PLA DOCENT
Assignatura Dret Públic i Privat Codi 360387
Matèria M2. Introducció al Dret Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. C. G. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 26/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumne, la docència s’impartirà en tutories
programades.

Avui dia tots els professionals necessiten posseir certs coneixements jurídics que li facilitin la presa de decisions donat que, freqüentment, aquestes comportaran conseqüències legals. L’objectiu d’aquesta assignatura és impartir les bases del Dret Públic i Privat des d’un punt de vista conceptual, de manera que l’estudi es concreta entorn a les fonts del dret i a les diferents institucions jurídiques. L’alumnat adquirirà la capacitat d’entendre determinades matèries del dret, necessàries per a completar aquests estudis i per a la pràctica professional que d’ells es deriven. L’actitud positiva i activa de l’alumnat és necessària per aconseguir els objectius plantejats.
Temari
Bloc 1 Títol: Introducció al Dret

Tema 1. Conceptes preliminars.
1.1. El Dret: origen i fonaments del concepte.
1.2. El dret objectiu
1.3. Les fonts del Dret: llei, costum i principis generals del dret.
1.4. La llei: concepte, jerarquia entre les diverses normes estatals. Dret de la UE: entrada en vigor, eficàcia, extinció.
1.5 El valor de la jurisprudència.
1.6. La interpretació de les normes jurídiques. L’esfera d’acció de les normes jurídiques: els àmbits personal, temporal i territorial.

Tema 2. El dret subjectiu.
2.1. La relació jurídica.
2.2. Diverses categories de drets subjectius.
2.3. La prova dels fets
2.4. Influència del temps en el naixement i en l’extinció dels drets: còmput del temps; la prescripció; la caducitat.

Bloc 2 Títol: Introducció al dret privat: Dret civil, Dret del treball i Dret mercantil

Tema 3. Dret Civil
3.1. El Codi Civil espanyol. Les competències legislatives de les Comunitats Autònomes. La Legislació civil catalana.
3.2 La persona física i la jurídica
3.2.1 La capacitat jurídica i d’obrar. Els menors i els incapaços. Les institucions de guarda
3.2.2 La persona jurídica: associacions i fundacions
3.3. L’obligació: concepte i règim jurídic
3.4. Els contractes: classificació, elements, efectes, interpretació i ineficàcia.
3.4.1. El contracte de compravenda.
3.4.2. El contracte d’arrendament urbà
3.4.3 Els contractes amb consumidors o usuaris: les clàusules abusives
3.5. Els drets reals.
3.5.2 El Dret de propietat. El Registre de la Propietat.
3.5.3 Els drets reals sobre cosa aliena: gaudi; garantia; adquisició.
3.6. Dret de Família.
3.6.1. El Matrimoni. Obligacions i drets. La separació conjugal i el divorci. Les parelles no casades.
3.7 La successió mortis causa.

Tema 4. Dret del Treball.
4.1. Definició i característiques.
4.2. Normes bàsiques.
4.3. El contracte de treball.
4.4. La seguretat social.
4.5. La jurisdicció laboral.

Tema 5. Dret Mercantil.
5.1. Concepte i caràcters generals.
5.1.2. Els titulars jurídics de l’empresa: l’empresari individual.
5.1.3. El Registre Mercantil.
5.2. Les diverses classes de societats mercantils.
5.4. Crisi econòmica de l’empresa: la Llei Concursal espanyola i el procediment concursal.

Tema 6. Dret Penal.
6.1.Característiques del Dret Penal.
6.2. El Codi Penal espanyol.
6.3. El delit: concepte, elements, classificacions i formes de participació.
6.4. La figura del Jurat a Espanya.
6.5. L’organització judicial penal. El procés penal.

Tema 7. Dret Administratiu.
7.1. La posició jurídica i institucional de l’Administració pública
7.1.1. Principi de legalitat i potestats administratives
7.1.2. Drets i deures dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions publiques
7.2. L’organització administrativa: administracions territorials; ens instrumentals; administracions corporatives; autoritats administratives independents
7.3. L’actuació formalitzada de l’Administració
7.3.1. El procediment administratiu

Tema 8. Dret Tributari.
8.1. Conceptes generals.
8.2. Els tributs a Espanya i la seva classificació.
8.3. Principals impostos: IVA, IRPF, Societats.
8.4. Els procediments de sanció i penalització.
8.5. La fiscalitat a Catalunya.

 


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C14
OG1.- L'alumne adquirirà els coneixements bàsics tant del Dret públic com del privat. X  X 
OG2.- L'alumne sabrà analitzar els diferents àmbits del Dret i quines són les seves fonts. X X
OG3.- L’alumne es familiaritzarà amb les principals normes jurídiques de l’Estat espanyol (Constitució espanyola, els diferents Codis, així com les lleis civils, penals i mercantils més importants). X X
OG4.- L'alumne adquirirà els coneixements bàsics sobre el sistema tributari espanyol. X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne identificarà i comprendrà el conceptes bàsics del Dret públic i privat així com situar-los en el context més adequat.  X      
OE2.- L'alumne localitzarà i diferenciarà les característiques del Dret i les diferents fonts en que s’originen (llei, costum, principis generals i jurisprudència). 
 X X    
OE3.- L'alumne aprendrà a diferenciar les diferents persones físiques i jurídiques que actuen en el marc del Dret.
  X  
OE4.- L'alumne coneixerà els diferents negocis jurídics així com la influència dels temps sobre ells.
   X   
2 OE5.- L'alumne identificarà la normativa adequada a cada ordre jurídic específic.
     X  
OE6.- Detectarà els principals tipus de contractes tant des de l’àmbit general com particular.     X X  
OE7.- L'alumne coneixerà el conceptes bàsics del Dret de família i de successions, tant a Espanya com a Catalunya. 
   X X  
OE8.- L'alumne sabrà diferenciar dins del Dret Penal els delictes greus, els menys greus i els lleus, així com les diferents penes que contempla el Codi Penal vigent.
   X X  
OE9.- L'alumne identificarà cada un dels principals impostos que s’apliquen a l’Estat.      X X
OE10.- L'alumne aplicarà els conceptes teòrics en casos pràctics específics.
X X X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total : 150 25 125

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 24 B.1) Activitats d’aplicació 16 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 25    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

MONOGRAFIES:
GETE, ALONSO, NAVAS, SOLÉ, YSÁS. Nociones de derecho civil vigente en Cataluña, 3a ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.
GAMERO, E.; FERNÁNDEZ RAMOS, S. Manual básico de derecho administrativo. Madrid : Tecnos, 2017.
LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de derecho civil patrimonial, 20a ed., Madrid, Ed. Tecnos, 2017.
CARRASCO PERERA, A., Derecho civil, Introducción. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Derecho de la propiedad., 2ª ed. Madrid, 2004.
Embid Irujo, A., coord., Introducción al derecho español, Iustel, 2010 ALBADALEJO, M. Derecho civil.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J.; DÍAZ MORENO, A. Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid: Tecnos, 2014. ISBN 9788430963300.
LLABRÉS, A.; PONS, E. (coords.). Vocabulari de Dret. Universitat de València, Universitat de Barcelona. 2009. ISBN: 978-84-370-7385-9.
MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General. Barcelona: Editorial Reppertor, 2014. ISBN 978-99-7457-836-4.
SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C.; JUDEL PRIERO, A. PIÑOL RODRÍGUEZ, J.R. Manual de derecho penal. Tomo II Parte especial. Madrid: Ed. Civitas, 2003. ISBN 9788447020744.

CODIS:
CATALUNYA. Codi Civil Català. Vegeu Portal Jurídic de la Generalitat de Cataluña.
Estatut d'autonomia de Catalunya. Text consolidat Vegeu Portal Jurídic de la Generalitat de Cataluña.
ESPANYA. Constitución Española. Darrera edició.
ESPANYA. Código Civil. Darrera edició.
ESPANYA. Código de Comercio. Darrera edició.
ESPANYA. Código Penal. Darrera edició.

Podeu trobar les lleis catalanes al Portal jurídic de la Generalitat de Catalunya o la pàgina web del Boletín Oficial del Estado (BOE.es).


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Es recomana l’assistència i participació activa a classe, especialment per la seva incidència a l’avaluació en algunes activitats. Individual --
2 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els concetes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Individual 25%
3 1-2 Casos pràctics

Els casos pràctics consistiran en diverses
preguntes de resposta breu a partir d'un cas
proposat pel docent. Aquests podran ser
també exposats de forma oral a l'aula. A
partir de sentències pre-sel·lecionades o de
casos pràctics repartits amb antel·lació,
l’alumne presentarà oralment el cas i
la solució a la que hagi arribat, o farà un
comentari crític de la solució donada pel
tribunal.
Es valora la correcció durant l’exposició i
cal evitar la lectura literal.

Individual / Grupal (de fins a 2 membres) 25%
4 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els concetes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.

Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examen a través de Moodle.
Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.

30%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els concetes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.

Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examen a través de Moodle.
Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.

30%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els concetes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.

Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examen a través de Moodle.
Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.

30%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.