PLA DOCENT
Taller Estratègies de PR digital: relació amb bloggers i influencers en estratègies de xarxes socials i esdeveniments de relacions públiques Format docència P
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. V. Coneixements
previs recomanats
Nociones básicas de relaciones públicas. Torn Únic
Descripció general del taller Hoy en día los bloggers e influencers son muy conscientes de que son prescriptores de su sector porque tienen grandes comunidades de lectores o seguidores detrás. ¿Cómo abordar la relación con bloggers desde la perspectiva de las relaciones públicas? ¿Cómo pueden las marcas diseñar estrategias de PR digital, eventos y social media capaces de seducir a este nuevo target?

El taller permitirá al alumno aprender a diseñar, implantar y evaluar estrategias de comunicación y relaciones públicas encaminadas a lograr tener cabida en la cotizada agendasetting de un blogger o influencer.

Combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria y vinculante para poder superar el taller, tendrá lugar el jueves 31 de enero de 2019 de 9 a 14 horas y la virtual se hará a través de Moodle, extendiéndose hasta marzo de 2019.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format SEMIPRESENCIAL (Gener)

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. El poder de las redes sociales para las relaciones públicas.
El nuevo ecosistema de la comunicación: nuevos retos y stakeholders digitales. Presencia estratégica de las marcas en redes sociales y papel estratégico que juegan los bloggers e influencers en el panorama digital.
Bloggers e influencers: tipología, idiosincrasia y características específicas de los nuevos stakeholders.
Cómo identificar los bloggers e influencers más interesantes para cada marca, cómo hacer relaciones públicas en la red con ellos y principales fórmulas y mecanismos para lograr tener cabida en su agenda setting.

Tema 2. Bloggers e influencers: tipología, idiosincrasia y características específicas de los nuevos stakeholders.
Cómo identificar los bloggers e influencers más interesantes para cada marca, cómo hacer relaciones públicas en la red con ellos y principales fórmulas y mecanismos para lograr tener cabida en su agenda setting.

Tema 3. Organización de eventos 2.0 con influencers.
Aspectos de RRPP a tener en cuenta para lograr los mejores resultados en términos de influencia y notoriedad digital, antes durante y después de la celebración de eventos en los que participan bloggers/influencers. Acciones de monitorización y proyección de tuis en eventos.

Tema 4. Monitorización y ROI de acciones con bloggers e influencers.
Fórmulas para determinar el retorno de la inversión fruto de actividades de relaciones públicas en la red con influenciadores sociales: cómo medir el impacto y resultados en blogs, tweets y principales redes sociales.

Tema 5: Nociones sobre legislación en materia de relación con influencers.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno aprenderá a diseñar estrategias de relaciones públicas en la red con bloggers e influencers. X     X  X    X
OG2.- El alumno aprenderá a maximizar la presencia de bloggers e influencers en eventos offline de relaciones públicas.   X      X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno comprenderá la naturaleza de los bloggers e influencers y su idiosincrasia para elaborar estrategias de RRPP.
OE2.- El alumno aprenderá a conceptualizar y diseñar estrategias de comunicación exitosas con bloggers e influencers así como a medir el retorno de la inversión de las mismas.  
OE3.- El alumno aprenderá a organizar eventos 2.0 con bloggers e influencers y maximizar la presencia de dichos stakeholders en eventos offline.  
OE4.- El alumno elaborará un plan de relaciones públicas con bloggers e influencers para una marca real.  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 5 45 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ACED, C. Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: Editorial UOC, 2013.
FERNÁNDEZ, A. El backstage de los egoblogs: conversaciones en exclusiva con 20 egobloggers top del panorama nacional. Madrid: Ediciones Protocolo, 2014
FERNÁNDEZ, A. Marca busca Marca busca Egoblogger. Las Nuevas estrategias de comunicación digital (Social Media). Anaya Multimedia, 2016.
BLANCO, C. Objetivo influencers. Arcopress.
DIAZ, LUIS. Soy marca: quiero trabajar con influencers. Bresca, 2017.
ALMEDIA RAMOS, R. Influencers. Editorial Base, 2017.
JENKINS, H. Fans, bloggers y videojuegos: la cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Sesión única presencial el 31 de enero de 2019 de 9h a 14h. Individual Condición indispensable
2 Actividades de aplicación Análisis de varios posts publicados en un blog en aras de determinar la estrategia de PR digital orquestada detrás. Grupal (2-4 miembros) 10% 
3 Actividades de aplicación Cinco debates planteados en Moodle. Con participación activa, relevante y documentada de los estudiantes. Individual 40%
4 Carpeta de aprendizaje Elaboración de un plan de comunicación y relaciones públicas con bloggers e influencers. Individual 50%

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)