PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Relacions Públiques Codi 360417
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 10/04/2016
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
A les classes es compartiran continguts associats a la unitat que correspongui. Les classes seran eminentment pràctiques i es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. El professor plantejarà encàrrecs (briefings) que s’hauran de resoldre a classe (en algunes de les sessions) i també fora d’aquesta per poder aplicar i entendre la teoria explicada, i les lectures obligatòries associades que s'aniran assignant oportunament. També hi haurà presentacions i debats que s’hauran de preparar prèviament fora de classe sempre en grups. Tots els casos són pràctiques per ser comentades a classe.

Temari
  kamehame

Tema 1. Pla estratègic de relacions Públiques (RACE). Tipus de campanyes i plans estratègics de relacions públiques: Comercial, política, imatge/reputació, conscienciació/educació i acció social. Conceptes fonamentals: l'estratègia, la tècnica, la tàctica i les eines de relacions públiques.

 

Tema 2. Relació amb els mitjans de comunicació i publicity

Tema 3. L'organització d'esdeveniments.

Tema 4. Digital PR.

 

Tema 5. La comunicació interna.

 

Tema 6. Gestió de conflictes potencials (Issues Management), comunicació de vulnerabilitat i risc i comunicació en situacions de crisi.

 

Tema 7. Relacions institucionals (Public afairs) i lobbisme.

 

Tema 8. Comunicació de les estratègies de responsabilitat social corporativa. RSC.

  kamehame

kamehame
Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Els alumnes coneixeran els fonaments bàsics que il·lustren la praxi de les Relacions públiques.  X  X      X    X  
OG2.-Els alumnes sabran plantejar les principals tècniques que s'apliquen en les diferents especialitats i àmbits d'actuació de les Relacions Públiques.     X    X    
OG3.-L’estudiant coneixerà els instruments metodològics per establir processos de relacions públiques planificats, programats, i efectius.  X    X  X  X
OG4.-L’alumne aprendrà a introduir les aplicacions estratègiques i tàctiques de Relacions públiques que contribueix en la consecució dels objectius de l’entitat.      X    X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques de suport al màrqueting. X X    
OE2.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.   X    
OE3.-Transmetre les diverses aplicacions tàctiques que poden tenir cadascuna de les tècniques més rellevants dins l’àmbit de les Relacions Públiques comercials.      X  X
 2 OE4.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques corporatives.  X  X    
OE5.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.    X    
OE6.-Aprendre a ordenar, discriminar i a fer confluir les diverses tècniques aplicades que ajudin a la consecució dels objectius de l’entitat.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 8 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació C.1) Seminari -- 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 


Fonts d'informació

Bibliografia bàsica:
ACED, C. (2018). Relaciones Públicas 2.0. Barcelona: Ed. UOC.

CUENCA, J.; VERAZZI, L. (2018). Guía fundamental de la comunicación interna. Barcelona: Ed. UOC.

CUENCA-FONTBONA, J (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. la investigación estratégica preliminar. (Vol. III). Barcelona: UOC, Colección Dircom.
CUENCA, J. (2015). El patrocini. A SANTANA, E. Jump the Line. Barcelona: Trípodos.

LUTTRELL, R.M. & CAPIZZO, L.W. (2018). Public relations campaigns: An integrated approach. SAGE Publications.

MARCA-FRANCÉS, G. (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica de evaluación (vol. IV). Barcelona: UOC, Colección Dircom
MATILLA, K. (ed.) (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Un modelo de planificación estratégica, paso a paso (vol. I). Barcelona, UOC, Colección Dircom.
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratègica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.
OLIVEIRA, A. (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Públicos y stakeholders (vol. II). Barcelona UOC, Colección Dircom.
RICHARDS, G.; MARQUES, L.; MEIN, K. (eds) (2014). Event Design: Social perspectives and practices. London: Routledge.
XIFRA, J. (2007). Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC.
ZERFASS, A., VERHOEVEN, P., MORENO, A., TENCH, R., & VERČIČ, D. (2020). 
European Communication Monitor 2020. Ethical challenges, gender issues, cyber security, and competence gaps in strategic communication. Results of a survey in 44 countries. Brussels: EUPRERA/EACD.


Bibliografia complementària:
ARGENTI, P.A. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación. Madrid: LID.
BARRIGA, A. (2010). La creatividad en los eventos. Madrid: Ed. Protocolo.
CUENCA, J.; VERAZZI, L. (2020). Comunicación Interna Total. Estrategia, práctica y casos. Barcelona: Colección Dircom. Ed. UOC.

CUENCA-FONTBONA, J; PUENTES-RIVERA, I. (2020). Relaciones Públicas Avanzadas: Confianza. Barcelona: Trípodos.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. (2010). Fundamentos de estrategia. Madrid: Pearson Educación, S.A.

McNAMARA, J. (2017). Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. Abington, UK: Routledge.

MARSTON, J.E. (1988). Relaciones Públicas modernas. México, D.F.: McGraw-Hill.

MATILLA, K. (2013). “Issues Management as a Mediated Activity in a Changing Media Sphere”. A COMAS, E.; CUENCA, J.; ZILLES, K. (eds.). Life Without Media. New York: Peter Lang.
PAGE, J.T. & PARNELL, L.J. (2017). Introduction to Strategic Public Relations: Digital, Global, and Socially Responsible Communication. SAGE Publications.

RAJ, R; WALTERS, P; RASHID, T. (2009). Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd.

RAUFFLET, E; PORTALES, L; GARCÍA DE LA TORRE, C; LOZANO, J.F.;BARRERA, D. (2017). Responsabilidad ética y sostenibilidad empresarial. México: Pearson Educación de México S.A. de CV.

SÁEZ, A.; MATILLA, K., CUENCA, J. (2015): “De la comunicació empresarial i institucional a la comunicació corporativa: reptes de futur

CIVIL, M.; CORBELLA, J.; FERRÉ, C.; SABATÉ, J., eds: Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon Informes, 4, pp. 243-270.

TORRENTS, R. (2005). Eventos de empresa. El poder de la comunicación en vivo, Deusto. Barcelona.

WILCOX, D.L.; CAMERON, G.T.; REBER, B.H. (2014). Public Relations. Strategies and Tactics. 11ª ed. [Global edition]. Boston: Pearson.

XIFRA, J. (2011). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Madrid: Tecnos.

XIFRA, J. (1998). Lobbying. Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball individual

Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en fer l’anàlisi sobre una activitat d'actualitat de les relacions públiques.


S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa (amb suport de programari de presentació), etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per poder optar a l'examen final.

Individual 20%
2 1-2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en un projecte professional de les relacions publiques.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per poder optar a l'examen final.
Grupal (5-6 membres) 10%
3 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Estaran relacionades amb cadascuna de les tècniques que es treballin a l'aula. Es presentaran (amb programari de presentació) i es resoldran amb el feedback del docent (solucionari tipus) a classe. Grupal (5-6 membres) 30%
4 1-2 Examen L'examen tindrà 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit

Realització treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques.
S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació rigorosa, etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per optar a l’examen final.

30%
Examen L'examen tindrà 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

Realització treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques.
S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació rigorosa, etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per optar a l’examen final.

30%
2 Examen  L'examen tindrà 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit

Realització treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques.
S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació rigorosa, etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per optar a l’examen final.

30%
Examen  L'examen tindrà 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.