PLA DOCENT
Taller Elaboració del manual de ceremonial i protocol corporatiu Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Maria Teresa Otero Alvarado Coneixements
previs recomanats
Terminología y conceptos básicos de comunicación y relaciones públicas. Torn Únic
Descripció general del taller A lo largo de este taller se explicarán las pautas necesarias para abordar la elaboración del manual de ceremonial y protocolo corporativo, para que el alumnado adquiera la formación necesaria que le permita enfrentarse a este reto en empresas y demás organizaciones. Se explicarán de forma práctica, distintos aspectos concretos como:
- Simbología e identidad corporativa
- Mapa de públicos organizacional y jerarquización
- Sistema de honores y premios
- Participación en actos propios y ajenos: anfitrionazgo, patrocinio, etc...
- Presencia pública en presidencias y precedencias propias y ajenas
- Etiqueta empresarial e institucional
- Los espacios ceremoniales: montajes de salones y mesas.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 02/01/2017
Data darrera actualització i seguiment: 02/01/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: El manual de ceremonial o protocolo
1.1. Concepto y utilidad del manual de ceremonial o protocolo.
1.2. La identidad ceremonial corporativa.
1.3. Los símbolos organizacionales.
1.4. Sistema de elaboración.
1.5. Contenidos.

Tema 2: El universo corporativo
2.1. Identificación de públicos y entorno.
2.2. Diseño del mapa de públicos general y ceremonial.

Tema 3: La ordenación espacio-temporal en los actos organizacionales
3.1. Precedencias
3.2. Presidencias
3.3. Montaje de Salones
3.4. Montaje de mesas

Tema 4: La etiqueta corporativa
4.1. El vestido y el peinado
4.2. La ornamentación
4.3. La higiene
4.4. La gestualidad
4.5. Los usos sociales
4.6. Etiqueta oficial y etiqueta corporativa
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumnado adquirirá los conocimientos necesarios para elaborar un manual de ceremonial o de protocolo.  X     X  X X
OG2.- El alumnado aprenderá la terminología académica del ceremonial y el protocolo y su aplicación en la práctica profesional.       X    

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumnado aprenderá a realizar la auditoría ceremonial de la organización desde la perspectiva de las relaciones públicas. X X
OE2.- El alumnado podrá aplicar el modelo de variables para la organización de eventos al ceremonial corporativo. X X
OE3.- El alumnado utilizará las técnicas de ordenación espacio-temporales en la elaboración de mesas de trabajo y banquetes. X X
OE4.- El alumnado aprenderá a utilizar los distintos tipos de comunicación ceremonial adecuadamente. X X
Mètodes docents / 
Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
OTERO ALVARADO, M.T. Protocolo y organización de eventos. Barcelona: UOC, 2009. ISBN 978-84-9788-169-2. 
OTERO ALVARADO, M.T. Protocolo y empresa: el ceremonial corporativo. Barcelona: UOC, 2011. ISBN: 978-84-9788-411-2. 
OTERO ALVARADO, M.T. "Modelo de variables en la organización de eventos: una aportación a la aplicación de las normativas de protocolo y precedencias en las relaciones públicas organizacionales". En: Actas VII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas. Sevilla: Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP), 2012, p. 275-290. ISBN: 84-61579062. 
OTERO ALVARADO, M.T. “La gestión de públicos a través del ceremonial y el protocolo: Relaciones Públicas en la Exposición Universal de Sevilla 1992”. En: AIRP (Ed.). Las relaciones públicas en la sociedad del conocimiento. Alicante: Limencop SL, 2010, p. 252-271. ISBN: 978?84?693?2454?7. 
OTERO ALVARADO, M.T.  “Los acontecimientos especiales como acciones de relaciones públicas: el ceremonial y el protocolo”. En: CASTILLO ESPARCIA, A. (Coord.). Comunicación Organizacional. Teoría y estudios. Málaga: Ed. Clave, 2005, p. 123-163. ISBN: 84-8074-950-4.
OTERO ALVARADO, M.T. “El banquete como acción de relaciones públicas: las comidas en La Edad de la Inocencia”. En: VV.AA. Cien años de cine: La fábrica y los sueños. Sevilla: Facultad de Ciencias de la Información, 1998, p. 321-327. ISBN: 84-6009486-3.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual NO 15%
2 Actividades de aplicación Cada grupo deberá identificar la identidad ceremonial de una organización consensuada con la profesora, elaborar su mapa de públicos e identificar dos actos en los que haya participado en 2016 desde diferentes roles. Cada grupo ha de diseñar una mesa de reunión de trabajo y otra de banquete para la organización. Grupal (4 miembros) 40%
3 Carpeta de aprendizaje El alumnado habrá de elaborar cinco documentos concretos de comunicación específicamente ceremonial adecuados a una organización concreta. -El alumnado propondrá tres formatos diferentes de etiqueta corporativa para hombre y mujer adecuadas a una organización concreta: casual, formal y gala. Individual 45%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)