PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Negociació i Presa de Decisions Codi 361821
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 29/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per comprendre i analitzar els factors psicosocials que intervenen en els processos de negociació i de presa de decisions. Així mateix, l’alumnat aprendrà models, tècniques i eines bàsiques per desenvolupar estratègies de negociació i de presa de decisions a l’àmbit de la publicitat i les RRPP. El primer bloc de l’assignatura està centrat en els factors psicosocials que intervenen en la negociació i en les estratègies per garantir una negociació exitosa en les organitzacions. El segon bloc està centrat en el procés de presa de decisions i en les tècniques que son més habituals a les organitzacions. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, lectura crítica de documents, dinàmiques de grup, simulacions i anàlisis de casos.
Temari
Bloc 1 Títol: Bases psicosocials i estratègies de negociació.

Tema 1. Delimitació i naturalesa de la negociació.
Tema 2. Models i estratègies de negociació.
Tema 3. Planificació i tàctiques de negociació.
Tema 4. Desenvolupament d’habilitats de negociació.
Tema 5. Casos especials i reptes en la negociació.

Bloc 2 Títol: Bases psicosocials i tècniques per la presa de decisions.

Tema 6. Delimitació del procés de presa de decisions.
Tema 7. Factors cognitius, emocionals i conatius en la presa de decisions.
Tema 8. Models i estils en la presa de decisions.
Tema 9. Tècniques individuals de presa de decisions.
Tema 10. Tècniques grupals de presa de decisions.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C14 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6 C7  C14
OG1.- L’alumnat aprendrà els diferents mecanismes psicològics, psicosocials i grupals que intervenen en els processos de negociació i de presa de decisions en l’àmbit de la publicitat i les RRPP. X      
OG2.- L’alumnat aprendrà els models, les tècniques i les eines bàsiques per resoldre de forma exitosa les diferents fases dels processos de negociació i de presa de decisions en l’àmbit de la publicitat i les RRPP.  X X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat serà capaç de descriure un procés de negociació i els diferents factors psicològics, psicosocials o de l’entorn que intervenen a les diferents fases d’aquest procés a l’àmbit de les organitzacions. X  
OE2.- L’alumnat serà capaç d’identificar diferents escenaris de negociació i analitzar un procés de negociació atenent als models subjacents, estils i estratègies de negociació portades a terme per els participants. X X
OE3.- L’alumnat desenvoluparà les seves habilitats de negociació i aprendrà a seleccionar quines estratègies i eines de negociació aplicar en funció de determinats escenaris de l’àmbit de la publicitat i les RRPP.  X 
2 OE4.- L’alumnat serà capaç de descriure un procés de presa de decisions i els diferents factors psicològics, socials o grupals que poden incidir en aquest procés a l’àmbit de les organitzacions. X  
OE5.- L’alumnat serà capaç d’analitzar un procés de presa de decisions atenent als possibles biaixos cognitius, així com als models, estils i tècniques portades a terme per els participants. X X
OE6.- L’alumnat desenvoluparà les seves habilitats comunicatives i aprendrà a seleccionar la tècnica de presa de decisions individual o grupal més adient en funció de determinats escenaris de l’àmbit de la publicitat i les RRPP. X  X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

BOULTON, R. “Recopilación de preguntes útiles para trabajar con grupos” En: SCHNITMAN, D.F.; SCHNITMAN, J. (Eds). Resolución de conflictos: Nuevos diseños, nuevos contextos. Buenos Aires: Grancia, 2000, p. 315-330. ISBN 950641307X.
DE BONO, E. Seis pares de zapatos para la acción: Una solución para cada problema y un enfoque para cada solución. Barcelona: Paidós, 2000. ISBN 9788449309120.
DE BONO, E. Seis sombreros para pensar: Una guía de pensamiento para gente de acción. Barcelona: Granica, 2006. ISBN 9789506410612.
ESPINOZA MARTÍNEZ, R. Manual del participante: Comunicación y negociación efectiva. Mèxico: Fundación Friedrich Ebert México, 2011. ISBN 9786077833215.
FISHER, R.; URY, W.; PATTON, B. Obtenga el sí: El arte de negociar sin ceder. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1996. ISBN 9788480881340.
GARCÍA AREL, C.; GAVIRIA, E. “Los procesos de decisión en los grupos”. En: MOLERO, F.; LOIS, D.; GARCÍA AREL, C.; GÓMEZ, A. (cords.). Psicología de los grupos. Madrid: UNED, 2018, p. 243-273. ISBN 9788436271959.
GARCÍA HIGUERA, J.A. La toma de decisiones. En http://www.cop.es/colegiados/M-00451/tomadeciones.htm [consulta: 22 juny 2018].
JENSEN, K. The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership. Palgrave Macmillan, 2013. ISBN: 9781137333681.
KENNEDY, G. Negociación. Edimburg: Heriot-Watt University, 2002.
KROGUERUS, M. & TSCHÄPPELER, R. El pequeño libro de las grandes decisiones: Cincuenta modelos para el pensamiento estratégico. Barcelona: Alienta, 2008.
LLAMAZARES, O., & NIETO, A. Negociación internacional: Estrategias y casos. Madrid: Pirámide, 2002.
LEWICKI, R.J.; SAUNDERS, D.M.; BARRY, B. Negotiation. New York: McGraw-Hill, 2006.
MOTA BOTELLO, G.A. (Ed.). La negociación en psicología social: Nuevos campos, nuevos conceptos. Monterey, NL: Cecyte, 2011. ISBN 9786077516392.
MUNDUATE JACA, L.; MEDINA DÍAZ, F.J. (Coords). Gestión del conflicto, negociación y mediación. Madrid: Ediciones Pirámide, 2005. ISBN 9788436819243.
OVEJERO, A. Técnicas de negociación: Cómo negociar eficaz y exitosamente. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
PILAR, J.V. Herramientas para la gestión y la toma de decisiones. Argentina: Hanne, 2012. ISBN 9789871578801.
ROY J.; LEWICKI, R.J.; SAUNDERS, D.M.; BARRY, B. Fundamentos de negociación. Mèxic: Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, (5ª edició), 2008. ISBN 9786071507532.
THOMPSON, L.L. The mind and heart of the negotiator. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2005.
VERA, J.J. Resolución alternativa de conflictos: Teoría y práctica didáctica. Murcia: ICE-UMU/DM, 2010. ISBN 9788484257936.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2  Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Individual NO 10%
2 1 Treball  Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l'anàlisi d'escenaris de negociació propis de l’àmbit de la publicitat i les RRPP i on es proposen estratègies de negociació adients. Individual 20%
3 2 Treball  Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l'anàlisi de problemes propis de l’àmbit de la publicitat i les RRPP i on es justifica l’aplicació de tècniques de presa de decisions adients. Grupal (3 membres) 20%
4 1 i 2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Activitats d'Aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. 40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.