PLA DOCENT
Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat Codi 361808
Matèria M12. Instruments de Comunicació. Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6è, 7è i/o 8è  Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 18/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L’estratègia d’aprenentatge es centra en la capacitat dels estudiants per assumir noves formes de fer respecte de l’activitat publicitària. Això implica una revisió dels conceptes que permeti identificar els nous perfils professionals i capaciti als estudiants en les formes que la tecnologia aporta per al desenvolupament de l’activitat publicitària. Això ha de permetre que l’estudiant adopti una actitud activa i desenvolupi activitats vinculades amb la tecnologia més novadora (especialment digital) que l’ha de portar en primer lloc, al seu coneixement i, en segon lloc, al plantejament de campanyes que utilitzin les noves (avançades) tecnologies.

Temari
Bloc 1 Títol: Estratègies creatives en Publicitat i Noves Tecnologies

Tema 1. Objecte d’estudi: NTP
1.1. Introducció a la tecnologia i les innovacions

1.2. Noves i Avançades Tecnologies en Publicitat (conceptes i novetats tecnològiques).

1.3. Àmbits i Perfils professionals vinculats a les TIC de la publicitat.

Tema 2. Especificacions i Característiques Tècniques
2.1. Gestió de projectes tecnològics (Project Management)

2.2. Accessibilitat i Usabilitat Digital.
2.3. Instal·lacions interactives, advertainment i altres dispositius sensors.

Bloc 2 Títol: Tecnologies i Campanyes publicitàries i Mitjans Digitals

Tema 3. Tecnologies Digitals
3.1. Big Data i Intel·ligència artificial

3.2. CRM per internet (Costumer Relationship Management) i Marketing Automation

3.3. Programàtica

3.4. SEM, SEO i SEA

3.5. Neuromàrqueting i tecnologies de la recerca

3.6. Realitat virtual i tecnologies immersives

Tema 4. Campanyes promocionals en Mitjans Digitals
4.1. Anàlisi de casos: creació i producció de campanyes d'innovació

4.2. Empreses i eines d'àmbit tecnològic en publicitat


Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C4 C5  C6  C12
OG1.- L'alumne adquirirà els coneixements que han de permetre l’ús de les tecnologies avançades en campanyes de publicitat de manera innovadora.  X      X  
OG2.- L'alumne definirà els perfils professionals publicitaris associats a les tecnologies avançades.   X X X X
OG3.- L'alumne formarà un mapa de les tecnologies aplicables a les estratègies de publicitat i experimentar amb elles. X X X X  
OG4.- L'alumne planificarà campanyes de publicitat en base a l’ús de les tecnologies avançades.   X   X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà les tecnologies de nova creació aplicades a la publicitat. X      
OE2.- L'alumne aprendrà a ser solvent en el coneixement dels estàndards en les tecnologies avançades aplicables a publicitat. X      
OE3.- L'alumne tindrà coneixement de quines són les competències professionals que són necessàries per l’activitat  professional en l’entorn de les tecnologies avançades en publicitat.   X    
2 OE5.- L'alumne experimentarà amb formes publicitàries innovadores.      X  
OE6.- L'alumne planificarà campanyes publicitàries que utilitzin tecnologies avançades.        X
OE7.- L'alumne coneixerà instruments d’anàlisi de campanyes publicitàries.      X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 3 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

FERNÁNDEZ-QUIJADA, D.; RAMOS-SERRANO, M. (eds.) Tecnologías de la persuasión: uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC, 2015.
NIELSEN, J.; PERNICE, K. Técnicas de eyetraking para usabilidad web. Madrid: Anaya Multimedia. Diseño y Creatividad, 2010.
CRUZ, A. Marketing electrónico para PYMES. Cómo vender, promocionar y posicionarse en Internet. Madrid: Rama, 2009.
CUESTA, F.; ALONSO, M.A. Marketing directo 2.0. Cómo vender en un entorno digital. Barcelona: Gestión 2000, 2010.
SÁNCHEZ DEL CASTILLO, V. La publicidad en internet: régimen jurídico de las comunicaciones electrónicas. Madrid: Editorial La Ley, 2007.
TENA, D. Diseñar para comunicar. Barcelona: Ed. Bosch, 2011.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 1-2 Classes expositives Exposició, per part dels estudiants, de les característiques i especificacions d’alguna de les tecnologies avançades treballades. Grupal (4 membres) 5%
3 1-2 Activitats d’aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en la realització de l’estratègia, creació i producció d’una campanya de publicitat online. Grupal (4 membres) 15%
4 1-2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consisteix en la presentació d’informes executius. Grupal (4 membres) 30%
5 1-2 Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consisteix en el recull personal dels materials i treball realitzat en l’assignatura. Individual 40%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consistirà en la presentació de cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consistirà en la presentació de cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100% 

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consistirà en la presentació de cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.