Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d’Aplicació: Grupal Es faran diversos exercicis orientats a la pràctica de la redacció de textos publicitaris.  
Aquestes activitats formatives programades són les 3 següents:
1r Redacció de textos i titulars publicitaris 
2n Redacció del cos de text i d’eslògan
3r Relació entre text i imatge: la peça publicitària
Grupal (4-6 membres) 40%
2 1-2 Activitats d'Aplicació:
Individual
Individual 20%
3 1-2 Examen Prova escrita, teòrica i pràctica, que consistirà en respondre preguntes sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria) i en resoldre entre 2 i 4 qüestions plantejades sobre la redacció publicitària (pràctica). Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'aprenentatge L’estudiant haurà de presentar, obligatòriament i de forma individual, una carpeta que consistirà en la realització de tres exercicis prèviament publicats i explicats a l’aula virtual de l’assignatura. El lliurament d’aquest recull d’exercicis es farà el dia / data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l'assignatura. 40%
Examen Prova individual escrita, teòrica i pràctica, que consistirà en respondre preguntes sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria) i en resoldre entre 2 i 4 qüestions plantejades sobre la redacció publicitària (pràctica). 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge L’estudiant haurà de presentar obligatòriament i de forma individual la carpeta d’aprenentatge que consistirà en la realització de diferents exercicis prèviament publicats i explicats a l’aula virtual de l’assignatura.
Aquestes activitats formatives de caràcter pràctic s’han de recollir en una carpeta de format A4. A la part superior dreta de la carpeta ha d’incloure les següents dades personals:
cognoms, nom / curs / grup / dades de contacte: telèfon o mòbil i e-mail.
El lliurament del treball es farà el darrer dia de docència de l'assignatura.
40%
2 Examen Prova individual escrita, teòrica i pràctica, que consistirà en respondre preguntes sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria) i en resoldre entre 2 i 4 qüestions plantejades sobre la redacció publicitària (pràctica). És de caràcter individual i obligatòria.  60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'Aprenentatge L’estudiant haurà de presentar obligatòriament i de forma individual una carpeta que consistirà en la realització de tres exercicis prèviament publicats i explicats a l’aula virtual de l’assignatura. El lliurament d’aquest recull d’exercicis es farà el dia / data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l'assignatura. 40%
Examen Prova individual escrita, teòrica i pràctica, que consistirà en respondre preguntes sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria) i en resoldre entre 2 i 4 qüestions plantejades sobre la redacció publicitària (pràctica). És de caràcter individual i obligatòria. 60%