicación 3.0 y la moda.

Tema 3. Blogs de Moda: ¿Corresponden a líderes de opinión o a acciones publicitarias?
Analizando los blogs de moda más importantes a nivel internacional, intentaremos comprender si se trata de un nuevo instrumento de información, de comunicación o de publicidad y cómo el sector, y sus profesionales, pueden beneficiarse.

Tema 4. Community management en el Sector Moda.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá los diferentes modelos de la comunicación 3.0.   X X     X
OG2.- El alumno reconocerá la aplicación de la comunicación 3.0 a la moda.        X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno aprenderá a escoger la estrategia adecuada al 3.0. X  
OE2.- El alumno aprenderá a usar el lenguaje 2.0.   X
OE3.- El alumno podrá construir un blog de moda.   X
OE4.- El alumno sabrá llevar una community de moda.  

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
HANSSEN, K.; NITZCHE, F.; TOZZI, E. Fashion Blogs. Londres: Editor Publ. d'jonge Hond, 2010. ISBN 9089101527.
ROCAMORA, A. “Personal Fashion Blogs: Screens and Mirrors in Digital Self-portraits”. Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, 2011, vol. 15, núm. 4, p. 407-424.
SUMMERS, J.O. “The Identity of Women's Clothing Fashion Opinion Leaders”. Journal of Marketing Research (JMR), 1970, vol. 7, núm. 2, p. 178-185.
Recursos online:
RUIZ MOLINA, E. “Los blogs de moda en España: de la espontaneidad del usuario a la profesión de blogger”. RUTA: revista universitària de treballs acadèmics, 2013, núm. 5, p. 1-25.
SIGNATURE9. 99 best fashion blogs. [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible en: <http://www.signature9.com/style-99>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 10%
2 Actividades de aplicación Los alumnos, en grupos de 4 como máximo, deberán construir un proyecto comunicativo del sector moda en el entorno 3.0. Grupal (4 miembros) 40%
3 Carpeta de aprendizaje El alumno creará un blog de moda que recogerá todas las actividades, y lo alimentará a lo largo de toda la asignatura. Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)