PLA DOCENT
Assignatura Retòrica i Oratòria Codi 360402
Matèria M7. Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. S. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 11/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

“Retòrica i Oratòria” és una assignatura teòrico-pràctica concebuda com una una sèrie planificada d'experiències personals d’entrenament comunicatiu per per fer presentacions eficaces en públic i participar de manera productiva en grups de debats argumentatius.

Durant les sessions de treball, el professor i els estudiants analitzaran conjuntament la manera de comunicar i d’estructurar el discurs de cada un dels participants. Cadascun dels estudiants rebran les estratègies que potencien les seves virtuts comunicatives personals i minimitzen les seves carències quan participa en una presentació individual davant públic o formant part d’un grup de debats.

Pel que fa a l'avaluació de l'assignatura, en lloc de centrar-se en un model ideal d’excel·lència oratòria respecte al qual es valora de manera escalar el treball de cada estudiant, “Retòrica i Oratòria” es centra en la lògica de l’evolució personal de cada estudiant en concret. Per aquesta raó, en aquesta assignatura no puntua l’estudiant respecte el grup, sinó únicament en quant al seu progrés personal.

L’assignatura s’organitza en dues parts a través d'una sèrie d'experiències personals de preparació per a (1) participar de manera porductiva en grups de debats argumentatius, seguint el format de la Lliga de Debats Universitaris i per a (2) realitzar presentacions en públic eficaces, seguint el format TED Talks .


Temari
Bloc 1 Títol: Com argumentar en un debat, seguint el format de la Lliga de Debats Universitaris

1. Com construir un argument eficaç
2. Com construir un contraargument
3. Com refutar una fal·làcia
4. Com expressar oralment els nostres arguments
5. Com contraargumentar oralment de manera constructiva en reunions de treball i davant d’un auditori.

Bloc 2 Títol: Com fer una presentació eficaç, seguint el format TED Talks.
6. Comunicació no verbal. El cos com a text. Microexpressions facials. Coreografies gestuals
7. Com utilitzar eficaçment PowerPoint.
8. Storytelling con datos.
9. Com dissenyar una presentació TED.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10  Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5 C8 C9 C10 
OG1.- L'alumne tindrà una experiència directa i personal de auto-reflexió i d’entrenament comunicatiu per parlar eficaçment en públic. X  X      
OG2.- L'alumne posarà en pràctica estratègies que potenciïn les virtuts comunicatives personals i minimitzin les carències quan es fa una presentació en públic. X  X  X  
 
 
OG3.- L'alumne desenvoluparà l’esperit crític-analític vers la comunicació humana. X X  X X X
OG4.- L'alumne sabrà expressar i argumentar la pròpia opinió i saber debatre de manera constructiva les opinions dels altres en reunions de treball i davant d’un auditori. X X  X  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 
1 OE1.- L'alumne adquirirà coneixements acadèmics teòrics i pràctics sobre el llenguatge corporal no verbal. X  X X  
OE2.- L'alumne farà un bon treball de propiocepció comunicativa per accedir a les claus de com es comunica un mateix amb el seu entorn.  X  X X  
OE3.- L'alumne comprendrà la comunicació en termes de persuasió i el paper que juguen l’empatia, el carisma oratori i el control de les emocions en l’optimització de la nostra capacitat comunicativa.  X  X X  
2 OE4.- L'alumne adquirirà un coneixement pràctic dels estils comunicatius i dels principis de la Programació Neuro-Lingüística.  X  X    
OE5.- L'alumne exercitarà la lectura expressiva amb la veu i el gest.  X X  X
OE6.- L'alumne posseirà un model operatiu d’anàlisi efectiu dels components verbal, no verbal, informatiu, estilístic i persuasiu de l’orador.  X  X    
OE7.- L'alumne coneixerà i practicarà les estratègies d’argumentació.  X  X X X
OE8.- L'alumne coneixerà i practicarà tècniques professionals de presentació en públic. X X X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 10 B.3) Simulació 2            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 15    
A.3) Classes expositives 10 B.3) Simulació 10            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ANDERSON, C. Charlas TED, Madrid, Ed Deusto, 2017.
ÁLVAREZ MARAÑÓN, G. El arte de presentar. Cómo planificar, estructurar, diseñar y exponer presentaciones. Barcelona, Gestion 2000, 2012.
DUARTE, N. SlideOlogy. Arte y Ciencia para crear presentaciones convincentes. Barcelona, Conecta, 2011.
EKMAN, P. Cómo detectar mentiras: una guia para utilizar en el trabajo, la politica y la pareja, Paidós, 2004.
LEITH, S. ¿Me hablas a mí? La retórica de Aristóteles a Obama. Madrid: Taurus, 2012.
NUSSBAUMER, C. Storytelling con datos, Madrid, Anaya, 2017.
PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado de la argumentación. Madrid: Gredos, 1989.
Es complementarà amb material videogràfic i multimèdia

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d’aplicació:

Seqüència d'experiències argumentatives
Preparació personal pels debats argumentatius organitzats segons les regles de la Lliga de Debats Universitaris. Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 30%
2 1-2 Activitats d’aplicació:

Seqüència d'experiències de presentacions en públic
Preparació personal per construir presentacions eficaces estil TED Talks.

Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions.
Individual 30%
3 1-2 Examen  Peça oratòria de tres minuts sobre tema lliure seguint el format TEDTalks. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Peça oratòria de tres minuts sobre tema lliure gravada en vídeo (no pot fer-se presencialment perquè no disposarem dels seus companys de classe com a públic present)amb l’estil TEDTalks. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen  Peça oratòria presencial de tres minuts sobre tema lliure amb estil TEDTalks. 40%
2 Activitats d'avaluació L'estudiant haurà de seguir el curs online a través del Moodle i haurà de realitzar totes les activitats pràctiques i experiencials de l'assignatura mitjançant l'enregistrament en vídeo de les mateixes presentacions que els seus companys d'avaluació contínua, per anar experimentant el seu progrés oratori. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Peça oratòria de tres minuts sobre tema lliure gravada en vídeo (no pot fer-se presencialment perquè no disposarem dels seus companys de classe com a públic present) seguint el format TEDTalks. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

6. Comunicació no verbal. El cos com a text. Microexpressions facials. Coreografies gestuals

7. Com utilitzar eficaçment PowerPoint.

8. Storytelling con datos.

9. Com dissenyar una presentació TED.

Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.