PLA DOCENT
Taller Patrocini en el món esportiu Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. Gamundi Coneixements previs recomanats És aconsellable tenir les assignatures superades de:
Principis de màrqueting i Pla de màrqueting.
Torn Únic
Descripció general del taller Aquest taller explicarà les característiques especials i com s’ha buscar de forma efectiva patrocinis en el àmbit de l’esport i involucrarà l'alta implicació de l'estudiant.
Idioma Català / Castellà. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Internet, canó.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 10/10/2011
Data darrera actualització i seguiment: 17/02/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1:
Introducció al Sponsorship i relació i integració del Sponsorship amb l'Esport.
Introducció al Sponsorship Planning i als valors de l'Esport.

Tema 2:
Relació amb el Pla Estratègic Corporatiu i el Business Plan.
Nivells, tipologies, factors i eines rellevants del Sponsorship.

Tema 3:
Anàlisi de situació. Determinació del target i dels Valors diferencials i Objectius.
Desenvolupament i aplicació de les accions, cronograma i de contraprestacions.

Tema 4:
Introducció al Planning de Vendes/Comercialització.
Gestió de Base de Dades i el Procés de decisió.

Tema 5:
Formulació, innovació i utilització de Presentacions personalitzades i efectives.
Tancament d’operacions comercials i de contractes de Patrocinis.

Tema 6:
Valoració, seguiment de desviacions i fidelització, relació a llarg termini.
Tendències i noves oportunitats.

Tema 7:
Discussió i desenvolupament de diversos Casos Pràctics multi esportius.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà de forma pràctica el món del Sponsorship relacionat amb els valors esportius i respectar la deontologia Professional del patrocini i mecenatge. X     X X      
OG2.- L’alumne podrà diferenciar les característiques especials i diferencials de l’esport en la seva relació als Patrocinis.   X         X  
OG3.- L’alumne identificarà les contraprestacions i els valors tangibles rellevants per les empreses potencialment patrocinadores.   X         X
OG4.- L'alumne aprendrà a discriminar els elements rellevants i saber presentar de forma efectiva un Dossier de patrocini esportiu.      X     X  
OG5.- L'alumne serà capaç de proposar millores en les propostes de patrocini.      X      X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- L'alumne contextualitzarà a nivell teòric l’estudi i aplicació del patrocini/sponsorship en l’esport. X  X       
OE2.- L'alumne exemplificarà la tipologia i aplicacions professionals del patrocini.      X  X  X
OE3.- L'alumne diferenciarà i discriminar els valors econòmics del patrocini.     X X  X
2 OE4.- L'alumne analitzarà la viabilitat d’un potencial patrocini.  X  X X X  X
OE5.- L'alumne realitzarà una campanya complerta i efectiva de captació de patrocinadors en l’àmbit esportiu. X  X X X  X

 


 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
AEFR (Asociación Española de Fundraising) [en línia]. [Consulta: 02.03.2016]. Disponible a: <http://www.aefundraising.org>.
CAMPOS, C. Marketing y Patrocinio Deportivo. Madrid: Ed. GPE colección gestión deportiva, 1997. ISBN: 84-86052-31-9.
ESA (European Sponsorship Association) [en línia]. [Consulta: 02.03.2016]. Disponible a: <http://www.sponsorship.org>.
Patrocina un Deportista [en línia]. [Consulta: 02.03.2016]. Disponible a: http://www.patrocinaundeportista.com/patrocinio-deportivo.
Sinsponsor [en línia]. [Consulta: 02.03.2016]. Disponible a: <http://www.sinsponsor.es>
GELDARD, S. El manual del Sponsorship. Boulder: Ed. Univ. Press of Colorado, 2002. ISBN: 095799480X.
KLEIN, N. No logo. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 2002. ISBN:84-493-1074-1.
TORRES, D. Informe anual sobre el estado del patrocinio en España. Valencia: Ed. E-Guíame, 2010.
Sport Sponsorhip [en línia]. [Consulta: 02.03.2016]. Disponible a: <www.sponsorship.org>.
Tu patrocinio.com [en línia]. [Consulta: 02.03.2016]. Disponible a:<www.tupatrocinio.com>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
Classes Magistrals És obligatòria l'assistència a totes les sessions presencials, on també s’avaluarà la participació significativa de l'estudiant a classe i a l'aula virtual. Individual 20%
Activitats d’aplicació Elaboració de diverses activitats pràctiques en relació al temari del Taller:
Nivells de patrocini.
Presentació i contracte del “sport sponsorship”
Relació de contraprestacions d'esdeveniment esportiu.
Resum de “decision-makers plan”.
Desenvolupament dels valors de l'esport.
Individual 40%
Carpeta d'aprenentatge Elaboració entre 1 i 3 informes executius de les activitats pràctiques:
Casos pràctics de patrocini esportiu actual i de futur.
Grupal (2-4 membres) 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)