PLA DOCENT
Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat Codi 361808
Matèria M12. Instruments de Comunicació. Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6è, 7è i/o 8è  Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 18/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 14/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Metodologia i organització general
L’estratègia d’aprenentatge es centra en la capacitat dels estudiants per assumir noves formes de fer respecte de l’activitat publicitària. Això implica una revisió dels conceptes que permeti identificar els nous perfils professionals i capaciti als estudiants en les formes que la tecnologia aporta per al desenvolupament de l’activitat publicitària. Això ha de permetre que l’estudiant adopti una actitud activa i desenvolupi activitats vinculades amb la tecnologia més novadora (especialment digital) que l’ha de portar en primer lloc, al seu coneixement i, en segon lloc, al plantejament de campanyes que utilitzin les noves (avançades) tecnologies.

Temari
Bloc 1 Títol: Estratègies creatives en Publicitat i Noves Tecnologies
Tema 1. Objecte d’estudi: NTP
1.1. Noves i Avançades Tecnologies en Publicitat (conceptes i novetats tecnològiques).
1.2. Publicitat i Publicitat Ampliada (medis convencionals i no convencionals; above i below).
1.3. Publicitat contextual.
1.4. Àmbits i Perfils professionals vinculats a les TICp (en l’estratègia i la creació, en la producció i difusió), (Project Management).

Tema 2. Especificacions i Característiques Tècniques
2.1. Accessibilitat i Usabilitat Digital.
2.2. Aspectes formals de l’accés als continguts digitals.
2.3. Estàndards: Resolució, Lluminositat...
2.4. Mètrica: Neuroadvertising (de fMRi a EEG + eyetraking).
Bloc 2 Títol: Campanyes publicitàries i Medis Digitals
Tema 3. Medis Publicitaris Digitals
3.1. Internet versus altres mitjans: premsa, ràdio, televisió, exterior (out of Home).
3.2. WEB 1.0 (websites, portals, campanyes de banners).
3.3. WEB 2.0 i els medis digitals en la Web 2.0: blogs, xarxes socials...
3.4. CRM per internet (Customer Relationships Management - Gestió de Relacions amb els clients).
3.5. Advertainment (ad en videojocs “product placement”), kinect -motion capture-, gamificació...
3.6. Instal·lacions interactives i altres dispositius de difusió.
3.7. Sindicació de continguts: Podcast, RSS, agregar continguts...

Tema 4. Campanyes promocionals en Medis Digitals
4.1. Microsoft i Google.
4.2. SEM, SEO i SEA.
4.3. Creació de continguts en mobilitat: Mòbils, gestors de continguts, Xarxes Socials, Twitter, Twenti, Facebook...

Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C4 C5  C6  C12
OG1.- L'alumne adquirirà els coneixements que han de permetre l’ús de les tecnologies avançades en campanyes de publicitat de manera innovadora.  X      X  
OG2.- L'alumne definirà els perfils professionals publicitaris associats a les tecnologies avançades.   X X X X
OG3.- L'alumne formarà un mapa de les tecnologies aplicables a les estratègies de publicitat i experimentar amb elles. X X X X  
OG4.- L'alumne planificarà campanyes de publicitat en base a l’ús de les tecnologies avançades.   X   X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà les tecnologies de nova creació aplicades a la publicitat. X      
OE2.- L'alumne aprendrà a ser solvent en el coneixement dels estàndards en les tecnologies avançades aplicables a publicitat. X      
OE3.- L'alumne tindrà coneixement de quines són les competències professionals que són necessàries per l’activitat  professional en l’entorn de les tecnologies avançades en publicitat.   X    
2 OE5.- L'alumne experimentarà amb formes publicitàries innovadores.      X  
OE6.- L'alumne planificarà campanyes publicitàries que utilitzin tecnologies avançades.        X
OE7.- L'alumne coneixerà instruments d’anàlisi de campanyes publicitàries.      X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 3 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
NIELSEN, J.; PERNICE, K. Técnicas de eyetraking para usabilidad web. Madrid: Anaya Multimedia. Diseño y Creatividad, 2010.
CRUZ, A. Marketing electrónico para PYMES. Cómo vender, promocionar y posicionarse en Internet. Madrid: Rama, 2009.
CUESTA, F.; ALONSO, M.A. Marketing directo 2.0. Cómo vender en un entorno digital. Barcelona: Gestión 2000, 2010.
SÁNCHEZ DEL CASTILLO, V. La publicidad en internet: régimen jurídico de las comunicaciones electrónicas. Madrid: Editorial La Ley, 2007.
TENA, D. Diseñar para comunicar. Barcelona: Ed. Bosch, 2011.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions.

A més, escoltar el testimoni d’un expert en la descripció del perfil publicitari de la gestió publicitària online: PROJECT MANAGEMENT.
Individual 10%
2 1-2 Classes expositives Exposició, per part dels estudiants, de les característiques i especificacions d’alguna de les tecnologies avançades treballades: TECNOLOGUES AVANÇADES EN PUBLICITAT. Grupal (4 membres) 5%
3 1-2 Activitats d’aplicació Experimentar amb diferents tecnologies avançades: INMERSIÓ.
Realització de l’estratègia, creació i producció d’una campanya de publicitat online: CAMPANYA.
Grupal (4 membres) 20%
4 1-2 Treball en grup Presentació d’informes executius. Grupal (4 membres) 20%
5 1-2 Carpeta d’aprenentatge Activitat consistent en el recull personal dels materials i treball realitzat en l’assignatura (Lliurament a final de curs). Individual 45%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d’aprenentatge L’estudiant haurà de presentar cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge Per poder lliurar la carptea d’aprenentatge (Book) l’estudiant ha de realizar com a mínim una tutoria amb el docent per tal d’exposar-li els dubtes en la realització de les activitats abans de fer-ne el lliurament definitiu. L’estudiant ha de seguir el moodle de l’assignatura durant el curs per conèixer els procedimets de cada activitat. L’estudiant haurà de presentar cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100% 

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d’aprenentatge L’estudiant haurà de presentar cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)