PLA DOCENT
Assignatura Redacció en Relacions Públiques Codi 360395
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dra. P. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 21/04/2015
Data darrera actualització i seguiment: 01/02/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura introdueix a l’estudiant a la producció escrita de peces pròpies de les relacions públiques mitjançant la conscienciació de la importància d’una redacció acurada i l’apropament a la pràctica professional a través de la teoria i els treballs proposats.

El curs s’organitza en dos blocs. Al primer, introductori, s’aborden el temes de la contextualització i el procés de redacció. Al segon bloc s’aprofundeix sobre les peces escrites més habituals per al professional de les relacions públiques i es dota a l’estudiant dels coneixements i eines necessàries per a desenvolupar-les.

Les classes estan dividides en una part de teoria i una altra de pràctica, en la que s’apliquen els coneixements adquirits. Els treballs, elaborats individualment o en grups, consistiran en la planificació, redacció i avaluació de peces específiques. Els escrits hauran de ser lliurats al final de la sessió o a través del campus virtual i podran ser redactats en català o castellà, sense errades ni barbarismes. La correcció gramatical i ortogràfica és necessària per a superar l’assignatura. L’assistència a classe és sempre recomanable i la participació activa i significativa serà valorada positivament.

L’assignatura té com a objectiu principal aconseguir que l’alumne esdevingui un redactor capaç d’afrontar qualsevol peça redaccional en el camp de les relacions públiques.

Temari
Bloc 1 Títol: Introducció a la redacció en relacions públiques
Tema 1. Introducció
1.1. Les relacions públiques i la redacció.
1.2. La persuasió en relacions públiques.
1.3. El procés d'escriure en relacions publiques.
1.4. Substància i estil.

Tema 2. Contextualització de la redacció
2.1. Des d'on redactem?
2.2. Per a qui escrivim?
2.3. Quin és el missatge?
2.4. Quins mitjans de comunicació podem fer servir?
2.5. Redacció de relacions públiques offine i online.
2.6. Tipus de llenguatge.
2.7. Tipus de públics.

Tema 3. El procés de redacció en Relacions Públiques
3.1. Planificació
3.2. Producció.
3.3. Avaluació.
Bloc 2 Títol: Redacció en relacions públiques
Tema 4. El llibre d'estil 

Tema 5. Redacció de peces de comunicació interna i administrativa
5.1. Circulars i notificacions.
5.2. Tauler d’anuncis.
5.3. Certificats i declaracions.
5.4. Instàncies i sol·licituds.
5.5. Autoritzacions.

Tema 6. Redacció de cartes
6.1. Cartes de presentació de serveis.
6.2. Cartes d’agraïment.
6.3. Cartes de benvinguda.
6.4. Cartes d’acomiadament i condol.

Tema 7. Redacció de peces per a reunions, juntes d'accionistes i assemblees
7.1. Convocatòries.
7.1.1. Convocatòria de reunió.
7.1.2. Convocatòria de Junta General d’Accionistes o Assemblea de Socis.
7.1.3. Convocatòria de premsa.
7.2. Ordre del dia.
7.3. Acta.

Tema 8. Redacció de peces per a esdeveniments
8.1. Saluda.
8.2. Invitacions.
8.3. Programa.

Tema 9. Redacció de documents de difusió 
9.1. Butlletins, revistes i altres publicacions.

Tema 10. Redacció de discursos
10.1. La redacció en relacions públiques i el portaveu.

Tema 11. Redacció de peces online
11.1. El correu electrònic personal i massiu.
11.2. El web i els blogs.
11.3. El butlletí electrònic.
11.4. Les xarxes socials.

Tema 12. Introducció a la redacció de memòries corporatives
12.1. Memòria d’activitats.
12.2. Memòria econòmica.
12.3. Memòria de Responsabilitat Social.
12.4. Memòria del Triple Compte de Resultats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne coneixerà les diferents peces redaccionals en relacions públiques i la seva aplicació professional.        
OG2.- L'alumne sabrà contextualitzar, planificar i redactar correctament les peces escrites en relacions públiques.  X X X X X
OG3.- L'alumne adquirirà l’argumentació crítica, constructiva i creativa vers les peces redaccionals. X X  X  X
OG4.- L'alumne s'aproparà a la pràctica professional del redactor en relacions públiques a través de la teoria i els treballs i exercicis proposats.  X X  X X X
OG5.- L'alumne practicarà el treball col·laboratiu en la redacció en relacions públiques.  X  X X    
OG6.- L'alumne reconeixerà les especificitats dels missatges i peces redaccionals de relacions públiques respecte a altres textos professionals de la comunicació.       X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne adquirirà consciència de la importància de la correcció i l’adequació dels textos en relacions públiques. X      
OE2.- L'alumne sabrà contextualitzar els missatges de relacions públiques. X X X    
OE3.- L'alumne dominarà el procés de redacció en relacions públiques. X    
OE4.- L'alumne coneixerà l'estructura, el contingut i l’estil de les diferents peces redaccionals pròpies de la disciplina. X X X X   X
2 OE5.-L'alumne sabrà aplicar la peça redaccional correcta segons cada situació comunicativa. X  X     X
OE6.-L'alumne coneixerà l’activitat professional del redactor en relacions públiques a través de les pràctiques de l’assignatura. X      X  
OE7.-L'alumne desenvoluparà eines de treball cooperatiu per a la redacció en relacions públiques. X      X  
OE8.-L'alumne desenvoluparà l’anàlisi crítica vers les peces redaccionals de relacions públiques.  X    X  X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 25 125

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 9
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 6    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 17 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 56
A.2) Col·loquis 2,5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 6 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 23    
A.3) Classes expositives 2,5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ADECEC. 40 Éxitos en Comunicación. Madrid: Pearson, Prentice Hall, 2003.
ARCEO VACAS, A. (coord.). El portavoz en la comunicación de las organizaciones: fundamentos teórico-prácticos. Alicante: Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO VACAS, J.L. (Coord.). Las relaciones públicas en España. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
ARCEO, J.L. Organización, Medios y Técnicas en Relaciones Públicas. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 2003.
ARROYO, L. Los Cien Errores de la Comunicación de las Organizaciones: Ideas, Casos y Consejos para la Excelencia de las Relaciones Públicas. Madrid: ESIC, 2003.
CASSANY, D. La Cuina de l’Escriptura. Les Naus d’Empúries. Barcelona: Anagrama, 1995.
CASSANY, D. Afilar el Lapicero. Guía de Redacción para Profesionales. Barcelona: Anagrama, 2007.
DASGUPTA, S. Managing Internet and Intranet Technologies in Organizations. Challenges and Opportunities. London: Idea Group Publishing, 2000.
HUNT, T.; GRUNIG, J.E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
MIDDLEBERG, D. Relaciones Públicas en un Mundo Interconectado. Estrategias de Comunicación para Triunfar en el Espacio Digital. Bilbao: Deusto, 2001.
ZAPPALA, J.M.; CARDEN, A.R. Public Relations Worktext. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
PALENCIA-LEFLER, M. 90 Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. Bresca, 2008. 
TREADWELL, D.; TREADWELL, J.B. Public Relations Writing. Principles and Practice. New York: Sage, 2000.
WILCOX, D., Cameron, G. y Xifra, J. Relaciones públicas. Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson, 2006. 
XIFRA, J. Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. UOC, 2007. 

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
 1  1 i 2 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions.   Individual  NO  
2 1 i 2 Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Els alumnes actuaran com a professionals d'una agencia i es mantindran al llarg de l’assignatura.

Cada grup elaborarà un lloc web en forma de book en el que s'incorporaran entre 4 i 5 peces de redacció de relacions públiques del curs.
Grupal (3-4 membres) 20%
Cada dia, el professor plantejarà una situació segons la qual els alumnes hauran de redactar alguna peça de relacions públiques, elaborar tasques de planificació o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells.

Cada sessió un grup de alumnes exposarà el seu treball i, entre tots, es farà una crítica constructiva. Les peces seran lliurades al professor, virtualment o bé en mà al final de la classe, i seran retornades corregides en les properes sessions.

És necessari haver lliurat al menys el 90% de les pràctiques grupals per a poder optar a l’examen.

En total es demanen entre 3 i 4 peces.
 Individual
3 1 i 2 Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Els alumnes actuaran com a professionals d'una agencia i es mantindran al llarg de l’assignatura.

Cada grup elaborarà un lloc web en forma de book en el que s'incorporaran totes les peces de redacció de relacions públiques del curs.
Grupal (3-4 membres) 20%
Cada dia, el professor plantejarà una situació segons el qual els alumnes hauran de redactar alguna peça de relacions públiques, elaborar tasques de planificació o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells. 

Cada sessió, un grup de alumnes exposarà el seu treball a la resta d’alumnes i, entre tots, es farà una crítica constructiva. Les peces seran lliurades al professor, virtualment o bé en mà al final de la classe, i seran retornades corregides en les pròximes sessions.

És necessari haver lliurat al menys el 90% de les pràctiques grupals per a poder optar a l’examen.
Individual
4 1 i 2 Examen  L'examen constarà de 30 preguntes teòriques tipus test, amb només una resposta vàlida de tres possibles.

Tot el contingut vist al curs serà susceptible de ser inclòs en aquesta prova.
 Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Es proposaran noves situacions per a les que l’alumne haurà de redactar determinades peces de relacions públiques que s’hagin estudiat durant el curs i que seran diferents a les presentades a l’avaluació única. Aquestes peces hauran de ser lliurades el dia de l’examen de reavaluació. 40%
Examen L'examen constarà de 40 preguntes teòriques tipus test, amb només una resposta vàlida de tres possibles. A més, caldrà desenvolupar una peça pràctica de relacions públiques en el mateix acte.

Tot el contingut vist al curs serà susceptible de ser inclòs en aquesta prova.

Per a poder optar a l’examen serà necessari haver presentat totes les activitats d’aplicació proposades durant l'avaluació.
60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web El dia de l’examen, l’alumne haurà de lliurar el seu lloc web, format per diverses peces redaccionals de les treballades al llarg del curs i que es comunicaran a l’estudiant amb temps suficient per a la seva preparació. Els alumnes haurà de redactar peces de relacions públiques, elaborar tasques de planificació o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells Per a poder presentar-se a l’examen, l’estudiant ha de lliurar la totalitat de les peces redaccionals proposades. 40%
2 Examen L'examen constarà de 40 preguntes teòriques tipus test, amb només una resposta vàlida de tres possibles. 

Tot el contingut vist al curs serà susceptible de ser inclòs en aquesta prova.
60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Es proposaran noves situacions per a les que l’alumne haurà de redactar determinades peces de relacions públiques que s’hagin estudiat durant el curs i que seran diferents a les presentades a l’avaluació única. Aquestes peces hauran de ser lliurades el dia de l’examen de reavaluació. 40%
Examen L'examen constarà de 40 preguntes teòriques tipus test, amb només una resposta vàlida de tres possibles.

Tot el contingut vist al curs serà susceptible de ser inclòs en aquesta prova.

Per a poder optar a l’examen és necessari presentar totes les pràctiques proposades per el lloc web.
60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)