PLA DOCENT
Assignatura Tècniques d'Investigació Sociològica Codi 360400
Matèria M10. Tècniques d'Investigació Sociològica Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques.
Docent Dra. A. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 14/09/2010
Data darrera actualització i seguiment: 13/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura Tècniques d’Investigació Sociològica (TIS) està orientada a l’aplicació pràctica dels diferents mètodes i tècniques d’investigació sociològica al coneixement de la realitat social i dels processos socials directament relacionats amb l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques.

L’assignatura està dividida en dos grans blocs:

I. Metodologia de la investigació sociològica.
II. La recollida d’informació quantitativa i qualitativa.

La metodologia de l’assignatura té com objectiu que l’alumne assoleixi un aprenentatge significatiu dels continguts és a dir, que sigui capaç d’utilitzar aquest coneixement en aspectes de la realitat en el que es desenvoluparà el seu treball professional.

La metodologia docent inclou:
1. Exposició dels diferents temes del programa.
2. Exercicis pràctics a l’aula.
3. Treballs grupals i individuals per aplicar i aprofundir en els continguts teòrics.
4. Estudi individual.

Temari
Bloc 1 Títol: Metodologia de la investigació sociològica
Tema 1. El mètode científic de recerca.
Tema 2. El procés i l’estratègia d’investigació: fases i etapes de la investigació.
Tema 3. Definició del problema de recerca.
Tema 4. La formulació de hipòtesis.
Tema 5. L’operativització dels conceptes.
Tema 6. La selecció de la mostra.
Bloc 2 Títol: La recollida d’informació quantitativa i qualitativa
Tema 1. L’enquesta per qüestionari.
Tema 2. Els grups de discussió.
Tema 3. Tècniques d’observació.
Tema 4. Mesura d’actituds.
Tema 5. L’anàlisi de contingut.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les relacions públiques així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6  C7  C14
OG1.- L'alumne coneixerà els diferents mètodes científics de recerca en ciències socials, en general, i en publicitat i relacions públiques en particular, així com les característiques comunes i diferencials entre els mateixos.      
OG2.- L'alumne coneixerà el procés d’investigació en ciències socials, des de la selecció del tema o plantejament del problema, fins a la discussió de les conclusions i l’elaboració del informe final.     X  
OG3.- L'alumne sabrà dissenyar una recerca en publicitat i relacions públiques.   X    
OG4.- L'alumne sabrà redactar i operativitzar hipòtesis de recerca.       X
OG5.- L'alumne coneixerà els diferents tipus de tècniques de recollida d’informació.   X    
OG6.- L'alumne sabrà aplicar les tècniques de recollida de la informació a objectius de recerca diferenciats.       X
OG7.- L'alumne aprendrà un estil d’anàlisis crític de la realitat social. X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- L'alumne sabrà definir el mètode científic i diferenciar-lo d’altres mètodes no científics. X           X
OE2.- L'alumne sabrà identificar les característiques bàsiques d’una recerca científica aplicada a l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.    X X       X
OE3.- L'alumne sabrà plantejar un objectiu de recerca.    X          
OE4.- L'alumne sabrà plantejar els diferents tipus d’hipòtesis.       X      
OE5.- L'alumne sabrà realitzar les conceptualitzacions teòriques i operatives d’una recerca.   X X        
OE6.- L'alumne sabrà identificar i definir indicadors.   X X        
OE7.- L'alumne sabrà seleccionar una mostra representativa.   X X        
2 OE8.- L'alumne sabrà redactar de forma correcta una enquesta per qüestionari.         X X  
OE9.-L'alumne sabrà prepara un guió d’entrevista.         X X  
OE10.-L'alumne sabrà organitzar i portar a terme un grup de discussió sobre un tema determinat.         X X  
OE11.-L'alumne sabrà elaborar una graella d’observació.         X X  
OE12.-L'alumne coneixerà els diferents mètodes per a mesurar actituds.         X X  
OE13.-L'alumne sabrà aplicar un anàlisi de contingut.         X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 15    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 11 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 14    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
ANDER-EGG, E. Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Lumen, 1995.
BABBIE, E. Fundamentos de la investigación social. Barcelona: Thomson Learning, 2000.
BALCELLS, J. La investigación social. Barcelona: ESRP-PPU, 1994.
BATALLÉ, B.V. Estadística aplicada a la psicología. Barcelona: Ediser, 1981.
CASAS, F. Técnicas de Investigación Social: los indicadores sociales y psicosociales. Teoría y  práctica. Barcelona: PPU, 1989.
CEA D'ANCONA, M.A. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis, 2004.
CLEMENTE DÍAZ, M. Psicología social: métodos y técnicas de investigación. Madrid: Eudema Universidad, 1992.
DEL RINCÓN, D.; ARNAL, J.; LATORRE, A.; SANS, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson, 1995.
DOMÍNGUEZ, M.; SIMÓ, M. Tècniques d’investigació social quantitaives. Barcelona: Edicions UB, 2003.
GARCÍA FERRANDO, M.; IBAÑEZ, J.; ALVIRA, F. El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación social. Madrid: Alianza universidad, 2005.
FREIXA, M.  et al. Análisis exploratorio de datos: nuevas técnicas estadísticas. Barcelona: PPU, 1992.
HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ C.; BAPTISTA, P. Metodología de investigación. México: McGraw-Hill, 1994.
PEDRET, R. et al. La investigación comercial como soporte del marketing. Bilbao: Deusto, 2000.
QUIRY, R.; CAMPENHOUDT, L.V. Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder, 1997.
RUIZ OLABUENAGA , J.I.; ARISTEGUI, I.; MELGOSA, L. Cómo elaborar un proyecto de investigación. ICE, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Deusto. Bilbao: Deusto, 1998.
SIERRA BRAVO, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo, 1995.
VISAUTA, B. Técnicas de Investigación Social. Recogida de datos. Barcelona: PPU, 1989.
WIMMER, R.D.; DOMINICK, J.R. La investigación científica de los medios de comunicación. Barcelona: Bosch, 1996.
ZIKMUND, W.G. Investigación de mercados. Madrid: Prentice Hall, 1998.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals L’assistència al 80% de les classes durant les exposicions orals dels treballs és requisit indispensable per a poder seguir l’avaluació continuada. Individual --
2 2 Classes expositives Els alumnes hauran d’exposar a classe un treball consistent en un cas pràctic, tot aplicant una de les tècniques de recollida de dades.

Es valorarà l’adequació del procediment aplicat, els conceptes utilitzats, el disseny escollit i l’anàlisi de les conclusions. Així mateix es tindrà en compte l’exposició oral del treball.
Grupal (2-4 membres) 35%
3 1 Activitats d’aplicació Resolució per part dels alumnes de preguntes i exercicis sobre temes i conceptes  explicats i treballats a classe amb anterioritat.

Es faran a classe en data anunciada per la professora.
Individual 20%
4 1-2 Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. Individual 45%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%
Treball escrit Els alumnes hauran de dissenyar una recerca i contestar qüestions i exercicis a partir d’un problema plantejat. Ara bé, aquells alumnes que tinguin el treball aprovat podran triar l'opció de conservar la nota del treball i, per tant, examinar-se únicament de teoría. 40%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen  L’alumne haurà de dissenyar una recerca a partir d’un problema determinat. 40%
2 Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%
Examen  Els alumnes hauran de dissenyar una recerca i contestar qüestions i exercicis a partir d’un problema plantejat. Ara bé, aquells alumnes que tinguin la part pràctica aprovada podran triar l'opció de conservar aquesta nota i, per tant, examinar-se únicament de teoría. 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)