PLA DOCENT
Assignatura Comunicació per a la igualtat: ètica i deontologia Codi 360381
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. J. R. C. / Dra. C. U. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 28/12/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició de continguts per part dels dos professors, mitjançant la metodologia de la classe magistral, amb la realització d’exercicis pràctics i treballs per part dels estudiants.
Es donaran a conèixer els principis que manen la pràctica professional de la publicitat i de les relacions públiques. Es posaran de manifest les tendències i les corrents històriques més destacades i, finalment, es transmetran els valors essencials i l’ètica de la publicitat i de les relacions públiques. S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials complementaris del continguts docents exposats.
Cada un dels blocs dels que es composa l’assignatura serà impartit per un docent especialitzat en l’àrea de publicitat i un altre en l’àrea de les relacions públiques.

Temari
Bloc 1 Títol: Comunicació per a la Igualtat: Ètica i deontologia de les relacions públiques
Tema 1: Ètica i relacions públiques.
1.1. Orígens dels principis deontològics de les Relacions Públiques.
1.2. Context històric. L’evolució de les ciències socials.
1.3. Establiment ètic de referents i de paràmetres de base.

Tema 2: Codis deontològics.
2.1. Els codis d’ètica en les relacions públiques.
2.2. Anàlisi dels Codis Deontològics d’Atenes i Lisboa.
2.3. Les institucions garants de l’aplicació dels Codis Deontològics.

Tema 3: Límits legislatius dels codis deontològics.
3.1. Associacions de professionals de Relacions Públiques estatals i internacionals.
3.2. Fonaments de la legislació. Les relacions públiques en el dret espanyol i en l’administració pública.
3.3. La creació de la consciència professional.

Tema 4: Tendències i tècniques en les Relacions Públiques.
4.1. Tendències actuals de les Relacions Públiques.
4.2. Tècniques de les Relacions Públiques.
Bloc 2 Títol: Comunicació per a la Igualtat: Ètica i deontologia de la publicitat
Tema 5: Ètica i publicitat.
5.1. Principis deontològics.
5.2. Codi ètic del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
5.3. Ètica de la competència: Drets i deures de l’anunciant i de l’empresa de publicitat

Tema 6: Valors i publicitat.
6.1. Valors que difonen la publicitat.
6.2. Tractament de la imatge de la dona en la publicitat: La publicitat sexista.
6.3. Altres segments de població objecte de la publicitat: Nens i tercera edat.

Tema 7: Autoregulació i censura publicitària.
7.1. Autocontrol de la publicitat.
7.2. Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
7.3. Campanyes censurades i publicitat subliminar.

Tema 8: Tendències i recursos de la publicitat.
8.1. Últimes tendències en la comunicació publicitària.
8.2. Tècnica publicitària i recursos creatius: USP, ESP, la publicitat comparativa, el sexe com a recurs creatiu.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne coneixerà els principals conceptes i teories per estudiar el procés comunicatiu.   X   X  
OG2.- L’alumne identificarà l’ètica com element cabdal de la Publicitat i les Relacions Públiques. X     X  
OG3.- L’alumne descriurà i analitzarà la revisió des d’una perspectiva històrica sobre el procés comunicatiu amb una conducta ètica des de els orígens fins l’actualitat.   X     X
OG4.- L'alumne assolirà coneixements necessaris i aptituds per aplicar en el seu futur com a professionals.   X X   X
OG-5.- L'alumne adquirirà criteris de referència per esdevenir relacions públiques i publicitaris ètics.         X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5
1 OE1.- L’alumne serà capaç d’entendre la capacitat d’actuació ètica en RRPP. X        
OE2.- L’alumne comprendrà la naturalesa teòric-pràctica dels codis deontològics vigents i de l’autoregulació en RRPP.     X    
OE3.- L'alumne coneixerà la capacitat analítica, crítica i interpretativa en RRPP.   X X    
OE4.- L’alumne serà capaç de comunicar de forma eficaç en RRPP.       X X
2 OE1.- L’alumne serà capaç d’entendre la capacitat d’actuació ètica en publicitat. X        
OE2.- L’alumne comprendrà la naturalesa teòric-pràctic dels codis deontològics vigents i de l’autoregulació en publicitat.     X    
OE3.- L'alumne coneixerà la capacitat analítica, crítica i interpretativa en publicitat.   X X    
OE4.- L’alumne serà capaç de comunicar de forma eficaç en publicitat.       X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total : 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
Fonts per l'àrea de RRPP:
BARROSO, P. Códigos deontológicos de los Medios de comunicación: Prensa, Radio, TV, Cine, Publicidad, Relaciones Públicas. Pamplona: Ed. Paulina, 1984. ISBN 84-285-0971-9.
BERNAYS, E. Los años últimos: radiografía de las relaciones públicas 1956-1987. Barcelona: ESRP-PPU, 1982. ISBN 84-699-8434-9.
BERNAYS, E. Cristalizando la Opinión Pública. Barcelona: Ed. Gestión 2000, 1998. ISBN 84-8088-213-1.
CORTINAA. Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial. Madrid: Ed. Trotta, 1994. ISBN 84-8164-013-1.
GARCÍA-MARZÁ, D. Ética empresarial. Del diálogo a la confianza. Madrid: E. Trotta, 2004. ISBN 978-84-9879-226-3.
NOGUERO, A. La función social de las Relaciones Públicas, teoría y marco legal. Barcelona: ESRP-PPU, 1995. ISBN 84-699-8434-9.
OLCESE, A. Creación de valor y responsabilidad social de la empresa en las empresas del Ibex 35. Barcelona: RACEF, 2011. ISBN 978-84-614-7215-4.
QUEVEDO, E. Reputación y creación de valor. Madrid: Thompson, 2003. ISBN 84-7299-584-4.

Fons per l'àrea de Publicitat:
ARENS, C.; ARENS, W.; WEIJOLD, F.; MICHAEL, F. Publicidad. México DF: Mc Graw-Hill Interamericana, 2008. ISBN 970-10-6668-5.
AZNAR, H.; CATALÁN, M. Códigos éticos de publicidad y marketing. Barcelona: Ed. Ariel, 2000. ISBN 84-344-1279-9.
BARÓ i BALLBÉ, M. J. La publicitat il·lícita i la defensa dels consumidors. Barcelona: Centre d’Investigació de la Comunicació Generalitat de Catalunya, 1992. ISBN 84-393-2613-0.
BURTENSHAW, K.; MAHON, N.; BARFOOT, C. Principios de publicidad. Barcelona: Gustavo Gili S.L, 2007. ISBN 978-84-252-2177-4.
EGUIZÁBAL, R. Teoría de la publicidad. Madrid: Ed. Cátedra, 2007. ISBN 978-84-376-2394-8.
EGUIZÁBAL, R. Industrias de la conciencia. Barcelona: Ediciones Península, 2009 ISBN 978-84-8307-878-5.
EEOSKI, S. La publicidad desde el consumidor. Elorrio: Eroski, 1991. ISBN 7547-060-2.
FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, V. Es cosa de hombres. El machismo en la publicidad española (1939-1975). Sevilla: Algaida Editores, 2007. ISBN 978-84-7647-905-6.
MÚJICA, A. La publicidad a examen. La medición de la actitud de los ciudadanos ante la publicidad. Bilbao: Universidad de Deusto, 2002. ISBN 978-84-748-5855-6.
REEVES, R. La realidad en la publicidad. Valladolid: Severo Cuesta, 2006. ISBN 84-7485-855-0.
WILLIAMS, E. La nueva publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2340-2.

Altres materials:
Ads of the World [en línia]. [Consulta: 21.04.2015]. Disponible a: <http://www.adsoftheworld.com>.
TV Anuncios (Disponible l'accés dins de les instal·lacions de l'Escola)

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball en grup: RRPP Cada treball consistirà en el desenvolupament d’un dels temes del bloc (Publicitat o Relacions Públiques segons correspongui).

En alguns casos consistirà en l’anàlisi, des del punt de vista ètic, dels missatges d’una empresa o institució (existents o redactats per l’estudiant).

Per a la seva realització cada un dels docents fixaran un model obligatori d’estructura del treball i la data de lliurament, que estarà disponible a l’aula virtual de l’assignatura.
Grupal (4-6 membres) 20%
2 2 Treball en grup: Publicitat Grupal (4-6 membres) 20%
3 1 Activitats d'aplicació: RRPP Es realitzaran tres activitats formatives per a cada un dels blocs de l’assignatura, i consistiran en analitzar i reflexionar sobre el bloc que correspongui a partir dels següents paràmetres:

1r Ètica i deontologia.
2n Codis deontològics.
3r Tendències i tècniques.  

S’utilitzarà l’aula virtual de l’assignatura com a eina de consulta i de lliurament de materials.
Grupal (4-6 membres) 5%
4 2 Activitats d'aplicació: Publicitat Grupal (4-6 membres) 5%
5 1 i 2 Examen: Publicitat i RRPP Prova escrita de 6 preguntes de resposta breu per a cada bloc (6+6) sobre la totalitat dels continguts.
Es realitzarà en la data establerta en el Calendari Oficial de Tancament d’Avaluació de l’Escola.
Individual 50%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova escrita de 6 preguntes de resposta breu per a cada bloc (6+6) sobre la totalitat dels continguts.
Es realitzarà en la data establerta en el Calendari Oficial de Tancament d’Avaluació de l’Escola.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit: RRPP Cada treball consistirà en el desenvolupament d’un dels temes del bloc (Publicitat o Relacions Públiques segons correspongui).

En alguns casos consistirà en l’anàlisi, des del punt de vista ètic, dels missatges d’una empresa o institució (existents o redactats per l’estudiant).

Per a la seva realització cada un dels docents fixaran un model obligatori d’estructura del treball i la data de lliurament, que estarà disponible a l’aula virtual de l’assignatura.
25%
2 Treball escrit: Publicitat 25%
3 Examen: Publicitat i RRPP Prova escrita de 6 preguntes de resposta breu per a cada bloc (6+6) sobre la totalitat dels continguts.
Es realitzarà en la data establerta en el Calendari Oficial de Tancament d’Avaluació de l’Escola.
50%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova escrita de 6 preguntes de resposta breu per a cada bloc (6+6) sobre la totalitat dels continguts.
Es realitzarà en la data establerta en el Calendari Oficial de Tancament d’Avaluació de l’Escola.
100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)