PLA DOCENT
Assignatura Redacció Publicitària Codi 360397
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d'extinció. Atès l'escàs nombre d'alumnes, la docència s'impartirà en tutories programades.

 

Es tracta de dotar a l’alumnat dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics sobre redacció publicitària per tal que entengui com es creen i estructuren els missatges publicitaris i sigui, al mateix temps, capaç de construir-los.
Les sessions docents seran teòriques i pràctiques. La part pràctica consistirà en l’anàlisi  de casos, pràctiques realitzades en grup o exercicis individuals amb l’objectiu de facilitar la comprensió del contingut exposat en les sessions teòriques.

S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials complementaris dels continguts docents exposats a classe i també per a la realització d’exercicis i/o pràctiques.


Temari
Bloc 1 Títol: La Redacció Publicitària
Tema 1: El redactor publicitari.
1.1. El perfil del redactor.
1.2. Funcions del redactor. 
1.3. De la creació a la redacció. 

Tema 2: Elements de la redacció publicitària.
2.1. El titular.
2.2. El cos de text. 
2.3. L'eslògan.

Tema 3: Redacció publicitària en mitjans impresos i audiovisuals.
3.1. La premsa. 
3.2. Les revistes i suplements. 
3.3. La publicitat exterior. 
3.4. La TV.
3.5. La ràdio. 
3.6. Internet.
Bloc 2 Títol: El Text i la Imatge
Tema 4: Redacció publicitària i imatge.
4.1. El visual.  
4.2. Imatges que podem utilitzar. 
4.3. Categories d'imatges que més atrauen l'atenció.
4.4. Copy & Art Director.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne assolirà els coneixements i les actituds necessàries del redactor/a  publicitari. X X  X      
OG2.- L'alumne coneixerà i descriure la teoria de la redacció publicitària.  X  X X X    
OG3.- L'alumne presentarà i analitzarà la pràctica de la redacció publicitària.  X X X  X    
OG4.- L'alumne estarà capacitat per a la creació i realització de missatges publicitaris.  X  X X  X X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà i entendrà els aspectes teòrics de la redacció publicitària.  X  X    
OE2.- L'alumne comprendrà la pràctica de la redacció publicitària.  X    X  
OE3.- L'alumne integrarà i emprarà el llenguatge específic de la redacció publicitària.   X  X  X 
2 OE4.- L'alumne crearà i realitzarà missatges publicitaris de forma eficaç.  X X  X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 140 10

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 16 B.1) Activitats d’aplicació 17 C.1) Seminari -- 5 28 D.1) Treball autònom de l’estudiant 63
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 1 B.1) Activitats d’aplicació 1 C.1) Seminari - 1 1 D.1) Treball autònom de l’estudiant 2
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
Altarriba, M. Del pregó al web. Barcelona: Trípodes, 2003. ISBN 84-933351-0-X.
Altarriba, M. Què dir, a qui i per què? Barcelona: Trípodos, 2005. ISBN 84-933351-3-4.
Bla, R. W. The copywriters' handbook: A Step-by-step Guide to Writing Copy That Sells. Nova York: Henry and Company, Inc, 1990. ISBN 0-8050-1194-3.
Burtenshaw, K., Mahon, N. i Barfoot, C. Principios de publicidad. Barcelona: Gustavo Gili S.L, 2007. ISBN C978-84-252-2177-4.
Castellblanque, M. R. Manual del redactor publicitario. Madrid: ESIC, 2005. ISBN 84-7356-431-6.
D & AD. The copy book. Köln: Taschen GMBH, 2011. ISBN 978-3-8365-2832-0.
Gutiérrez González, P. P. Teoría y práctica de la publicidad impresa. Valencia: Campgràfic, 2006. ISBN 84-96657-00-0.
Harrison, T. Técnicas de publicidad. Bilbao: Deusto, 1989. ISBN 84-234-0874-4.
Higgins, D. El arte de escribir publicidad. New Jersey: Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 968-422-872-4.
Mahon, N. Dirección de arte. Publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2385-3.
Minguet Cámara, E. Illustration on advertising. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-80-8.
Oejo, E. Si no te ven no existes. Madrid: Cie Dossat 200, 2004. ISBN 84-933021-8-X.
Ogilvy, D. Ogilvy & la publicidad. Barcelona: Ediciones Folio S.A., 2001. ISBN 84-413-1121-8.
Rodríguez, E. Las palabras muertas no venden. Madrid: Edipo S.A. Ediciones, 1989. ISBN 84-404-3955-5.
Sanabra, P. Publicidad de gran formato. Sant Adrià del Besós: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-77-8.
Sawyer, R. Kiss & Sell. Redacción Publicitaria. Barcelona: Index Book S.L. 2006. ISBN 84-96309-54-1.
Ward Burton, P. Advertising Copywriting. Illinois: NTC Business Books, 1991. ISBN 96-21090659. Ads of the World [en línia]. [Consulta: 21.04.2015]. Disponible a: <http://www.adsoftheworld.com>.
Club de Creativos [en línia]. [Consulta: 21.04.2015]. Disponible a: Disponible: <http://www.clubdecreativos.com>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d’Aplicació: Individual L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en la redacció de textos i titulars publicitaris, la redacció del cos de text i d’eslògan i la relació entre text i imatge: la peça publicitària. Individual 60%
2 1-2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula.
Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. 40%
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. 40%
2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'Aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. 40%
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.