PLA DOCENT
Assignatura Principis de Màrqueting Codi 360390
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 04/05/2014
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

Temari
Tema 1 Títol: Conceptes fonamentals del màrqueting
Tema 2 Títol: Vocabulari bàsic del màrqueting
Tema 3 Títol: Aspectes bàsics del mercat i la competència
Tema 4 Títol: Anàlisi del consumidor
Tema 5 Títol: Aspectes bàsics de la llei de l'oferta i la demanda
Tema 6 Títol: Màrqueting sectorial i internacional

Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C11  Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C3 C4 C6 C7 C11  C13 
OG1.- L’alumne comprendrà les activitats de màrqueting d’empreses i institucions en relació amb el seu entorn. X      X   X  
OG2.- L’alumne coneixerà els fonaments de màrqueting i la seva aplicació a l’empresa moderna. X X   X
 
X X
OG3.- L’alumne identificarà les variables fonamentals que s’utilitzen per dissenyar les polítiques de màrqueting a les empreses. X     X X  X X
OG4.- L’alumne diferenciarà els conceptes fonamentals de les accions del màrqueting empresarial. X     X   X  
OG5.- L’alumne coneixerà i analitzarà l’influencia de l’entorn i el mercat. X         X  
OG6.- L’alumne serà capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts per resoldre casos i problemes plantejats. Aprendre les fonts d’informació i les dades necessàries per analitzar els coneixements d’aquesta matèria. X    X X     X
OG7.- L’alumne aprendrà a treballar en equip, així com comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones i prendre decisions en situacions amb major i menor grau d’informació, i estimular actituds que permetin orientar l’activitat professional, l’esperit crític, la capacitat creativa i proactiva. X X X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- L’alumne coneixerà els conceptes bàsics del màrqueting. X X          
OE2.- L’alumne identificarà l’orientació del màrqueting actual. X X          
OE3.- L’alumne analitzarà el paper del màrqueting a l’economia i l’empresa. X X          
OE4.- L’alumne comprendrà les funcions d’un departament de màrqueting. X X          
OE5.- L’alumne comprendrà la importància de la filosofia i les eines del màrqueting a diferents tipus d’organitzacions. X X          
2 OE6.- L’alumne identificarà els principals indicadors de l’atractiu d’un mercat.     X X X   X
OE7.- L’alumne analitzarà la competència d’una organització.     X   X   X
OE8.- L’alumne comprendrà els factors que poden influir en el procés de compra.     X   X   X

 
Mètodes docents / Activitats Formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6
Total: 150

25

25 25 25 25 25

 

 

 


Fonts d'informació
Bibliografia bàsica
KELLER, K.; KOTLER, P. Dirección de marketing 14ª Edicion. México: Pearson Educacion, 2012. ISBN: 9786073212458.
KOTLER, P. Dirección de marketing. 15ª Edicion. Madrid: Pearson Educación, 2016 . ISBN: 978-607-32-3700-0
SANTESMASES, M. Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide, 2012. ISBN:9788436821161.

Bibliografia complementària
KOTLER, P y AMSTRONG, G. et al. Fundamentos de marketing. México: Pearson educación,.2017 ISBN: 9786073238458
LLAMAZARES, O. Casos de marketing internacional. Madrid: Global Marketing strategies, 2015. ISBN: 9788494390944.
SANTESMASES, M. Y MERINO, M.J. et al. Fundamentos de marketing. Madrid: Pirámide, 2014 ISBN: 9788436829341

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
  • Tots els elements d'avaluació faran mitjana per la nota final.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Temes Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-3 Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.

Individual

30%

2 4-6 Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.

Individual

30%

3 1-6 Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 60 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 45 ítems.

Individual

40%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.