PLA DOCENT
Taller Reputació online i gestió i prevenció de crisis a Internet Format docència P
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. V. Coneixements
previs recomanats
- Nociones básicas sobre social media.
- Nociones básicas sobre gestión de crisis y teoría de las relaciones públicas.
Torn Únic
Descripció general del taller El taller “reputación online y gestión y prevención de crisis en Internet” ofrece una visión global acerca de los elementos a tener en cuenta para gestionar la reputación online de una persona u organización, así como identificar los factores clave en la gestión y resolución de una crisis en el entorno 2.0. Asimismo, el alumno aprenderá a profesionalizar la presencia y estrategia de comunicación de una marca en redes sociales, a prevenir la aparición de una crisis y a conceptualizar campañas encaminadas a mejorar la reputación de las marcas en Internet, antes, durante y después de una crisis.

El taller combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria y condición vinculante para superar el taller, tendrá lugar durante 5 horas consecutivas el lunes 17 de septiembre de 2018 de 15 a 20 horas. La docencia virtual se hará a través de Moodle y se extenderá hasta noviembre de 2018.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format SEMIPRESENCIAL (Setembre)

 

Data de creació: 18/06/2013
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Reputación online y gobierno corporativo.
1.1. Gobierno corporativo: concepto y área de influencia.
1.2. La huella digital. Cómo trabajarla.
1.3. Qué entendemos por ORM?.
1.4. Ejemplos de reputación 2.0 de marcas.
1.5. Ejemplos de reputación 2.0 de personas.
1.6. Monitorización y búsqueda social para dar seguimiento y cuantificar la reputación online.
1.7. Principales aplicaciones en el mercado.
1.8. Informe de reputación online.
1.9. Casos de éxito y bad pràctices.

Tema 2: Gestión de crisis 2.0.
2.1. Qué es y qué no es una crisis.
2.2. Claves para identificar una crisis.
2.3. Tipos de crisis online.
2.4. Las causas: los siete errores capitales.
2.5. Ciclo de vida de una crisis en social media.
2.6. El manual de crisis.
2.7. Las audiencias.
2.8. Protocolos de actuación.
2.9. Herramientas y canales.
2.10. Cómo monitorizar una crisis.
2.11. Cierre de una crisis: la memoria de Internet.
2.12. Comunicación digital después de la crisis.
2.13. Casos prácticos.

Tema 3: Oportunidades y retos de las redes sociales para la gestión de la relación con los nuevos stakeholders (empleados, accionistas, blogs, comunidades, nuevos medios etc.).
3.1. Perfil profesional del community manager.
3.2.  Estrategia de community management con los distintos stakeholders.
3.3. Generación de contenidos.
3.4. Dinamización y storytelling.
3.5. Búsqueda de participantes.
3.6. KPI's y evaluación de resultados.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno aprenderá a gestionar la reputación online de una marca o empresa y a prevenir la aparición de crisis.         X      X
OG2.- El alumno interiorizará  los factores clave en la gestión y resolución de una crisis de comunicación en el entorno 2.0.  X X        
OG3.- El alumno comprenderá cómo monitorizar y analizar conversaciones en Internet orientadas a la prevención de crisis de reputación.   X   X     X
OG4.- El alumno aprenderá a gestionar comunidades online (community management).   X          

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- El alumno entenderá los nuevos modelos de gestión de la comunicación 2.0 y la naturaleza de las conversaciones online. X      
OE2.- El alumno aprenderá a gestionar la reputación online de una marca o persona en Internet.     X  
OE3.- El alumno entenderá cómo prevenir una crisis de reputación, los principales detonantes de una crisis digital y cómo gestionarla y monitorizarla en caso de aparición.   X    
OE4.- El alumno aprenderá a gestionar estrategias de comunicación digital (communitymanagement).       X
OE5.- El alumno se enfrentará a casos reales de crisis de reputación en el entorno 2.0 y analizará las principales claves, aciertos y fallos en la gestión de las mismas.   X X  
OE6.- El alumno aprenderá a desarrollar un role play: tendrá que tomar decisiones clave para la gestión y resolución de crisis digitales ficticias y situaciones delicadas de community management.   X    

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 5 45 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ACED, C. Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: UOC, 2013.
LEVINE, R.; LOCKE, C. El manifiesto Cluetrain: El Ocaso de la Empresa. Bilbao: Deusto, 2009.
MARTÍNEZ SANZ, R.; DURÁNTEZ-STOLLE, P. “La gestión de crisis en el escenario digital: efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en su comunicación”. En: II Congreso Internacional Sociedad Digital, Universidad Complutense de Madrid, 2011.
VV.AA. Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en internet. Madrid: Gestión 2000, 2009.
WHITE, C.M. Social Media, Crisis Communication, and Emergency Management. Florida: CRC Press, 2012.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia obligatoria al 100% del total de la clase presencial, que tendrá lugar el lunes 17 de septiembre de 2018 de 15 a 20 horas.

Descripción de elementos a tener en cuenta para gestionar la reputación online de una persona u organización. Claves para identificar los factores más relevantes en la gestión y resolución de una crisis en el entorno online.
Individual Condición indispensable
2 Trabajo en grupo Role play: los alumnos, divididos en pequeños grupos, tendrán que tomar decisiones consensuadas para la gestión y resolución de una crisis digital ficticia presentada durante la clase magistral. Grupal (2 miembros) 10%
3 Actividades de aplicación Dos debates planteados en Moodle. Con participación activa, relevante y documentada de los estudiantes. Individual 40%
4 Actividades de aplicación Análisis de los detonantes, principales claves, aciertos y fallos en la gestión de una crisis de reputación digital de una marca. Ejercicio sobre un caso presentado por la profesora durante la docencia presencial. Individual. Supone el 50% de la nota final del alumno. Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)