PLA DOCENT
Assignatura Tècniques d'Investigació Sociològica Codi 360400
Matèria M10. Tècniques d'Investigació Sociològica Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques.
Docent Dra. A. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 20-21

-

 

Data de creació: 14/09/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d'extinció. Atès l'escàs nombre d'alumnes, la docència s'impartirà en tutories programades.

 

L’assignatura Tècniques d’Investigació Sociològica (TIS) està orientada a l’aplicació pràctica dels diferents mètodes i tècniques d’investigació sociològica al coneixement de la realitat social i dels processos socials directament relacionats amb l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques.

L’assignatura està dividida en dos grans blocs:

I. Metodologia de la investigació sociològica.
II. La recollida d’informació quantitativa i qualitativa.

La metodologia de l’assignatura té com objectiu que l’alumne assoleixi un aprenentatge significatiu dels continguts és a dir, que sigui capaç d’utilitzar aquest coneixement en aspectes de la realitat en el que es desenvoluparà el seu treball professional.

La metodologia docent inclou:
1. Exposició dels diferents temes del programa.
2. Exercicis pràctics a l’aula.
3. Treballs grupals i individuals per aplicar i aprofundir en els continguts teòrics.
4. Estudi individual.


Temari
Bloc 1 Títol: Metodologia de la investigació sociològica
Tema 1. El mètode científic de recerca.
Tema 2. El procés i l’estratègia d’investigació: fases i etapes de la investigació.
Tema 3. Definició del problema de recerca.
Tema 4. La formulació de hipòtesis.
Tema 5. L’operativització dels conceptes.
Tema 6. La selecció de la mostra.
Bloc 2 Títol: La recollida d’informació quantitativa i qualitativa
Tema 1. L’enquesta per qüestionari.
Tema 2. Els grups de discussió.
Tema 3. Tècniques d’observació.
Tema 4. Mesura d’actituds.
Tema 5. L’anàlisi de contingut.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les relacions públiques així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6  C7  C14
OG1.- L'alumne coneixerà els diferents mètodes científics de recerca en ciències socials, en general, i en publicitat i relacions públiques en particular, així com les característiques comunes i diferencials entre els mateixos.      
OG2.- L'alumne coneixerà el procés d’investigació en ciències socials, des de la selecció del tema o plantejament del problema, fins a la discussió de les conclusions i l’elaboració del informe final.     X  
OG3.- L'alumne sabrà dissenyar una recerca en publicitat i relacions públiques.   X    
OG4.- L'alumne sabrà redactar i operativitzar hipòtesis de recerca.       X
OG5.- L'alumne coneixerà els diferents tipus de tècniques de recollida d’informació.   X    
OG6.- L'alumne sabrà aplicar les tècniques de recollida de la informació a objectius de recerca diferenciats.       X
OG7.- L'alumne aprendrà un estil d’anàlisis crític de la realitat social. X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- L'alumne sabrà definir el mètode científic i diferenciar-lo d’altres mètodes no científics. X           X
OE2.- L'alumne sabrà identificar les característiques bàsiques d’una recerca científica aplicada a l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.    X X       X
OE3.- L'alumne sabrà plantejar un objectiu de recerca.    X          
OE4.- L'alumne sabrà plantejar els diferents tipus d’hipòtesis.       X      
OE5.- L'alumne sabrà realitzar les conceptualitzacions teòriques i operatives d’una recerca.   X X        
OE6.- L'alumne sabrà identificar i definir indicadors.   X X        
OE7.- L'alumne sabrà seleccionar una mostra representativa.   X X        
2 OE8.- L'alumne sabrà redactar de forma correcta una enquesta per qüestionari.         X X  
OE9.-L'alumne sabrà prepara un guió d’entrevista.         X X  
OE10.-L'alumne sabrà organitzar i portar a terme un grup de discussió sobre un tema determinat.         X X  
OE11.-L'alumne sabrà elaborar una graella d’observació.         X X  
OE12.-L'alumne coneixerà els diferents mètodes per a mesurar actituds.         X X  
OE13.-L'alumne sabrà aplicar un anàlisi de contingut.         X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 15    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 11 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 14    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
ANDER-EGG, E. Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Lumen, 1995.
BABBIE, E. Fundamentos de la investigación social. Barcelona: Thomson Learning, 2000.
BALCELLS, J. La investigación social. Barcelona: ESRP-PPU, 1994.
BATALLÉ, B.V. Estadística aplicada a la psicología. Barcelona: Ediser, 1981.
CASAS, F. Técnicas de Investigación Social: los indicadores sociales y psicosociales. Teoría y  práctica. Barcelona: PPU, 1989.
CEA D'ANCONA, M.A. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis, 2004.
CLEMENTE DÍAZ, M. Psicología social: métodos y técnicas de investigación. Madrid: Eudema Universidad, 1992.
DEL RINCÓN, D.; ARNAL, J.; LATORRE, A.; SANS, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson, 1995.
DOMÍNGUEZ, M.; SIMÓ, M. Tècniques d’investigació social quantitaives. Barcelona: Edicions UB, 2003.
GARCÍA FERRANDO, M.; IBAÑEZ, J.; ALVIRA, F. El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación social. Madrid: Alianza universidad, 2005.
FREIXA, M.  et al. Análisis exploratorio de datos: nuevas técnicas estadísticas. Barcelona: PPU, 1992.
HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ C.; BAPTISTA, P. Metodología de investigación. México: McGraw-Hill, 1994.
PEDRET, R. et al. La investigación comercial como soporte del marketing. Bilbao: Deusto, 2000.
QUIRY, R.; CAMPENHOUDT, L.V. Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder, 1997.
RUIZ OLABUENAGA , J.I.; ARISTEGUI, I.; MELGOSA, L. Cómo elaborar un proyecto de investigación. ICE, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Deusto. Bilbao: Deusto, 1998.
SIERRA BRAVO, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo, 1995.
VISAUTA, B. Técnicas de Investigación Social. Recogida de datos. Barcelona: PPU, 1989.
WIMMER, R.D.; DOMINICK, J.R. La investigación científica de los medios de comunicación. Barcelona: Bosch, 1996.
ZIKMUND, W.G. Investigación de mercados. Madrid: Prentice Hall, 1998.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals L’assistència al 80% de les classes durant les exposicions orals dels treballs és requisit indispensable per a poder seguir l’avaluació continuada. Individual --
2 2 Classes expositives Els alumnes hauran d’exposar a classe un treball consistent en un cas pràctic, tot aplicant una de les tècniques de recollida de dades.

Es valorarà l’adequació del procediment aplicat, els conceptes utilitzats, el disseny escollit i l’anàlisi de les conclusions. Així mateix es tindrà en compte l’exposició oral del treball.
Grupal (2-4 membres) 35%
3 1 Activitats d’aplicació Resolució per part dels alumnes de preguntes i exercicis sobre temes i conceptes  explicats i treballats a classe amb anterioritat.

Es faran a classe en data anunciada per la professora.
Individual 20%
4 1-2 Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. Individual 45%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. Les errades descompten 0,25 punts. 60%
Treball escrit Els alumnes hauran de dissenyar una recerca i contestar qüestions i exercicis a partir d’un problema plantejat. Ara bé, aquells alumnes que tinguin el treball aprovat podran triar l'opció de conservar la nota del treball i, per tant, examinar-se únicament de teoria. 40%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen  L’alumne haurà de dissenyar una recerca a partir d’un problema determinat. 40%
2 Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. Les errades descompten 0,25 punts. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. Les errades descompten 0,25 punts. 60%
Examen  Els alumnes hauran de dissenyar una recerca i contestar qüestions i exercicis a partir d’un problema plantejat. Ara bé, aquells alumnes que tinguin la part pràctica aprovada podran triar l'opció de conservar aquesta nota i, per tant, examinar-se únicament de teoria. 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.