Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6  C7  C14
OG1.- L'alumne coneixerà els diferents mètodes científics de recerca en ciències socials, en general, i en publicitat i relacions públiques en particular, així com les característiques comunes i diferencials entre els mateixos.      
OG2.- L'alumne coneixerà el procés d’investigació en ciències socials, des de la selecció del tema o plantejament del problema, fins a la discussió de les conclusions i l’elaboració del informe final.     X  
OG3.- L'alumne sabrà dissenyar una recerca en publicitat i relacions públiques.   X    
OG4.- L'alumne sabrà redactar i operativitzar hipòtesis de recerca.       X
OG5.- L'alumne coneixerà els diferents tipus de tècniques de recollida d’informació.   X    
OG6.- L'alumne sabrà aplicar les tècniques de recollida de la informació a objectius de recerca diferenciats.       X
OG7.- L'alumne aprendrà un estil d’anàlisis crític de la realitat social. X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- L'alumne sabrà definir el mètode científic i diferenciar-lo d’altres mètodes no científics. X           X
OE2.- L'alumne sabrà identificar les característiques bàsiques d’una recerca científica aplicada a l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.    X X       X
OE3.- L'alumne sabrà plantejar un objectiu de recerca.    X          
OE4.- L'alumne sabrà plantejar els diferents tipus d’hipòtesis.       X      
OE5.- L'alumne sabrà realitzar les conceptualitzacions teòriques i operatives d’una recerca.   X X        
OE6.- L'alumne sabrà identificar i definir indicadors.   X X        
OE7.- L'alumne sabrà seleccionar una mostra representativa.   X X        
2 OE8.- L'alumne sabrà redactar de forma correcta una enquesta per qüestionari.         X X  
OE9.-L'alumne sabrà prepara un guió d’entrevista.         X X  
OE10.-L'alumne sabrà organitzar i portar a terme un grup de discussió sobre un tema determinat.         X X  
OE11.-L'alumne sabrà elaborar una graella d’observació.         X X  
OE12.-L'alumne coneixerà els diferents mètodes per a mesurar actituds.         X X  
OE13.-L'alumne sabrà aplicar un anàlisi de contingut.         X X