Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia obligatoria al 100% del total de la clase presencial, que tendrá lugar el lunes 17 de septiembre de 2018 de 15 a 20 horas.

Descripción de elementos a tener en cuenta para gestionar la reputación online de una persona u organización. Claves para identificar los factores más relevantes en la gestión y resolución de una crisis en el entorno online.
Individual Condición indispensable
2 Trabajo en grupo Role play: los alumnos, divididos en pequeños grupos, tendrán que tomar decisiones consensuadas para la gestión y resolución de una crisis digital ficticia presentada durante la clase magistral. Grupal (2 miembros) 10%
3 Actividades de aplicación Dos debates planteados en Moodle. Con participación activa, relevante y documentada de los estudiantes. Individual 40%
4 Actividades de aplicación Análisis de los detonantes, principales claves, aciertos y fallos en la gestión de una crisis de reputación digital de una marca. Ejercicio sobre un caso presentado por la profesora durante la docencia presencial. Individual. Supone el 50% de la nota final del alumno. Individual 50%