Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Treball en grup: Publicació Confecció d’una publicació (digital o en paper) o d’un informatiu (radiofònic o televisiu) i la seva exposició a classe en cas que el docent ho consideri pertinent. No s'admetrà cap exercici fora de la data establerta. Grupal (4-6 membres)  SÍ  25% 
2 2 Treball en grup: Gabinet de Premsa La gestió del gabinet de relació amb els MMCC d’una entitat (preparació de diferents tasques: dossiers, notes de premsa, conferències de premsa, entrevistes, etc.) i la seva exposició a classe en cas que el docent ho consideri pertinent. No s'admetrà cap exercici fora de la data establerta.
3 1 i 2 Activitats d'aplicació L’estudiant haurà de contextualitzar el seu aprenentatge mitjançant la realització de diferents tipus de proves teòriques i pràctiques seguint la teoria apresa. No s’admetrà cap exercici fora de la data establerta. Individual 25%
54 1 i 2 Examen Prova escrita teòrica i pràctica amb preguntes sobre tot el contingut vist durant el curs. Individual 50%

  

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Preguntes teòriques i/o pràctiques en una prova escrita sobre el total de la matèria de l’assignatura. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Preguntes teòriques i/o pràctiques en una prova escrita sobre el total de la matèria de l’assignatura. 80%
2 Carpeta d'aprenentatge L’estudiant haurà de lliurar-la obligatòriament abans de l’examen amb els exercicis encarregats pel docent, seguint les indicacions que se li donaran. 20%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Preguntes teòriques i/o pràctiques en una prova escrita sobre el total de la matèria de l’assignatura. 100%