PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Autoedició, disseny i maquetació de projectes de RRPP amb Adobe InDesign Format docència I
AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.
Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Maiocchi Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Introducción práctica a las tareas y procedimientos necesarios para la maquetación y el diseño de documentos para impresión o distribución electrónica, combinando los diferentes elementos necesarios para realizar diarios, revistas, libros, folletos… y hacer que los alumnos comiencen a pensar y trabajar de manera profesional, con esfuerzo, dedicación, sentido común y criterio propio.
Este taller está dirigido a todos aquellos alumnos que quieran adquirir las habilidades, técnicas y conocimientos básicos necesarios para maquetar, diseñar y realizar artes finales de publicaciones con calidad profesional.
No se requiere ningún conocimiento previo en la utilización del InDesign, aunque son bienvenidos igualmente quienes tengan algún contacto previo a nivel introductorio o autodidacta.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: PC programario InDesign 6 instalado.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil con InDesign 6 instalado.
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 05/01/2012
Data darrera actualització i seguiment: 21/01/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción a InDesign.
Tema 2. Creación de Documentos.
Tema 3. El Texto.
Tema 4. Imágenes.
Tema 5. El Color.
Tema 6. Páginas Maestras y Capas.
Tema 7. Empaquetado, Impresión y PDF.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno conocerá la autoedición y algunos aspectos del diseño gráfico, de la tipografía y de la composición para aplicarlos a proyectos de relaciones públicas. X X   X X  X
OG2.- El alumno se familiarizará con los fundamentos y procedimientos de trabajo del programario de maquetación.   X X   X  X
OG3.- El alumno podrá distribuir y colocar con precisión las cajas de texto, los gráficos, las imágenes y otros elementos dentro de las páginas de un documento.       X     X  
OG4.- El alumno aprovechará y conocer las posibilidades de las herramientas de organización y de gestión del color.   X   X     X  
OG5.- El alumno conocerá los aspectos fundamentales de la pre-impresión y la distribución electrónica.   X   X     X
OG6.- El alumno comenzará a pensar y trabajar de manera profesional con cada trabajo práctico. X  X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5  OG6
1 OE1.- El alumno conocerá y saber diseñar retículas de composición para la maquetación de documentos. X X      
OE2.- El alumno conocerá el entorno de trabajo, las herramientas y las funcionalidades de Adobe InDesign. X X   X X
OE3.- El alumno sabrá definir las especificaciones de los documentos nuevos y ajustar los márgenes y guías de acuerdo con una estructura reticular determinada. X X X   X
OE4.- El alumno creará y modificará marcos de texto, establecer los enlaces y definir las propiedades. X  X  X   X
OE5.- El alumno sabrá crear, importar y dar formato al texto (caracteres y párrafos), así como manipular y trabajar con los bloques de texto, los estilos y las páginas maestras. X X X X
OE6- El alumno conocerá los diferentes formatos gráficos y saber importar y gestionar imágenes e ilustraciones. X X X X X
OE7- El alumno sabrá crear formas (simples y compuestas) y asignar atributos de relleno o trazo. X  X X X
OE8- El alumno distinguirá los diferentes modos de color y aplicar consecuentemente el color, las sombras y los degradados al texto y a las formas. X X   X X
OE9- El alumno conocerá y gestionar los enlaces a ficheros externos, el proceso de empaquetado y la distribución de los documentos finales. X X   X X X
OE10- El alumno definirá las propiedades, visualización y exportación a PDF. X X   X X
OE11- El alumno configurará los estilos de impresión y el dispositivo de salida. X X   X X X

 
Mètodes docents / Activitats Formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Abstract Fonts. Banco Tipográfico. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014). Disponible en: <http://www.abstractfonts.com>.
Adobe. Adobe InDesign: Ayuda y Tutoriales. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://helpx.adobe.com/es/pdf/indesign_reference.pdf>.
Adobe. Adobe TV. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: http://tv.adobe.com>.
Adobe. Aprendizaje. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://www.adobe.com/es/communities/>.
Adobe. Recursos de InDesign. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://www.adobe.com/support/documentation/es/indesign_incopy/>.
Adobe. Software. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://www.adobe.com/es/index.edu.html>.
De Jong, Cees W., Purvis, Alston W. y Tholenaar, Jan. A Visual History of Typefaces & Graphics Styles. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2009. ISBN 978-3-8365-1516-0.
Crist, Steve. The Polaroid Book. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2008. ISBN 978-3-8365-0695-3.
Dafont. Banco Tipográfico. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://www.dafont.com/es/>.
Eugenio Recuenco. Fotografía. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://www.eugeniorecuenco.com>.
Garrigosa Studio. Fotografía. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: http://www.garrigosastudio.com>.
GettyImage. Banco de Imágenes. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://www.gettyimages.es>.
Lynda. Tutoriales. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://www.lynda.com/Design-training-tutorials/40-0.html>.
Pantone. Color. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://www.pantone-espana.com/pages/pantone/index.aspx>.
Stock by GettyImage. Banco de Imágenes. [en línea]. [Consulta: 06.02.2014]. Disponible en: <http://espanol.istockphoto.com>.
Wiedemann, Julius. Advertising Now - Print. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2006. ISBN 978-3-8228-4028-3.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia obligatoria y participación significativa como mínimo el 80% de las clases. Individual 10%
2 Actividades de aplicación - Creación de Documentos.
El alumno buscará en diarios, revistas y/o internet 5 anuncios e identificará guías, márgenes, caja, columnas y ejes.

- El Texto.
A partir de 10 palabras al azar facilitadas por el docente, el alumno asigna tipografía y color, justificando la respuesta.

- Imágenes.
A partir de 5 conceptos facilitados por el docente, el alumno busca la imagen más adecuada para ilustrar el concepto, justificando la respuesta.

- El Color.
El alumno creará un documento de 10 páginas y buscará 5 fotos. Cada una de ellas deberá ser colocada en dos páginas con diferentes colores de fondo creados por el alumno. Deberá explicar la composición de cada color de fondo e identificar colores primarios y secundarios, contrastes, armonías y colores cálidos, fríos y neutros de las fotos en sí mismas y con respecto al fondo de color.

- Páginas Maestras y Capas.
El alumno preparará previamente un documento de 4 páginas aplicando los conocimientos recibidos hasta el momento a fin de poder trabajar sobre él en clase.

- Empaquetado, Impresión y PDF.
El alumno realizará en clase un documento de 4 páginas en un tiempo máximo de 30 minutos a fin de evaluar la velocidad y precisión del trabajo y lo preparará para impresión.
Individual 40%
3 Carpeta de aprendizaje Cada alumno presentará un dossier que incluirá obligatoriamente todo este material:
Maquetación e impresión de una revista de 8 páginas que ha ido realizando a lo largo del taller.
• El material presentado por el docente.?
• Las seis actividades de aplicación realizadas por el estudiante.
Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)