PLA DOCENT
Assignatura Publicitat en Sectors Especialitzats Codi 361809
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 01/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 18/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
L'objectiu de l'assignatura és donar a l'estudiant una visió panoràmica de les diferents manifestacions de la professió en funció del sector sobre el qual s'actua, fent referència específica al volum de negoci que genera, la tipologia d'anunciants i agències especialitzades, mitjans emprats, etc.

Amb la coordinació d'un docent, l'assignatura presentarà un ventall de diversos experts i expertes en cada un dels sectors programats, els quals respondran en tots els casos a l'esquema que es detalla en el temari.

L’assistència a la immensa majoria de les sessions és altament aconsellable, doncs per poder superar aquesta assignatura ÉS IMPRESCINDIBLE APROVAR SEPARADAMENT COM A MÍNIM EL 80% DELS SECTORS.

Atès les característiques d’aquesta assignatura NO es contempla l’opció d’avaluació única.

Temari
Bloc 1 Títol: Sectors RRPP
LLISTAT DE SECTORS: Atesa la necessària col·laboració de professionals en exercici per impartir aquesta assignatura, i la varietat obligada de perspectives, es programaran més sectors dels que en realitat puguin cursar-se en un únic any acadèmic. L'objectiu és assegurar-nos la docència a la totalitat de sessions que constitueixen l'assignatura.

Es publicarà -via moodle- aquells que finalment es programin en cada curs acadèmic.

EXEMPLES DE SECTORS PREPARATS.
SECTOR SANITARI
Descripció Parlem d’institucions que presten serveis sanitaris i sociosanitaris a la població (Hospitals de diferents nivells assistencials, públics i concertats), en el marc territorial de Catalunya. Visió des de les entitats i des de les consultores i agències de comunicació.
SECTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS
Descripció Más que de un sector del mercado publicitario las clases tratarán de las nuevas herramientas y soportes que Internet y las tecnologías digitales interactivas ponen a disposición de los publicitarios.
SECTOR EDITORIAL
Descripció El Sector Editorial, actualment és una activitat empresarial que gestiona l’edició però que està englobat a un sector molt més ampli: productes culturals i mitjans de comunicació, també i formen part un conjunt d’institucions públiques.
SECTOR ALIMENTS FUNCIONALS
Descripció En els darrers anys la societat en general i els consumidors s’han anat preocupant cada vegada més per la salut, i la bona salut s’associa essencialment a una bona alimentació. És en aquest context que sorgeixen els aliments funcionals: làctics, begudes, confiteria, olis, pa, galetes, carn,... Són tots aquells productes de consum que, a part de les seves propietats nutricionals, contenen altres components que beneficien l’organisme, faciliten les seves funcions i poden “prevenir” o reduir el risc d’algunes malalties.
L’augment dels aliments funcionals ha permès un creixement molt important de la publicitat i la comunicació en aquest sector, que requereix uns coneixements específics; des de la detecció, captació i segmentació dels targets fins a la planificació dels mitjans on i off més adequats en cada cas, passant per la modulació del missatge i el to i el discurs més indicat.
SECTOR TELEFONIA
Descripció La propuesta es explicar cómo ha evolucionado el mercado de la telefonía móvil y sus principales marcas tanto a nivel de volumen como de códigos de comunicación.
SECTOR INSTITUCIONAL
Descripció Publicitat realitzada per les administracions públiques d’acord amb la llei (temes objecte de ser publicitats, restriccions...).
SECTOR GRAN CONSUMO: CERVEZA
Descripció El de las cervezas es uno de los sectores más importantes, activos  y competitivos del mercado del gran consumo: por territorios geográficos ocupados, por volumen de negocio, ventas, inversión en comunicación, presencia continuada en la vida del consumidor e influencia en tendencias sociales, gran concurrencia de marcas locales con fuertes grupos nacionales y la poderosa  irrupción de grandes marcas multinacionales de origen europeo y norteamericano. La amplísima gama de productos que abarca cada marca  desde sus  variedades  0.0 de alcohol,  a las Premium y de alta graduación alcohólica. Códigos de comunicación muy marcados,  diferenciados y duraderos en el tiempo de todos los tipos y combinados con poderosas acciones tácticas de respuesta inmediata. Desde la imagen de marca  a la promoción más severa.
SECTOR MITJANS DE COMUNICACIÓ COM ANUNCIANTS
Descripció Els mass media: “d’Anunciadors” a Anunciants. Com, Quan, On i Per què s’anuncien.
SECTOR FARMACÈUTIC
Descripció La publicitat que els laboratoris farmacèutics fan per als seus productes, tant pels que necessitem ser dispensats amb recepta mèdica (Ètics) com els que poden comprar directament a la farmàcia sense prescripció (EFP´s i OTC´s).
És una publicitat molt reglada legislativament i veurem el per què.
SECTOR COMUNICACIÓ POLÍTICA
Descripció El sector inclou els partits polítics i la resta d’organitzacions polítiques (joventuts de partits, fundacions polítiques...), considerats en la seva activitat comunicativa externa de caire publicitari, sigui relacionada amb eleccions o amb campanyes,  així com l’activitat de caire comunicatiu dels diferents lobbies i actors que pretenen exercir una influència en la política, i les funcions d’aquest caire que desenvolupen les administracions públiques a través de la comunicació institucional.
SECTOR TRANSPORT
Descripció Transport públic és aquell que es porta a terme mitjançant sistemes massius, que es realitza per compte d’altres a través d’una retribució econòmica i que és d’interès públic (tutelat per les administracions).
Es treballa específicament el transport terrestre.
L’aspecte més important és el de pertànyer, prioritàriament a les administracions públiques i, en tot cas, sempre depenent administrativament d’elles.
En l’àmbit de les administracions diferenciem L’estat, les autonomies i els ajuntaments.
En l’àmbit de les tipologies d’empresa i de gestió diferenciem: empreses públiques, mixtes, privades i consorcis.
SECTOR TECNOLOGIES DE CONSUM
Descripció El sector cobreix la distribució dels aparells electrònics destinats a un consum domèstic. Dintre del tipus de productes que cobreix es troben el petit aparell elèctric (PAE), la gamma marró (televisors), la gamma blanca (frigorífics) i la climatització.
La majoria de companyies que operen al sector són multinacionals, sobretot d’Àsia (japoneses i coreanes).
Dintre del sector és molt important entendre les dinàmiques del mercat donat que el canal (el distribuïdor i la botiga) té un pes molt important en la influència en la venda però també el consumidor final.
És vital entendre les diferents palanques dintre de la cadena de valor i els diferents actors per definir un bon missatge publicitari i aconseguir un impacte eficaç.
En aquest sector les vendes també es concentren en períodes determinats com són Nadal, rebaixes, etc. És un sector molt dinàmic en promocions i on l’incentiu al consum impacta molt en el volum de vendes.
SECTOR ENERGIES RENOVABLES
Descripció Sector dedicat a la generació d’energia amb recursos naturals a partir de tecnologia específica. Es focalitzaran les sessions en l’energia eòlica i les seves especificitats: Públics, productors, influència política, mitjans especialitzats, productes, proveïdors, etc...
SECTOR FINANCER
Descripció El sector financer és un conjunt d’institucions, empreses, mercats i mitjans d’un país que tenen l’objectiu principal de canalitzar l’estalvi que generen els prestadors cap els prestataris.
SECTOR AUTOMOCIÓ
Descripció Marques com VW, SEAT, Audi, Skoda, Honda, Nissan, BMW són algunes de les marques del sector de l’automoció que tradicionalment han treballat amb agències de Barcelona. Aquestes marques destaquen per tenir elevats pressupostos per invertir en comunicació i per la seva recerca de creativitat rellevant. Així doncs, normalment les agències més creatives solen treballar per aquesta tipologia de client. Per tant, aquestes marques donen prestigi i visibilitat professional tan a l'agència com els creatius, planners i comptes que hi treballen.
SECTOR ALTRES
Descripció No es descarta la incorporació de nous sectors.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
 C5  Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- L'alumne tindrà una visió panoràmica dels sectors d’activitat publicitària programats.  X  X    X  X 
OG2.- L'alumne tindrà el coneixement específic de cada sector d’activitat tractat.   X   X
OG3.- L’alumne interactuarà directament amb professionals en exercici, experts en el sector que presenten.    X  X    X 

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Objectius específics    OE associats als OG
 (OE) OG1 OG2 OG3
OE1.- L’alumne coneixerà de cada sector el volum de negoci que genera.  X X  
OE2.- L’alumne coneixerà la tipologia específica d’anunciants de cada sector tractat.  X X  
OE3.- L’alumne coneixerà la tipologia específica d’agències especialitzades en cada sector. X X  
OE4.- L’alumne coneixerà les característiques dels mitjans tècnics emprats específicament en cada sector.  X X  
OE5.- L’alumne coneixerà professionals en actiu.    

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

Fonts d'informació
Bibliografia "ad hoc" facilitada per cada col·laborador docent vinculat al sector impartit.

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
  • Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA L’OPCIÓ D’AVALUACIÓ ÚNICA.

 

Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Classes magistrals Aquesta assignatura té un caràcter eminentment presencial. La falta d’assistència a part o la totalitat d’un sector comporta la conseqüent qualificació de no presentat. Individual --
2 i succe-ssius Tots Activitats d'aplicació: Sector 1 i successius Cada sector tindrà un element d’avaluació propi segons les indicacions de cada un dels responsables de cada sector.
Consulteu a l’ aula virtual el % proporcional a les sessions impartides de cada sector.
COMPORTA LA NO SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA QUAN EL CONJUNT DELS SECTORS SUSPESOS O NO PRESENTATS SUMIN EL % INDICAT EN EL CALENDARI DE SECTORS PROGRAMATS EN CADA CURS ACADÈMIC VIA MOODLE.
Individual/Grupal (segons el sector) % corres-ponent a cada sector fins a sumar 100%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota màxima a obtenir és un 5.
Nom de l'activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen Examen de cada un dels sectors suspesos. % proporcional a les sessions impartides (Es publicarà el detall via Moodle)

 

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)