PLA DOCENT
Assignatura Redacció en Relacions Públiques Codi 360395
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. A. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 21/04/2015
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L’assignatura introdueix a l’estudiant a la producció escrita de peces pròpies de les relacions públiques mitjançant la conscienciació de la importància d’una redacció acurada i l’apropament a la pràctica professional a través de la teoria i els treballs proposats.

El curs s’organitza en dos blocs. Al primer, introductori, s’aborden el temes de la contextualització i el procés de redacció. Al segon bloc s’aprofundeix sobre les peces escrites més habituals per al professional de les relacions públiques i es dota a l’estudiant dels coneixements i eines necessàries per a desenvolupar-les. En tots dos blocs hi ha lectures complementàries necessàries per a un millor aprofitament del coneixement adquirit.

Els treballs pràctics, elaborats individualment o en grups, consistiran en la planificació, redacció i avaluació de peces específiques. Els escrits hauran de ser lliurats a través del campus virtual i podran ser redactats en català o castellà, sense errades ni barbarismes. La correcció gramatical i ortogràfica és necessària per a superar l’assignatura. L’assistència a les tutories és sempre recomanable i la participació activa i significativa serà valorada positivament.

L’assignatura té com a objectiu principal aconseguir que l’alumne esdevingui un redactor capaç d’afrontar qualsevol peça redaccional en el camp de les relacions públiques amb sentit estratègic corporatiu.


Temari
Bloc 1 Títol: Introducció a la redacció en relacions públiques
Tema 1. Introducció
1.1. Les relacions públiques i la redacció.
1.2. La persuasió en relacions públiques.
1.3. El procés d'escriure en relacions publiques.
1.4. Substància i estil.

Tema 2. Contextualització de la redacció
2.1. Des d'on redactem?
2.2. Per a qui escrivim?
2.3. Quin és el missatge?
2.4. Quins mitjans de comunicació podem fer servir?
2.5. Redacció de relacions públiques offine i online.
2.6. Tipus de llenguatge.
2.7. Tipus de públics.

Tema 3. El procés de redacció en Relacions Públiques
3.1. Planificació
3.2. Producció.
3.3. Avaluació.
Bloc 2 Títol: Redacció en relacions públiques
Tema 4. El llibre d'estil 

Tema 5. Redacció de peces de comunicació interna i administrativa
5.1. Circulars i notificacions.
5.2. Tauler d’anuncis.
5.3. Certificats i declaracions.
5.4. Instàncies i sol·licituds.
5.5. Autoritzacions.

Tema 6. Redacció de cartes
6.1. Cartes de presentació de serveis.
6.2. Cartes d’agraïment.
6.3. Cartes de benvinguda.
6.4. Cartes d’acomiadament i condol.

Tema 7. Redacció de peces per a reunions, juntes d'accionistes i assemblees
7.1. Convocatòries.
7.1.1. Convocatòria de reunió.
7.1.2. Convocatòria de Junta General d’Accionistes o Assemblea de Socis.
7.1.3. Convocatòria de premsa.
7.2. Ordre del dia.
7.3. Acta.

Tema 8. Redacció de peces per a esdeveniments
8.1. Saluda.
8.2. Invitacions.
8.3. Programa.

Tema 9. Redacció de documents de difusió 
9.1. Butlletins, revistes i altres publicacions.

Tema 10. Redacció de discursos
10.1. La redacció en relacions públiques i el portaveu.

Tema 11. Redacció de peces online
11.1. El correu electrònic personal i massiu.
11.2. El web i els blogs.
11.3. El butlletí electrònic.
11.4. Les xarxes socials.

Tema 12. Introducció a la redacció de memòries corporatives
12.1. Memòria d’activitats.
12.2. Memòria econòmica.
12.3. Memòria de Responsabilitat Social.
12.4. Memòria del Triple Compte de Resultats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne coneixerà les diferents peces redaccionals en relacions públiques i la seva aplicació professional.        
OG2.- L'alumne sabrà contextualitzar, planificar i redactar correctament les peces escrites en relacions públiques.  X X X X X
OG3.- L'alumne adquirirà l’argumentació crítica, constructiva i creativa vers les peces redaccionals. X X  X  X
OG4.- L'alumne s'aproparà a la pràctica professional del redactor en relacions públiques a través de la teoria i els treballs i exercicis proposats.  X X  X X X
OG5.- L'alumne practicarà el treball col·laboratiu en la redacció en relacions públiques.  X  X X    
OG6.- L'alumne reconeixerà les especificitats dels missatges i peces redaccionals de relacions públiques respecte a altres textos professionals de la comunicació.       X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne adquirirà consciència de la importància de la correcció i l’adequació dels textos en relacions públiques. X      
OE2.- L'alumne sabrà contextualitzar els missatges de relacions públiques. X X X    
OE3.- L'alumne dominarà el procés de redacció en relacions públiques. X    
OE4.- L'alumne coneixerà l'estructura, el contingut i l’estil de les diferents peces redaccionals pròpies de la disciplina. X X X X   X
2 OE5.-L'alumne sabrà aplicar la peça redaccional correcta segons cada situació comunicativa. X  X     X
OE6.-L'alumne coneixerà l’activitat professional del redactor en relacions públiques a través de les pràctiques de l’assignatura. X      X  
OE7.-L'alumne desenvoluparà eines de treball cooperatiu per a la redacció en relacions públiques. X      X  
OE8.-L'alumne desenvoluparà l’anàlisi crítica vers les peces redaccionals de relacions públiques.  X    X  X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 25 125

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 9
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 6    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 17 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 56
A.2) Col·loquis 2,5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 6 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 23    
A.3) Classes expositives 2,5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ADECEC. 40 Éxitos en Comunicación. Madrid: Pearson, Prentice Hall, 2003.
ARCEO VACAS, A. (coord.). El portavoz en la comunicación de las organizaciones: fundamentos teórico-prácticos. Alicante: Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO VACAS, J.L. (Coord.). Las relaciones públicas en España. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
ARCEO, J.L. Organización, Medios y Técnicas en Relaciones Públicas. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 2003.
ARROYO, L. Los Cien Errores de la Comunicación de las Organizaciones: Ideas, Casos y Consejos para la Excelencia de las Relaciones Públicas. Madrid: ESIC, 2003.
CASSANY, D. La Cuina de l’Escriptura. Les Naus d’Empúries. Barcelona: Anagrama, 1995.
CASSANY, D. Afilar el Lapicero. Guía de Redacción para Profesionales. Barcelona: Anagrama, 2007.
DASGUPTA, S. Managing Internet and Intranet Technologies in Organizations. Challenges and Opportunities. London: Idea Group Publishing, 2000.
HUNT, T.; GRUNIG, J.E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
MIDDLEBERG, D. Relaciones Públicas en un Mundo Interconectado. Estrategias de Comunicación para Triunfar en el Espacio Digital. Bilbao: Deusto, 2001.
ZAPPALA, J.M.; CARDEN, A.R. Public Relations Worktext. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
PALENCIA-LEFLER, M. 90 Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. Bresca, 2008. 
TREADWELL, D.; TREADWELL, J.B. Public Relations Writing. Principles and Practice. New York: Sage, 2000.
WILCOX, D., Cameron, G. y Xifra, J. Relaciones públicas. Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson, 2006. 
XIFRA, J. Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. UOC, 2007. 

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
 1  1 i 2 Tutories Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions.   Individual  NO  
2     Els alumnes actuaran com a professionals d'una agència i es mantindran al llarg de l’assignatura.

Cada grup elaborarà un lloc web en forma de book en el que s'incorporaran entre 4 i 5 peces de redacció de relacions públiques del curs.
Grupal (3-4 membres) 20%

El professor plantejarà situacions segons la qual els alumnes hauran de redactar alguna peça de relacions públiques, elaborar tasques de planificació, informes, anàlisis de lectura, reflexions o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells. 


Els grups de alumnes podran exposar el seu treball i, entre tots, es farà una crítica constructiva. Les peces seran lliurades al professor, virtualment o bé en mà al final de la classe, i seran retornades corregides en les properes sessions.

És necessari haver lliurat al menys el 90% de les pràctiques grupals per a poder optar a l’examen.

En total es demanen entre 3 i 4 peces.

 Individual
3 1 i 2 Examen 

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.

 Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Es proposaran noves situacions per a les que l’alumne haurà de redactar determinades peces de relacions públiques que s’hagin estudiat durant el curs i que seran diferents a les presentades a l’avaluació única. Aquestes peces hauran de ser lliurades el dia de l’examen de reavaluació a través del Moodle de l'assignatura. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web El dia de l’examen, l’alumne haurà de lliurar el seu lloc web, format per diverses peces redaccionals de les treballades al llarg del curs i que es comunicaran a l’estudiant amb temps suficient per a la seva preparació. Els alumnes haurà de redactar peces de relacions públiques, elaborar tasques de planificació o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells Per a poder presentar-se a l’examen, l’estudiant ha de lliurar la totalitat de les peces redaccionals proposades. 40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.  60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Es proposaran noves situacions per a les que l’alumne haurà de redactar determinades peces de relacions públiques que s’hagin estudiat durant el curs i que seran diferents a les presentades a l’avaluació única. Aquestes peces hauran de ser lliurades el dia de l’examen de reavaluació. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.