PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions Codi 360377
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019 

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’estudiant.
Es facilitaran materials i textos complementaris del temes teòrics que formaran part de l’avaluació de l’assignatura a través de l’aula virtual (Moodle). L’assignatura inclourà la realització de sessions intensives i d’activitats de caràcter virtual.

Temari
Bloc 1 Títol: Eines teòriques per a l'estudi de l'estructura del sistema comunicatiu
Tema 1. Introducció al sistema comunicatiu
1.1. Els conceptes “d’estructura”, “sistema” i “xarxa”.
1.2. El sistema comunicatiu: característiques inicials.
1.3. Àmbits d’activitat i agents del sistema comunicatiu.
1.4. Introducció al sistema comunicatiu avui.
1.5. Introducció a la publicitat i a les relacions públiques dins del sistema comunicatiu.

Tema 2. Les teories per estudiar el sistema comunicatiu
2.1. El fenomen de la globalització: expansió i interconnexió.
2.2. Vincles entre la globalització econòmica i la globalització comunicativa.
2.3. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu I: la teoria del imperialisme cultural.
2.4. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu II: l’economia de la comunicació (media economics).
2.5. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu III: l’economia política de la comunicació.

Tema 3. El paper de la cultura en l'estudi del sistema comunicatiu
3.1. El concepte de cultura en relació amb els d'identitat i política.
3.2. Nexes entre sistema cultural i sistema comunicatiu.
3.3. Enfocaments sobre l'impacte cultural de la globalització.
3.4. Introducció a l'economia de la cultura.
Bloc 2 Títol: Les dimensions del sistema comunicatiu
Tema 4. L’impacte de la tecnologia en el sistema comunicatiu
4.1. La importància de las telecomunicacions i la seva evolució històrica.
4.2. El procés de digitalització i el sistema comunicatiu.
4.3. Reptes tecnològics: convergència i interactivitat.
4.4. Agents tecnològics del sistema comunicatiu: els operadors de telecomunicacions.

Tema 5. La Societat de la Informació i el sistema comunicatiu
5.1. Las característiques de la Societat de la Informació.
5.2. La societat-xarxa: la revolució de la galàxia Internet.
5.3. Morfologia de la societat-xarxa: principals tipus de xarxes i nodes que les interconnecten.
5.4. La fractura digital (digital divide).
5.5. Les xarxes socials.
5.6. Espanya davant la Societat de la Informació.

Tema 6. La dimensió econòmica del sistema comunicatiu
6.1. La importància de la economia en el sistema comunicatiu.
6.2. El paper de la publicitat.
6.3. La publicitat a les altres dimensions del sistema comunicatiu: tecnologia, història i política.
6.4. La mercantilització de la comunicació.
6.5. Las indústries culturals i les indústries creatives.
6.6. Característiques econòmiques del sistema comunicatiu.
6.7. Tendències actuals i escenari d’actuació dels agents del sistema comunicatiu des de l’òptica econòmica.

Tema 7. Els grups de comunicació
7.1 Característiques bàsiques dels grups de comunicació.
7.2. Estratègies i dinàmiques d’actuació dels grups de comunicació.
7.3. Tendències empresarials dels grups de comunicació en l'actualitat: concentració vertical, concentració horitzontal, conseqüències de la financiarització.
7.4. Principals grups de comunicació en l’escenari mundial, europeu, llatinoamericà i espanyol.

Tema 8. La dimensió política del sistema comunicatiu
8.1. Una esfera pública dual: les relacions entre la comunicació i la política.
8.2. El paper de les relacions úbliques a l'esfera pública.
8.3. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política I: model polaritzat pluralista..
8.4. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política II: modelo corporativista democràtic.
8.5. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política III: model liberal o de l'Atlàntic Nord.
8.6. El sistema comunicatiu i la cultura política dels ciutadans: mobilització o malestar mediàtic?
8.7. Concepte i orígens de les polítiques de comunicació.
8.8. Polítiques públiques i regulació del sistema comunicatiu: òrgans i autoritats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne coneixerà els principals conceptes, eines i teories que permeten l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.   X   X  
OG2.- L'alumne coneixerà el paper del sistema comunicatiu com element  essencial en el procés de globalització. X     X  
OG3.- L'alumne delimitarà les característiques, del sistema comunicatiu.     X   X
OG4.- L'alumne descriurà les dinàmiques que condicionen l’actual configuració i el funcionament del sistema comunicatiu des d’una perspectiva històrica que desemboqui en l’actualitat més recent.   X     X
OG5.- L'alumne comprendrà els principals problemes i reptes globals als quals s'enfronta el sistema comunicatiu. X       X
OG6.- L’alumne sabrà aplicar els coneixements obtinguts sobre el sistema comunicatiu a la seva labor professional de publicitat i RRPP.         X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne s'introduirà dins de l’àmbit d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu. X          
OE2.- L'alumne plantejarà els fenòmens i els marcs teòrics per l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.          
OE3.- L'alumne aprendrà a analitzar el sistema comunicatiu emprant els elements de les seves diferents models d'estudi.     X X X  
2 OE4.- L'alumne calibrarà la influencia de les dimensions tecnològica, econòmica i política en l’articulació de l’estructura del sistema comunicatiu.        X X  
OE5.- L'alumne plantejarà una anàlisi del context actual i de les perspectives de futur del sistema comunicatiu.     X      
OE6.- L'alumne comprendrà les múltiples interrelacions i interdependències que donen forma al sistema comunicatiu actual.      X  X   X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 24 126

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 8 6    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 5 16    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
AGUADO, J. M. y MARTÍNEZ, I. J. (coords.). Sociedad móvil. Tecnología, identidad y cultura. Madrid: Ensayo, 2008.
ALBARRAN, A. The Media Economy. New York: Routledge, 2010.
ALBORNOZ, L. A. (comp.). Poder, medios, cultura: una mirada crítica desde la economía política de la comunicación. Buenos Aires: Paidós, 2011
BUSTAMANTE, E. Industrias creativas. Barcelona: Gedisa, 2011.
CASERO, A. La construcción mediática de las crisis políticas. Madrid: Fragua, 2008.
CASERO, A. La crisis de la televisión pública: el reto de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Valencia: Publicacions Universitat de València, 2015.
CASTELLS, M. "Communication, Power and Counter-power in the Network Society". Internacional Journal of Communitacion, 1, 2007.
CASTELLS, M. Comunicación y poder. Madrid: Alianza, 2009.
CASTELLS, M. (ed.). La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza, 2011.
FLICKY, P. Una historia de la comunicación moderna. Espacio público y vida privada. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
GARCÍA SANTAMARÍA, J. V. Los grupos multimedia espanyoles. Barcelona: UOC, 2016.
HALLIN, D.; MANCINI, P. Sistemas mediáticos comparados. Barcelona: Hacer, 2007.
HERRERO, J.C. (coord.). Materiales para la innovación en Estructura de la Comunicación. Madrid: Universitas, 2010.
JONES, D.E. “Aproximación teórica a la Estructura de la Comunicación Social”. Sphera Publica, 2005, núm. 5, p. 19-40.
MASTRINI, G., BIZBERGE, A. Y DE CHARRAS, D. (eds.). Las políticas de comunicación en el siglo XXI: Nuevos y viejos desafíos.  Buenos Aires: La Crujía, 2013.

MAZZOLENI, G. y SCHULZ, W. “Mediatization” of polítics: A challenge for democracy?” Political Communication, 16(3), 1999.
MOSCO, V. La Economía política de la comunicación: reformulación y renovación. Barcelona: Bosch, 2009.
PANIAGUA, B. El sistema de la comunicación mediática. Valencia: Tirant Lo Blanch. 2006.
PICARD, R. G. Media Economics: Concepts and issues. SAGE Publications: Thousand Oaks, California, 1989.
QUIRÓS FERNÁNDEZ, F. Estructura internacional de la información. Madrid: Síntesis, 1998.
RABOY, M., BERNIER, I., SAUVAGEAU, F. y ATKINSON, D. Développement culturel et mondialisation de l'économie. Un enjeu démocratique. Québec: IQRC, 1994
REIG, R. Los dueños del periodismo. Claves de la estructura mediática mundial y de España. Barcelona: Gedisa, 2011.
SALAVERRÍA, R. “Estructura de la convergencia”. En X. López y X. Pereira (eds.): Convergencia digital. Reconfiguración de los medios de comunicaicón en España. Universidad de Santiago de Compostela, 2010.
SAMPEDRO, J. L.: MARTÍNEZ CORTIÑA, R. Teoría básica y estructura mundial. Barcelona: Ariel, 1969.
SERRANO, P. Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles. Barcelona: Foca, 2010.
SERVAES, J. Communication for development: One world, multiple cultures. Creskill, Nueva Jersey: Hampton, 1999.
SERVAES, J. Libertad cultural, globalización cultural y acción participativa. Diálogos de la Comunicación, nº82, 2010.
TORRES, J. Economía de la comunicación de masas, Madrid: Zero, 1985.
TREJO, R. Viviendo en el Aleph. La sociedad de la información y sus laberintos. Barcelona: Gedisa, 2006.
UNCETA, K. “Globalización y desarrollo humano”. Universidad de Huelva, 1999.
ZALLO, R. “La economía de la cultura (y de la comunicación) como objeto de estudio”. Zer, nº22, 2007.
ZALLO, R. Estructuras de la comunicación y de la cultura: políticas para la era digital. Barcelona: Gedisa, 2011.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Col·loquis Col·loquis per grups amb entrega de conclusions per escrit i posats en comú amb tota la classe. Orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.

Temps orientatiu: 6 hores.

Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.
Individual 5%
2 1 i 2 Activitats d'aplicació

Estudi de casos
Carpeta de premsa: per notícies il·lustratives dels fenòmens relacionats amb l'estructura dels sistemes comunicatius.

Temps orientatiu: 5 hores per bloc.

Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...) i mitjans d'informació especialitzada en el sector de la comunicació.
Grupal (3-4 membres) 10%
3 1 i 2 Activitats d'aplicació

Carpeta d'aprenentatge

Els alumnes resoldran per grups una sèrie d’exercicis analítics sobre les dimensions del sistema comunicatiu. La assistència es obligatòria a aquestes sessions. En cas de no poder assistir, la nota a l’exercici en qüestió serà NP (0).

Temps orientatiu: 5 hores per bloc.

Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...) i mitjans d'informació especialitzada en el sector de la comunicació.

Individual 10%
4 1 i 2

Activitats d'aplicació

Teoria

40 preguntes tipus test dels temes 1, 2, 3 i 4 (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida).

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat (fora del qual es considerarà la prova com a no superada).

Individual 10%
5 2 Col·loquis Col·loquis, orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.

Temps orientatiu: 3 hores

Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.
Grupal 
(3-4 membres)
5%
6 1 i 2 Treball en grup Treball acadèmic en equip d'anàlisi de les característiques, història, recursos i actius d'un grup de comunicació.

Temps orientatiu: 1:00 hora.

Fonts d'informació: webs dels grups de comunicació, portals d'internet especialitzats i bibliografia especialitzada.
Grupal (3-4 membres)
10%
7 1 i 2 Activitats d'aplicació

Teoria

40 preguntes tipus test dels temes 5, 6, 7 i 8 (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida).

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat (fora del qual es considerarà la prova com a no superada).

Individual
10%
8 1 i 2 Examen 

40 preguntes tipus test de tot el temari.

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

L’elecció de la franja dependrà exclusivament del professorat i aquesta podrà programar-se en dissabte si fóra necessari.

Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen 

La reavaluació es durà a terme mitjançant el procediment de l’examen teòric. Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida), a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

Realització d’un treball acadèmic sobre l'estructura del sistema comunicatiu d'un país llatinoamericà:

- Anàlisi de les dimensions tecnològica, econòmica, empresarial i política.

- Influència de la globalització.

- Reflexió sobre les conclusions.

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana. Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura; consulta de diaris digitals, webs dels grups de comunicació, portals d'internet especialitzats i bibliografia especialitzada.

40%
2 Examen

Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari, a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen 

Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari, a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

Apunts del docent
El docent oferirà textos complementaris a través de l'Aula Virtual (Moodle)