Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
Classes Magistrals És obligatòria l'assistència a totes les sessions presencials, on també s’avaluarà la participació significativa de l'estudiant a classe i a l'aula virtual. Individual 20%
Activitats d’aplicació Elaboració de diverses activitats pràctiques en relació al temari del Taller:
Nivells de patrocini.
Presentació i contracte del “sport sponsorship”
Relació de contraprestacions d'esdeveniment esportiu.
Resum de “decision-makers plan”.
Desenvolupament dels valors de l'esport.
Individual 40%
Carpeta d'aprenentatge Elaboració entre 1 i 3 informes executius de les activitats pràctiques:
Casos pràctics de patrocini esportiu actual i de futur.
Grupal (2-4 membres) 40%