PLA DOCENT
Taller Tècniques musicals per incrementar la creativitat Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. A. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller L'alumnat descobrirà, mitjançant metodologia participativa, nous camins per incrementar la seva creativitat des de la vessant musical.
Idioma Català. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i Internet.
A aportar per l'estudiant: cap.
Format  INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 26/04/2019
Data darrera actualització i seguiment: 26/04/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Identificació dels aspectes personals a través de la música.
Tema 2. Música i emoció.
Tema 3. La respiració com a eina per a la claredat mental.
Tema 4. Cant i improvització.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat serà capaç de comprendre les seves capacitats creatives.  X    X  X  X  X  
OG2.- L'alumnat coneixerà eines musicals per incrementar la seva creativitat.  X  X    X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat identificarà els seus punts forts en la creació. X
OE2.- L'alumnat identificarà les àrees al millorar en aquest àmbit. X
OE3.- L'alumnat coneixerà la influència de cadascun dels estils musicals vinculats a la creativitat. X
OE4.- L'alumnat serà capaç d'aplicar aquestes eines per assolir els seus objectius. X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
Moreno, Joseph J. Activa tu música interior. Musicoterapi y psicodrama. Herder, 2004.
Jauset Berrocal, J. A. Cerebro y música, una pareja saludable. Círculo Rojo, Editorial. 2013.
Higgins, L. Community Music. In Theory and in Practice. Oxford University Press. 2012.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació A través d'exercicis pràctics, interactius i dinàmics, els grups comprendran l'objectiu del taller.  Grupal (3 membres) SÍ  30% 
3 Carpeta d'aprenentatge Recull de les activitats fetes durant el curs.  Individual SÍ  60%
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)