Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne podrà crear el registre formal d'una campanya publicitària.  X   X X  X X
OG2.- L'alumne podrà realitzar peces gràfiques de campanyes publicitàries.   X  X X X    X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne sabrà reconèixer la funció del disseny i la direcció d'art en l'activitat publicitària.  
OE2.- L'alumne sabrà conceptualitzar les peces gràfiques publicitàries.   X
OE3.- L'alumne sabrà realitzar peces gràfiques publicitàries amb qualitat professional.   X
OE4.- L'alumne tindrà coneixements sobre el funcionament de programes gràfics.   X
Mètodes docents / 
Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total