Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C3 C4 C6 C7 C11  C13 
OG1.- L’alumne comprendrà les activitats de màrqueting d’empreses i institucions en relació amb el seu entorn. X      X   X  
OG2.- L’alumne coneixerà els fonaments de màrqueting i la seva aplicació a l’empresa moderna. X X   X
 
X X
OG3.- L’alumne identificarà les variables fonamentals que s’utilitzen per dissenyar les polítiques de màrqueting a les empreses. X     X X  X X
OG4.- L’alumne diferenciarà els conceptes fonamentals de les accions del màrqueting empresarial. X     X   X  
OG5.- L’alumne coneixerà i analitzarà l’influencia de l’entorn i el mercat. X         X  
OG6.- L’alumne serà capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts per resoldre casos i problemes plantejats. Aprendre les fonts d’informació i les dades necessàries per analitzar els coneixements d’aquesta matèria. X    X X     X
OG7.- L’alumne aprendrà a treballar en equip, així com comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones i prendre decisions en situacions amb major i menor grau d’informació, i estimular actituds que permetin orientar l’activitat professional, l’esperit crític, la capacitat creativa i proactiva. X X X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- L’alumne coneixerà els conceptes bàsics del màrqueting. X X          
OE2.- L’alumne identificarà l’orientació del màrqueting actual. X X          
OE3.- L’alumne analitzarà el paper del màrqueting a l’economia i l’empresa. X X          
OE4.- L’alumne comprendrà les funcions d’un departament de màrqueting. X X          
OE5.- L’alumne comprendrà la importància de la filosofia i les eines del màrqueting a diferents tipus d’organitzacions. X X          
2 OE6.- L’alumne identificarà els principals indicadors de l’atractiu d’un mercat.     X X X   X
OE7.- L’alumne analitzarà la competència d’una organització.     X   X   X
OE8.- L’alumne comprendrà els factors que poden influir en el procés de compra.     X   X   X