PLA DOCENT
Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques Codi 361811
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència E
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. I. V. i Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 19-20
Observacions Aquesta assignatura es basa en la Comunicació Digital (70%) i en la seva convergència amb altres disciplines digitals (20%), així com, amb la integració amb la comunicació convencional (10%). L’assignatura inclou 4 àrees principals: continguts digitals, relacions digitals, canals i plataformes digitals, i medició digital i dades.

A més a més i a posteriori, aquesta estructura, permetrà a l’alumne anar-se especialitzant de forma coherent en cadascuna de les 4 àrees esmentades a través dels múltiples tallers de comunicació digital programats per l’Escola. Conseqüentment, és el punt de partida i eix vertebral de la formació en Comunicació Digital.

El lideratge de l’assignatura està sostingut per una consultora especialitzada en comunicació digital, www.bestrelations.com i el seu format és semi professional. El president de l’empresa, i professor de l’assignatura, Sr. Ignasi Vendrell fou alumne de l'Escola Superior de Relacions Públiques de la UB e imparteix l’assignatura amb el seu propi equip de Madrid i Barcelona.

 

Data de creació: 20/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 27/05/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
El mètode pedagògic escollit es una combinació presencial, semipresencial i de temps d'estudi, que permet que l'alumne tingui un punt de referència permanent per al desenvolupament del projecte/treball de l'assignatura, que tractarà sobre l'elaboració real i manteniment durant 4 mesos d'una comunitat digital.

Durant el termini es practicaran tècniques de comunicació digital i convencional de forma integrada per a augmentar el volum, i incrementar la interacció de la comunitat digital creada per l’alumne, al mateix temps que, anirà complementant el treball pràctic amb l’ús d’altres tècniques digitals (màrqueting o publicitat) o també de comunicació convencional.

Aquesta metodologia permet avaluar molt millor la seva constància en el treball i l'interès en gestionar les relacions e interaccions online d'una comunitat en nom d'una organització.

L'assignatura consta de 150 hores repartides de la següent manera:

1) Presencial a l'aula (46 hores-assistència obligatòria):

Del 16 al 20 de desembre de 2019: de 9 a 15 hores.
Divendres 31 de gener de 2020: de 9,15 a 14,15 hores i de 15,00 a 18h.
Dilluns, 18 de maig de 2020: presentació.


2) Semi presencial (online) (36 hores):
- 12 lectures (12 hores) d'articles curts o temes d'actualitat.
- 12 xats (12 hores). Cada divendres de 14 a 15 hores al llarg dels mesos de Febrer, Març i Abril de 2019. S'establirà una temàtica basada en el tema de lectura obligatori.
- Visualització de 5 vídeos (5 hores)

3) No presencial (68 hores)
Creació, desenvolupament i manteniment d'una comunitat online i Mobile.

Temari
Bloc 1 Títol: Comunicació Digital i la Transformació Digital a les Organitzacions
Tema 1. Comunicació Digital i la Transformació Digital a les Organitzacions
1.1 Model de comunicació digital: horitzontalitat, simetria i multidireccionalitat versus verticalitat, asimetria i bidireccionalitat.
1.2 Convergència de la comunicació digital amb la comunicació tradicional: L’empresa als mitjans socials (Social Media); Nova definició de cultura corporativa; La influència dels usuaris d’Internet a la reputació de la marca; Canvis a la percepció de la marca.
1.3 Pla de comunicació integrada: Digital i tradicional; Definició d’objectius (Indicadors, KPI’s, Qualitatius vs. Quantitatius), estratègia i mesura.
1.4 Les 4 àrees de la comunicació digital: Continguts digitals, gestió de relacions digitals, canals/ plataformes digitals, i Mesurament digital/Dades/Analítica.
1.5 Transformació digital de l’empresa: Àrees d’aplicació de la comunicació digital i social media: comunicació i relacions públiques, màrqueting, publicitat, recursos humans, I+D, atenció al client, CRM, producció.
1.6 Recursos Humans: Classificació de llocs de treball (Social Media Strategist; Community Manager, Content Manager, Social Community Hunter); Contractació externa (experts en desenvolupament web i programació Gestió d’equips de mitjans socials).

Tema 2. Continguts digitals
2.1 Continguts digitals: Creació, desenvolupament i escriptura de Continguts i missatges; Tipologia de continguts: propis, compartits o pagats. Escriptura per a posicionament SEO.
2.2 L’storytelling: Contar una història, missatge, portaveu, momentum, localització, multicanal.
2.3 Diàleg: to, èmfasis, errades comunes; Sindicació de continguts.
2.4 Dinamització dels continguts i interaccions; Criteris para la monitoratge.

Tema 3. Relacions Digitals
Mitjançant casos pràctics reals de comunicació digital s’aniran tractant les distintes àrees d’actuació i múltiples accions aplicades en diversos sectors industrials.
3.1 Relació amb el consumidor (sector alimentari o maternitat).
3.1.1 Adaptació a l’evolució d’hàbits dels usuaris d’Internet.
3.1.2 Integració del CRM per a personalitzar les vendes.
3.1.3 Atenció al client mitjançant les xarxes socials.
3.1.4 Gestió de recursos en xarxes socials i les seves especificacions.
3.1.5 E-mail, affliate, display màrqueting; newsletters i aspectes legals a considerar.
3.1.6 Internet TV.
3.2 Relació amb els empleats (sector energètic o bancari).
3.2.1 L’empleat com a ambaixador de l’empresa davant el món digital.
3.2.2 Política d’us dels mitjans socials a l’empresa.
3.2.3 Xarxes socials internes.
3.2.4 Gestió del canvi i la transversalitat.
3.2.5 Implicació de la direcció, l’empleat híbrid.
3.3 Relació amb els mitjans de comunicació (sector musical o turisme): Social media newsroom, roda de premsa online, notes informatives, blogging, microblogging, videoblogging, podcasting.
3.4 Relació amb les institucions (sector farmacèutic)
3.4.1 Grassroots online i la democratització de la comunicació
3.4.2 Lobbying i grups de pressió.
3.5 Relació amb organitzacions no lucratives (sector mediambiental o humanitari): Fundraising, crowdfunding, i dinamització de socis i donants.
3.6 Situacions de crisis (de producte o corporatiu): resolució de rumors i monitoratge de temes candents.
3.6.1 Crisis amb el consumidor, de producte/Servei.
3.6.2 Prevenció de riscos.
3.6.3 Capacitat de resposta i tractament directe amb prescriptors.

Tema 4. Canals/Plataformes Digitals
4.1 Canal Web: Programació i disseny web.
4.1.1 Usabilitat i experiència d’usuari.
4.1.2 Responsive.
4.1.3 Posicionament natural en buscadores.
4.1.4 Landing pages.
4.1.5 Optimització.
4.1.6 Blocs corporatius.
4.1.7 Comerç electrònic i pagaments online. 
4.2 Canal SocialMedia: Participació col·laborativa.
4.2.1 Dinamització horitzontal i multidireccional.
4.2.2 Interacció i influència. Integració del SocialMedia en el programa de Comunicació Digital.
4.2.3 Creació de Continguts vs. Publicitat social.
4.2.4 Mesurament d’acord amb els indicadors (KPI’s).
4.3 Canal Mòbil: Situació actual de la penetració del mòbil entre els usuaris i oportunitats pel desenvolupament de campanyes dirigides a l’usuari.
4.3.1 Experiència d’usuari.
4.3.2 La publicitat en el mòbil i la seva integració amb l’estratègia de comunicació digital
4.3.3 Geolocalització.
4.3.4 Gamificació.
4.3.5 Mesurament.

Tema 5. Mesurament digital, Dades i Analítica
5.1 Posicionament i conversió
5.1.1 Social Media Optimization (SMO), Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Marketing (SEM) i Google Adwords
5.1.2 Mètriques.
5.2.3 ComScore.
5.2.4 Anàlisis de la rendibilitat i valoració del ROI.
5.2 Analítica web: Google Analytics, Google Insight, Google Trends.
5.3 Social Media Analytics (Facebook, Twitter, Instagram)
5.3.1 Criteris de mesurament en Social Media.
5.3.2 Població, notorietat, influencia i reputació
5.3.3 Informes i avaluacions.
5.4 Monitorització: Fòrums, blocs, microllocs, comentaris, xarxes socials, plataformes de pagament.
5.5 Reporting: Qualitatiu i quantitatiu
5.6 Data: Big data vs right data, datamining, datawarehouse. Tipologies de reporting i eines més comunes.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
 C5  Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- L’alumne crearà i potenciarà estratègies de Comunicació Digital professionals mitjançant plataformes web.       X  
OG2.- L’alumne tindrà coneixement teòric i pràctic per a la gestió de comunitats online (Community Management).       X X
OG3.- L’alumne estarà capitat per a realitzar tasques de gestió de reputació digital corporativa, així com generar valor mitjançant una comunitat online. X   X  X  
OG4.- L’alumne tindrà coneixement per a la presa de decisions de Comunicació Digital empresarial mitjançant la política de Social Media.   X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne tindrà una perspectiva de com estan canviant les relacions entre consumidors, treballadors i empreses. X      
OE2.- L’alumne coneixerà l’escenari de futur que planteja la situació actual.      
OE3.- L’alumne entendrà les principals àrees empresarials afectades, especialment dins l’àmbit de la comunicació i les relacions públiques digitals.      X  X
2 OE4.- L’alumne desenvoluparà un programa estratègic de Comunicació i Relacions Públiques digitals adient a uns objectius.      
OE5.- L’alumne prendrà contacte amb cadascuna de les plataformes digitals més comunes.      
3 OE6.- L’alumne entendrà els aspectes operatius i tècnics que comporten aquestes tecnologies.      X  X
4 OE7.- L’alumne aprendrà a avaluar els programes de Comunicació Digital i les seves principals mètriques (reporting).      
5 OE8.- L’alumne coneixerà la convergència amb altres disciplines digitals com ara l’analítica web, SEO o SEM.      

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1
Total: 150 150

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 10 25 D.1) Treball autònom de l’estudiant 65
A.2) Col·loquis 15 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 30 C.2) Contrast d’expectatives -- 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ACED, C.; SANAGUSTÍN, E.; LLOBRA, B. Visibilidad-Cómo gestionar la reputación en Internet. Barcelona: Gestión 2000, 2009.
BAAM, J. The Art of Community. Newton: O'Reilly Media, 2012.
BAREFOOT, D.; SZABO, J. Friends with Benefits: A Social Media Marketing Handbook. San Francisco: No Strach Press, 2009.
BATELLE, J. The Search: How Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture. Londres: Portfolio, 2006.
BHARGAVA, R. Personality not included: Why companyies lose their autenticity and how great brands get it back. Nova York: McGraw-Hill Education, 2008.
BURGOS, E.; CORTÉS, M. Iníciate en el Marketing 2.0. Los social media como herramientas de fidelización de clientes. A Coruña: Netbiblo, 2009.
CELAYA, J. La empresa en la Web 2.0. Barcelona: Gestión 2000, 2011.
CHARLENE, L.;BERNOFF, J. El mundo Groundswell: como aprovechar los movimientos sociales espontáneos de la red. Barcelona: Empresa Activa, 2008.
Claves del nuevo marketing [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://www.clavesdelnuevomarketing.com/>.
CORTÉS, M. Nanoblogging. Barcelona: Editorial UOC, 2012.
DIRCOM;ANEI. Herramientas tecnológicas para el Dircom [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://www.dircom.org/publicaciones/guia-de-herramientas>.
FAERMAN, J. Faceboom: El nuevo fenómeno de masas Facebook. Barcelona: Alienta, 2010.
FUETTERER, S.; BEST RELATIONS. Mi Comunidad: Me quiere o no me quiere [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://joventut.diba.cat/sites/joventut.diba.cat/files/mi_comunidad.pdf>.
FUETTERER, S.; BEST RELATIONS. Social Business: cómo la tecnologia social i las personas contribuyen a la rentabilidad de las empresas. Barcelona, 2013.
GODIN, S. La vaca púrpura: Diferenciate para transformar tu negocio. Barcelona: Gestión 2000, 2008.
GODIN, S. Tribus: Necesitamos que tú nos lideres. Barcelona: Gestión 2000, 2009.
JENKINS, H. Fans, bloggers y videojuegos: la cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009.
KLEIN, N. NoLogo: El poder de las marcas. Barcelona: Planeta, 2011.
LACY, S. The Facebook Story. Grantham: Crimson, 2009.
LEVINE, R.; LOCKE, C. El manifiesto Cluetrain. Bilbao: Deusto, 2009.
LIVINGSTON, G.; SOLIS, B. Now is gone. Savage: Bartleby, 2007.
LÓPEZ CAPEL, F. El poder del Networking [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <https://felixlopezcapel.wordpress.com/>.
ORENSE, M.; ROJAS, O. SEO: Cómo triunfar en buscadores. Sevilla: ESIC Editorial, 2008.
SCOBLE, R.; SHEL, I. Naked Converations: How blogs are changing the way businesses talk with customers. Washington: Wiley, 2006.
SOLIS, B.; BREAKENRIDGE, D. Putting the Public Back in Public Relations. Nova York: Prentice Hall, 2008.
TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A.D. Wikinomics: La nueva economía de las multitudes inteligentes. Barcelona: Paidós, 2007.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.

AVALUACIÓ CONTINUADA i AVALUACIÓ ÚNICA
Atès la naturalesa d’aquesta assignatura, el format “d’avaluació continuada” i “avaluació única” coincideix.
Atès la naturalesa d’aquesta assignatura, no està contemplada la Reavaluació.

Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-5 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. 24 hores presencials i 38 semipresencials. Individual SI 20%
2 1-5 Col·loquis Participacions de qualitat i freqüència de les opinions. Individual 20%
3 1-5 Examen Examen al dia establert pel tancament de l'avaluació. Constarà de 10 preguntes curtes sobre el total de la teoria.  Individual 10%
4 1-5 Carpeta d'aprenentatge Presentació de l'avant projecte per a l'aprovació pel docent.  Individual 10%
Presentació de projecte empresarial de Programa de Social Media. 40%

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)