Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1:
Introducció al Sponsorship i relació i integració del Sponsorship amb l'Esport.
Introducció al Sponsorship Planning i als valors de l'Esport.

Tema 2:
Relació amb el Pla Estratègic Corporatiu i el Business Plan.
Nivells, tipologies, factors i eines rellevants del Sponsorship.

Tema 3:
Anàlisi de situació. Determinació del target i dels Valors diferencials i Objectius.
Desenvolupament i aplicació de les accions, cronograma i de contraprestacions.

Tema 4:
Introducció al Planning de Vendes/Comercialització.
Gestió de Base de Dades i el Procés de decisió.

Tema 5:
Formulació, innovació i utilització de Presentacions personalitzades i efectives.
Tancament d’operacions comercials i de contractes de Patrocinis.

Tema 6:
Valoració, seguiment de desviacions i fidelització, relació a llarg termini.
Tendències i noves oportunitats.

Tema 7:
Discussió i desenvolupament de diversos Casos Pràctics multi esportius.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.