PLA DOCENT
Assignatura Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques Codi 360384
Matèria M1. Marc teòric de la Comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs.
Docent Dr. A. N. / Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 16/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/04/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 17/04/2020
Metodologia i organització general
La finalitat de l’assignatura és presentar el panorama laboral actual en publicitat i relacions públiques, amb la col·laboració majoritària d’antics alumnes de l’Escola, es presenta una proposta metodològica atípica estructurant l’assignatura en:

Laboratoris: 
Diferents professionals plantejaran a l'alumnat cassos pràctics o activitats que hauran de desenvolupar dins i fora de l'aula. 

Conferències:
És un cicle de conferències en el que la majoria dels/les ponents són titulats per l'Escola i desenvolupen la seva activitat com a publicitaris i/o relacions públiques. S’exposaran trajectòries professionals i/o casos pràctics per tal d’exemplificar les diferents morfologies d’actuació per a un professional en Publicitat i RRPP.

SUBJECT:
És una cicle de conferències organitzat per alumnes de l'Escola en col·laboració amb el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Generalment es celebren dos a l'any. Aquestes jornades tracten temes concrets i participen experts en la matèria. 

Es programaran aproximadament un 50% de sessions dedicades a cada una de les especialitats (publicitat i relacions públiques). Hi haurà, també, sessions informatives sobre la dinàmica de l’assignatura programades a principis i finals de semestre. S’espera de tot l’alumnat una actitud proactiva en les sessions. Aquells que ho desitgin podran presentar els conferenciants i actuar com a amfitrions en les conferències.

Temari
Bloc 1 Títol: ELEMENTS ESTRUCTURALS
Tema 1. Introducció a l’assignatura: objectius i metodologia.
Tema 2. La candidatura i CV com a elements d’anàlisi. L’entrevista de selecció.
Tema 3. Coaching professional.
Tema 4. Eines per a la cerca de feina.
Tema 5. Detecció de noves opcions professionals.
Bloc 2 Títol: ELEMENTS CONCEPTUALS
Tema 6. Conferències de l’àmbit professional de la publicitat. Fitxa d’anàlisi.
Tema 7. Conferències de l’àmbit professional de les relacions públiques. Fitxa d’anàlisi.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne tindrà una visió panoràmica de les realitats professionals existents en publicitat i relacions públiques.        X  X
OG2.- L'alumne podrà valorar els factors ètics en la praxi professional per tal de capacitar per a la reflexió responsable dels casos pràctics presentats. X X      
OG3.- L'alumne disposarà d'elements d’anàlisi per a la reflexió relacionada amb el desenvolupament laboral per tal d’afavorir el vincle entre els continguts teòrics i la pràctica professional.  X      
OG4.- L'alumne comprendrà la necessitat de fomentar el treball en equip en l’elaboració de documents que presentin sintetitzats el conceptes adquirits.     X    
OG5.- L'estudiant serà capaç de posicionar-se com a candidat laboral. X X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5

 

1

OE1.- L'alumne identificarà els elements ètics de la professió.        
OE2.- L'alumne comprendrà les fases i etapes per a la planificació de la trajectòria professional.        
OE3.- L'alumne organitzarà grups de treball.       X  

 

2

OE4.- L'alumne presentarà diferents realitats professionals en publicitat: trajectòries professionals i anàlisi de casos per tal de conèixer la seva relació amb la realitat laboral.  X X X    
OE5.- L'alumne presentarà diferents realitats professionals en relacions públiques: trajectòries professionals i anàlisi de casos per tal de conèixer la seva relació amb la realitat laboral.  X X X    
OE6.- L'alumne aprendrà a elaborar una candidatura de pràctiques i un currículum. X     X X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 21 129

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 1 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 0
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 3 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 5 259 D.1) Treball autònom de l’estudiant 56
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 13 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 23 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
ARCEO VACAS, J.L. Fundamentos para la teoría y técnica de las relaciones públicas. Barcelona: ESRP-PPU, Barcelona, 1998.
BERNAYS, E. Los años últimos: radiografía de las relaciones públicas 1956-1987. Barcelona: ESRP-PPU, 1990.
CASSANY, D. La cuina de l’escriptura. Barcelona: EMPÚRIES, Barcelona, 1997.
CASSANY, D. Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure. EMPÚRIES, Barcelona, 1997.
GOTTESMAN, D.; MAURO, B. Técnicas para hablar en público. Utilizando las estrategias de los actores, Barcelona: Urano, 2001.
GRUNIG, J.; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000, 2000.
HERREROS, M. La publicitat: fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Pòrtic, 1996.
HIMSTREET, W. C.; BATY, W.M. Guía para la redacción de cartas e informes en la cartera. Bilbao: Deusto, 2000.
KOTLER, Ph. et al. Dirección de Marketing. Madrid: Prentice Hall, 2000.
MARTIN, G.W. Cómo comunicar mejor por escrito. Bilbao: Deusto, 1992.
MONTOLÍO, E. (Coord.). Manual práctico de escritura académica, 3 vols.. Barcelona: Ariel, 2000.
MOSS, Danny (Ed.). Las relaciones públicas en la práctica: libro de experiencias. Barcelona: ESRP-PPU, 1995.
NOGUERO, A. La función social de las Relaciones Públicas. Historia, teoría y marco legal. Barcelona: ESRP-PPU, 1995.
NOGUERO, A.; XIFRA, J. (Eds.). Premios Yunque de Plata 1987. Barcelona:  ESRP-PPU, 1990.
PEASE, A. El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás a través de sus gestos. Barcelona: Paidós, 1988.
PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado de la argumentación. Madrid: Gredos, 1989.
REARDON, K. La persuasión en la comunicación. Barcelona: Paidós, 1983.
REYES, G. El abecé de la pragmática. Madrid: Arco/Libros, 1995.
TANNEN, D. ¡Yo no quise decir eso! Cómo la manera de hablar facilita o dificulta nuestra relación con los demás. Barcelona: Paidós, 1991.
TRIGO ARANDA, V. Escribir y presentar trabajos en clase. Madrid: Prentice Hall, 2002.
WALKER, M. Cómo escribir trabajos de investigación Barcelona: Gedisa, 1997.
WILCOX, D. L.; CAMERON, G. T.; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Madrid: Pearson, 2006.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 2
Carpeta d'aprenentatge:
Conferències
El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà, en format paper, una Carpeta d'Aprenentatge de les fitxes corresponents a les conferències.

És imprescindible per aprovar que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.

És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.

La presentació, l'estructura, la paginació o l'ortografia són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions.
Individual 40%
L'estudiant que ho vulgui pot publicar una fitxa per conèixer l'adequació del seu treball. Individual NO
 2 1 Treball escrit   Els alumnes hauran d'actualitzar el seu currículum i perfil dins de l'apartat personal que s'ha habilitat al web de l'Escola. Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Esmena del material lliurat per a l'avaluació.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Obliga-
torietat
Pes en % sobre la nota

 

1

Carpeta d'aprenetatge:
Conferències
El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà, en format paper, una Carpeta d'Aprenentatge de les fitxes corresponents a les conferències.

És imprescindible per aprovar que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.

És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.

La presentació, l'estructura, la paginació o l'ortografia són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions
100%
El dia establert pel tancament de l’avaluació, l’alumne presentarà INDIVIDUALMENT en format digital la seva carpeta d’aprenentatge.  

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

Examen

Esmena del material lliurat per a l'avaluació.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.

100%


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle).