Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne assolirà els coneixements i les actituds necessàries del redactor/a  publicitari. X X  X      
OG2.- L'alumne coneixerà i descriure la teoria de la redacció publicitària.  X  X X X    
OG3.- L'alumne presentarà i analitzarà la pràctica de la redacció publicitària.  X X X  X    
OG4.- L'alumne estarà capacitat per a la creació i realització de missatges publicitaris.  X  X X  X X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà i entendrà els aspectes teòrics de la redacció publicitària.  X  X    
OE2.- L'alumne comprendrà la pràctica de la redacció publicitària.  X    X  
OE3.- L'alumne integrarà i emprarà el llenguatge específic de la redacció publicitària.   X  X  X 
2 OE4.- L'alumne crearà i realitzarà missatges publicitaris de forma eficaç.  X X  X  X