Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Activitats d'aplicació: Publicació en el bloc Publicació de mínim 2 post en el Bloc creat en classe per donar a conèixer les activitats, i notícies rellevants relacionades amb la matèria. Tot dins del calendari prefixat Individual SI 10%
2 1 Activitats d'aplicació: Elaboració d'una bibliografia. Segons el model APA/ISO es realitzarà una bibliografia a partir d’un llistat d’exemples que es proporcionaran als alumnes. Individual 20%
3 1 Treball escrit: Document / memòria d’una campanya / anunci
Elaboració d’una memòria de campanya de publicitat, es podrà aprofitar altres treballs realitzats en assignatures del mateix curs. Sempre amb el consentiment del professorat. Grupal 30%
4 1-2 Examen Examen de 50 preguntes tipus test sobre els continguts impartits durant el curs. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Examen tindrà dues parts: una teòrica que constarà de 50 preguntes tipus test sobre els continguts impartits durant el curs. A més, una part pràctica que serà elaborar una bibliografia de 3 documents que es proporcionarà per a la prova. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Examen  Prova on els alumnes han de demostrar l'assoliment dels coneixements teòrics i dels exemples impartits durant el curs.

Les preguntes teòriques seran per desenvolupar dos preguntes sobre els temes teòrics treballats i desenvolupar un cas pràctic que constarà en la realització d’una bibliografia segons ISO/APA a partir dels exemples proporcionats en la prova.
100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova on els alumnes han de demostrar l'assoliment dels coneixements teòrics i dels exemples impartits durant el curs.

Les preguntes seran de desenvolupar dos preguntes sobre els temes teòrics treballats i desenvolupar un cas pràctic que constarà en la realització d’una bibliografia segons ISO/APA a partir dels exemples proporcionats en la prova.
100%