PLA DOCENT
Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques Codi 361811
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència E
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. I. V. i Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i castellà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 20-21
Observacions Aquesta assignatura es basa en la Comunicació Digital (70%) i en la seva convergència amb altres disciplines digitals (20%), així com, amb la integració amb la comunicació convencional (10%). L’assignatura inclou 4 àrees principals: continguts digitals, relacions digitals, canals i plataformes digitals, i medició digital i dades.

A més a més i a posteriori, aquesta estructura, permetrà a l’alumne anar-se especialitzant de forma coherent en cadascuna de les 4 àrees esmentades a través dels múltiples tallers de comunicació digital programats per l’Escola. Conseqüentment, és el punt de partida i eix vertebral de la formació en Comunicació Digital.

El lideratge de l’assignatura està sostingut per una consultora especialitzada en comunicació digital, www.bestrelations.com i el seu format és semi professional. El president de l’empresa, i professor de l’assignatura, Sr. Ignasi Vendrell fou alumne de l'Escola Superior de Relacions Públiques de la UB e imparteix l’assignatura amb el seu propi equip de Madrid i Barcelona.

 

Data de creació: 20/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

El mètode pedagògic escollit es una combinació presencial, semipresencial i de temps d'estudi, que permet que l'alumne tingui un punt de referència permanent per al desenvolupament del projecte/treball de l'assignatura, que tractarà sobre l'elaboració real i manteniment durant 4 mesos d'una comunitat digital.

Durant el termini es practicaran tècniques de comunicació digital i convencional de forma integrada per a augmentar el volum, i incrementar la interacció de la comunitat digital creada per l’alumne, al mateix temps que, anirà complementant el treball pràctic amb l’ús d’altres tècniques digitals (màrqueting o publicitat) o també de comunicació convencional.

Aquesta metodologia permet avaluar molt millor la seva constància en el treball i l'interès en gestionar les relacions e interaccions online d'una comunitat en nom d'una organització.

L'assignatura s'impartirà en streaming al primer semestre en el calendari establert. Al segon semestre hi haurà dues jornades d'activitat obligatòria que podran ser presencials o online.

 

Consulteu les dates i els horaris de les sessions presencials a l'aula virtual.

 

Són necessàries tant l'assistència a les sessions presencials com la participació activa a l'espai virtual de l'assignatura.


Temari
Bloc 1 Títol: Comunicació Digital i la Transformació Digital a les Organitzacions

- Model de comunicació digital: horitzontalitat, simetria i multidireccionalitat versus verticalitat, asimetria i bidireccionalitat.
- Convergència de la comunicació digital amb la comunicació tradicional: L’empresa als mitjans socials (Social Media); Nova definició de cultura corporativa; La influència dels usuaris d’Internet a la reputació de la marca; Canvis a la percepció de la marca.
- Pla de comunicació integrada: Digital i tradicional; Definició d’objectius (Indicadors, KPI’s, Qualitatius vs. Quantitatius), estratègia i medició
- Les 4 àrees de la comunicació digital: Continguts digitals, gestió de relacions digitals, canals/ plataformes digitals, i Mesurament digital/Dades/Analítica.
- Transformació digital de l’empresa: Àrees d’aplicació de la comunicació digital i social media: comunicació i relacions públiques, marketing, publicitat, recursos humans, I+D, atenció al client, CRM, producció.
- Recursos Humans: Classificació de llocs de treball (Social Media Strategist; Community Manager, Content Manager, Social Community Hunter); Contractació externa (experts en desenvolupament web i programació Gestió d’equips de mitjans socials).

Bloc 2 Títol: Continguts Digitals

- Continguts digitals: Creació, desenvolupament i escriptura de Continguts i missatges; Tipologia de continguts: propis, compartits o pagats. Escriptura per a posicionament SEO.
- L’storytelling: Contar una història, missatge, portaveu, momentum, localització, multicanal.
- Diàleg: to, èmfasis, errades comunes; Sindicació de continguts.
- Dinamització dels continguts i interaccions: Criteris para la monitoratge.

Bloc 3 Títol: Comunicació Digital i la Transformació Digital a les Organitzacions

Mitjançant casos pràctics reals de comunicació digital s’aniran tractant les distintes àrees d’actuació i múltiples accions aplicades en diversos sectors industrials.
- Relació amb el consumidor (sector alimentari o maternitat): Adaptació a l’evolució d’hàbits dels usuaris d’Internet; Integració del CRM per a personalitzar les vendes; Atenció al client mitjançant les xarxes socials; Gestió de recursos en xarxes socials i les seves especificacions; E-mail, affliate, display marketing; newsletters i aspectes legals a considerar; Internet TV.
- Relació amb els empleats (sector energètic o bancari): L’empleat com a ambaixador de l’empresa davant el món digital; Política d’us dels mitjans socials a l’empresa; Xarxes socials internes; Gestió del canvi i la transversalitat; Implicació de la direcció, L’empleat híbrid.
- Relació amb els mitjans de comunicació (sector musical o turisme): Social media newsroom, roda de premsa online, notes informatives, blogging, microblogging, videoblogging, podcasting.
- Relació amb les institucions (sector farmacèutic): Grassroots online i la democratització de la comunicació; lobbying i grups de pressió.
- Relació amb organitzacions no lucratives (sector mediambiental o humanitari): Fundraising, crowdfunding, i dinamització de socis i donants.
- Situacions de crisis (de producte o corporatiu): resolució de rumors i monitoratge de temes candents; crisis amb el consumidor, de producte/Servei; Prevenció de riscos; Capacitat de resposta i tractament directe amb prescriptors.

Bloc 4 Títol: Canals/plataformes Digitals

- Canal Web: Programació i disseny web; Usabilitat i experiència d’usuari; Responsive; Posicionament natural en buscadores; Landing pages; Optimització; Blogs corporatius; Comerç electrònic i pagaments online;
- Canal Social Media: Participació col·laborativa; Dinamització horitzontal i multidireccional; Interacció i influència. Integració del Social Media en el programa de Comunicació Digital. Creació de Continguts vs. Publicitat social; Mesurament d’acord amb els indicadors (KPI’s).
- Canal Mòbil: Situació actual de la penetració del mòbil entre els usuaris i oportunitats pel desenvolupament de campanyes dirigides a l’usuari; Experiència d’usuari; La publicitat en el mòbil i la seva integració amb l’estratègia de comunicació digital; Geolocalització; Gamificació; Mesurament.

Bloc 5 Títol: Mesurament Digital, Dades i Analítica

- Posicionamient i conversió: Social Media Optimization (SMO), Search Engine Optimization (SEO); Search Engine Marketing (SEM) i Google Adwords; Métriques. ComScore. Anàlisis de la rendibilitat i valoració del ROI.
- Analítica web: Google analytics, Google insight, Google trends.
- Social Media analytics (Facebook, Twitter, Instagram): Criteris de mesurament en Social Media: Població, notorietat, influencia i reputació. Informes i avaluacions.
- Monitorització: Foros, blogs, microblogs, comentaris, xarxes socials, plataformes de pagament.
- Reporting: Qualitatiu i quantitatiu
- Data: Big data vs. right data, datamining, datawarehouse. Tipologies de reporting i eines més comunes.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
 C5  Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- L’alumne crearà i potenciarà estratègies de Comunicació Digital professionals mitjançant plataformes web.       X  
OG2.- L’alumne tindrà coneixement teòric i pràctic per a la gestió de comunitats online (Community Management).       X X
OG3.- L’alumne estarà capitat per a realitzar tasques de gestió de reputació digital corporativa, així com generar valor mitjançant una comunitat online. X   X  X  
OG4.- L’alumne tindrà coneixement per a la presa de decisions de Comunicació Digital empresarial mitjançant la política de Social Media.   X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne tindrà una perspectiva de com estan canviant les relacions entre consumidors, treballadors i empreses. X      
OE2.- L’alumne coneixerà l’escenari de futur que planteja la situació actual.      
OE3.- L’alumne entendrà les principals àrees empresarials afectades, especialment dins l’àmbit de la comunicació i les relacions públiques digitals.      X  X
2 OE4.- L’alumne desenvoluparà un programa estratègic de Comunicació i Relacions Públiques digitals adient a uns objectius.      
OE5.- L’alumne prendrà contacte amb cadascuna de les plataformes digitals més comunes.      
3 OE6.- L’alumne entendrà els aspectes operatius i tècnics que comporten aquestes tecnologies.      X  X
4 OE7.- L’alumne aprendrà a avaluar els programes de Comunicació Digital i les seves principals mètriques (reporting).      
5 OE8.- L’alumne coneixerà la convergència amb altres disciplines digitals com ara l’analítica web, SEO o SEM.      

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 50 50 50

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 10 25 D.1) Treball autònom de l’estudiant 65
A.2) Col·loquis 15 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 30 C.2) Contrast d’expectatives -- 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ACED, C.; SANAGUSTÍN, E.; LLOBRA, B. Visibilidad-Cómo gestionar la reputación en Internet. Barcelona: Gestión 2000, 2009.
BAAM, J. The Art of Community. Newton: O'Reilly Media, 2012.
BAREFOOT, D.; SZABO, J. Friends with Benefits: A Social Media Marketing Handbook. San Francisco: No Strach Press, 2009.
BATELLE, J. The Search: How Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture. Londres: Portfolio, 2006.
BHARGAVA, R. Personality not included: Why companyies lose their autenticity and how great brands get it back. Nova York: McGraw-Hill Education, 2008.
BURGOS, E.; CORTÉS, M. Iníciate en el Marketing 2.0. Los social media como herramientas de fidelización de clientes. A Coruña: Netbiblo, 2009.
CELAYA, J. La empresa en la Web 2.0. Barcelona: Gestión 2000, 2011.
CHARLENE, L.;BERNOFF, J. El mundo Groundswell: como aprovechar los movimientos sociales espontáneos de la red. Barcelona: Empresa Activa, 2008.
Claves del nuevo marketing [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://www.clavesdelnuevomarketing.com/>.
CORTÉS, M. Nanoblogging. Barcelona: Editorial UOC, 2012.
DIRCOM;ANEI. Herramientas tecnológicas para el Dircom [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://www.dircom.org/publicaciones/guia-de-herramientas>.
FAERMAN, J. Faceboom: El nuevo fenómeno de masas Facebook. Barcelona: Alienta, 2010.
FUETTERER, S.; BEST RELATIONS. Mi Comunidad: Me quiere o no me quiere [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://joventut.diba.cat/sites/joventut.diba.cat/files/mi_comunidad.pdf>.
FUETTERER, S.; BEST RELATIONS. Social Business: cómo la tecnologia social i las personas contribuyen a la rentabilidad de las empresas. Barcelona, 2013.
GODIN, S. La vaca púrpura: Diferenciate para transformar tu negocio. Barcelona: Gestión 2000, 2008.
GODIN, S. Tribus:Necesitamos que tú nos lideres. Barcelona: Gestión 2000, 2009.
JENKINS, H. Fans, bloggers y videojuegos: la cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009.
KLEIN, N. NoLogo: El poder de las marcas. Barcelona: Planeta, 2011.
LACY, S. The Facebook Story. Grantham: Crimson, 2009.
LEVINE, R.; LOCKE, C. El manifiesto Cluetrain. Bilbao: Deusto, 2009.
LIVINGSTON, G.; SOLIS, B. Now is gone. Savage: Bartleby, 2007.
LÓPEZ CAPEL, F. El poder del Networking [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <https://felixlopezcapel.wordpress.com/>.
ORENSE, M.; ROJAS, O. SEO: Cómo triunfar en buscadores. Sevilla: ESIC Editorial, 2008.
SCOBLE, R.; SHEL, I. Naked Converations: How blogs are changing the way businesses talk with customers. Washington: Wiley, 2006.
SOLIS, B.; BREAKENRIDGE, D. Putting the Public Back in Public Relations. Nova York: Prentice Hall, 2008.
TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A.D. Wikinomics: La nueva economía de las multitudes inteligentes. Barcelona: Paidós, 2007.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.

AVALUACIÓ CONTINUADA i AVALUACIÓ ÚNICA
Atès la naturalesa d’aquesta assignatura, el format “d’avaluació continuada” i “avaluació única” coincideix.
Atès la naturalesa d’aquesta assignatura, no està contemplada la Reavaluació.

Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-5 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. 24 hores presencials i 38 semipresencials. Individual SI 20%
2 1-5 Col·loquis Participacions de qualitat i freqüència de les opinions. Individual 20%
Grupal (2-4 membres)
3 1-5 Carpeta d'aprenentatge Presentació de projecte empresarial de Programa de Comunicació Digital. Individual 60%

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.