Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 2
Carpeta d'aprenentatge:
Conferències
El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà, en format paper, una Carpeta d'Aprenentatge de les fitxes corresponents a les conferències.

És imprescindible per aprovar que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.

És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.

La presentació, l'estructura, la paginació o l'ortografia són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- L’original de la fitxa avaluada prèviament per la docent.

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions.

A MÉS A MÉS i com a CONDICIÓ IMPRESCINDIBLE PER SUPERAR L’ASSIGNATURA que cada un dels dos membres del grup, publiqui el mateix document en format PDF al Moodle, com a molt tard el mateix dia del tancament de l’avaluació.
Grupal: Obligatori 2 estudiants
(excepte en avaluació única)
40%
Prèviament, i per tal que els grups coneguin l’adequació de la seva feina, el dia establert en el calendari de conferències, tots els alumnes publicaran una fitxa de la conferència de la seva elecció, d'entre les que ja s'han impartit.

En una sessió col·lectiva, la docent indicarà els errors més freqüents. El grup farà les esmenes corresponents per presentar correctament la Carpeta d’aprenentatge a final de curs.
Grupal (Obligatori 2 membres)
Amfitrions de Conferenciants.

Presentació a la classe d’un conferenciant en concret a qui prèviament haureu fet una petita entrevista.

S’entregarà un breu comentari en un document annex a la Carpeta d’aprenentatge, amb l'extensió i format que opti el grup.
Individual NO Per pujar nota
2 1 Activitats d'aplicació:
Laboratoris
Cada laboratori, aporta un percentatge proporcional de la nota final.
Consulteu informació detallada publicada al Moodle en cada una de les respectives fitxes tècnica es descriu el seu contingut i format d’avaluació.
Individual 60%
3 1 Activitats d'aplicació: SUBJECT La manca d'assistència per causa major comportarà el lliurament d'un justificant, i, en cap cas, eximeix de la presentació de la fitxa corresponent. 

Consulteu informació detallada publicada al Moodle en cada una de les respectives fitxes tècnica es descriu el seu contingut i format d’avaluació.
4 1 Treball escrit Els alumnes hauran d'actualitzar el seu currículum i perfil dins de l'apartat personal que s'ha habilitat al web de l'Escola.  

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Diverses preguntes breus sobre les diferents activitats desenvolupades al llarg del curs.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.
100%
Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Obliga-
torietat
Pes en % sobre la nota

 

1

Carpeta d'aprenetatge:
Conferències
El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà una Carpeta d'Aprenentatge en format paper de les fitxes corresponents a les conferències.

És imprescindible per aprovar aquesta carpeta d'aprenentatge que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.

És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual. La presentació, estructura, paginació, ortografia... són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- L’original de la fitxa avaluada prèviament per la docent.

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions.

A MÉS A MÉS i com a CONDICIÓ IMPRESCINDIBLE PER SUPERAR L’ASSIGNATURA, s'ha de publicar el mateix document en format PDF al Moodle, com a molt tard el mateix dia del tancament de l’avaluació.
50%
2 Activitats d'aplicació:
Laboratoris
Cada laboratori, aporta un percentatge proporcional de la nota final.
Consulteu informació detallada publicada al Moodle en cada una de les respectives fitxes tècnica es descriu el seu contingut i format d’avaluació.
50%
El dia establert pel tancament de l’avaluació, l’alumne presentarà INDIVIDUALMENT en dos documents separats en format paper, la seva carpeta d’aprenentatge i el treball que contingui les activitats d’aplicació.  

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

Examen

Diverses preguntes breus sobre les diferents activitats desenvolupades al llarg del curs.

100%