PLA DOCENT
Taller Gestió de les tensions en l’àmbit de la comunicació Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. L. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller Aquest taller proporciona experiències per alliberar-se de les tensions provocades per la mala comunicació amb un mateix i l’entorn. Estem envoltats de canvis; sensibilitats, pressions, comunicació banyada de conflictes, dualitat i personalitats dividides... Tot això suposa un estrès. 

Es treballa amb una metodologia poc convencional que implica exercicis de respiració i moviment, per la qual cosa es recomana a l’alumnat que porti roba còmoda, així com una actitud oberta al canvi personal. 

Aquest curs ajuda a contactar amb un mateix per tal d’identificar el que es vol expressar realment i entendre com es genera tensió que entorpeix la comunicació fluïda. Ajuda a alinear la projecció, per comunicar d’una manera directa, senzilla i veritable.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Cap.
A aportar per l'estudiant: Cap.
Format EXTENSIU. Inici a l'octubre del 2019.

 

Data de creació: 30/01/2019
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Identificació de la comunicació conscient en totes les àrees de la vida.
Tema 2. Com utilitzar la comunicació conscient per ser un presentador i oient eficaç? 
Tema 3. Pràctica de la comunicació harmònica en situació de conflicte.
Tema 4. Efectes i impacte de la comunicació conscient.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat entendrà la definició de comunicació. X X       X X
OG3.- L'alumnat identificarà els diferents tipus de comunicació. X X X     X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat veurà els efectes i inconvenients de les tensions excessives de la vida. X X
OE2.- L'alumnat explorarà la consciència com una eina primària per desenvolupar la vitalitat comunicativa del dia a dia. X X
OE3.- L'alumnat s'entrenarà en les diferents eines i recursos iòguics per transformar les creences subconscients i els patrons reactius. X X
OE4.- L'alumnat desenvoluparà la vitalitat intrínseca, la resistència i la claredat mental. X X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Niyamas.

Pratyahara.
Sunie.
Yamas.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació Elaboració d'entre 4 i 6 exercicis breus. Individual 45%
3 Carpeta d'aprenentatge Realització d'un dossier basat en el temari a partir de les indicacions de la docent. Individual 45% 
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
 Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.