PLA DOCENT
Taller Màrqueting de continguts Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. C. G. Coneixements previs recomanats Navegació per Google i/o altres motors de recerca. Redacció de textos. Edició d'imatges. Coneixements bàsics del CMS WordPress. Torn Únic
Descripció general del taller Durem a la pràctica les 4 fases del màrqueting de continguts (Anàlisi de Keywords, Redacció de Textos, Optimització SEO Onpage i Difusió) desenvolupant 1 article de valor amb la possibilitat real de publicarlo en diferents blogs / mitjans especialitzats.
Idioma Català / Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: -
A aportar per l'estudiant: No
Format  EXTENSIU (1r semestre)

 

Data de creació: 14/04/2019
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. L’Anàlisis de Paraules i/o Patrons de Cerca claus: mostrarem eines com Google Trends amb l’objectiu de saber temàtiques, tendència, volum de recerca i competència per proposar una idea d’article a redactar. (Entre tots els estudiants seleccionarem un temàtica amb la qual serà el fil conductor per dur a terme el tall.
Tema 2. Optimització de Continguts segons els buscadors: teoria sobre qué cal que tingui un article per ser “correcte” a ulls d’un cercadors: optimització del text i dels continguts audiovisuals (imatges).
Tema 3. Redacció Articles + Optimització SEO: redacció de l’article des d’un punt de vista comunicatiu / comercial / periodístic / informatiu / descriptiu. I, aplicarem, la optimització de SEO en clau tècnica: llargada del text, optimització de les imatges, enllaços interns i externs, títulos, subtítulos, negretes, cursives.
Tema 4. Publicació i Difusió: es durà a terme una investigació i anàlisi de possibles mitjans / blogs que siguin susceptibles a publicar els articles dels estudiants. O bé, es crearà un blog / portal web amb recursos propis (i/o privats) per publicar els articles.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant coneixerà les 4 fases necessàries per redactar 1 article de valor des d’una perspectiva de màrqueting d’atracció.    X  X  X
OG2.- L’estudiant aprendrà a redactar un article des d’una perspectiva de comunicació i de posicionament web.  X  X    
OG3.-                  
OG4.-                 
OG5.-                 

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- Aprendrà com buscar paraules i/o patrons de recerca com a inputs principals per a generar un article de valor.        
OE2.- Redactarà 1 article de la temàtica / sector que triï ell.   X      
OE3.- Optimizarà l’article des d’una perspectiva SEO i obtindrà els coneixements tècnics per saber les recomanacions de Google.   X      
OE4.- Coneixerà i podrà aplicar tàctiques de difusió de l’article.  X        
2 OE5.-           
OE6.-           

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Webgrafia:

Carles Gili "El Inbound Marketing como Estrategia Online". [consulta: 10.02.2016] Disponible en: https://carlesgili.es/que-es-el-inbound-marketing-estrategia-online/

Lorena "El Keyword Research, esencial para unir SEO y content Marketing". [consulta: 26.03.2016] Disponible en: https://metacom.es/keyword-research-seo-content-marketing/

Lorena “La innecesaria obsesión de las keywords al escribir artículos”. [consulta: 26.03.2016] Disponible en: https://metacom.es/keywords-al-escribir-articulos/Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 30%
2 Treball Realització treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Individual 10%
3 Carpeta d'aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consistiran en la recerca de patrons de cerca, la redacció d’articles i l’optimització de l’article des d’una perspectiva SEO. Individual 60%
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.