PLA DOCENT
Taller Eines de ioga per la gestió de l'estrès i de l'ansietat Format docència ONLINE
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. L. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller

En aquest taller aprendràs a identificar el teu estrès i ansietat.

 

Rebràs eines que t'ajudaran a superar situacions difícils de la teva vida.

Idioma Català / Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Cap.
A aportar per l'estudiant: matt, roba còmoda i aigua.
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 25/06/2020
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Vitalitat i relaxació. Identificació dels conceptes, d'estrès i ansietat.
Tema 2. Estrès i distrès.
Tema 3. Etiologia de l'estrès: commocions, traumes, addicions.
Tema 4. Eines per la gestió de les crisis personals i creació de bons hàbits: Nutrició, mediatació, exercici i massatge.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat pendrà consciència del seu protagonisme en la gestió de l'estrès i l'ansietat. X   X   X  X   X  
OG2.- L'alumnat experimentarà diferents eines i recursos del ioga per activar la vitalitat i la relaxació a la seva vida. X X    X   X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat coneixerà els avantatges i inconvenients de l'estrès. X  
OE2.- L'alumnat coneixerà mecanismes que l'ajudaran a superar hàbits nocius.   X
OE3.- L'alumnat aprendrà a realitzar tècniques de respiració i meditació.   X
OE4.- L'alumnat aprendrà sobre exercicis, massatges, nutrició, etc. per alleugerir la seva ansietat i estrès. X  

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

BHAJAN,Yogi. El Maestro de la Era de Acuario. Capacitación Internacional de Maestros de Kundalini Yoga por KRI, primer nivel. 2007. VOL I i II. ISBN 978-84-946770-1-4
CALAIS - GERMAIN, Blandine. La respiración. Anatomía para el movimiento. Barcelona: ed. La liebre de Marzo SL, 2006. Tomo IV. El gesto respiratorio. ISBN 978-84- 87403-84-2
VVAA. El Maestro de la Era de Acuario. Vitalidad y Estrés.Capacitación Internacional de Maestros de Kundalini Yoga por KRI,segundo nivel. 2008 ISBN 978-1-934532-04-1


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació Elaboració d'entre 4 i 6 exercicis breus. Individual 45%
3 Carpeta d'aprenentatge Realització d'un dossier basat en el temari a partir de les indicacions de la docent. Individual 45% 
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
 Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.