PLA DOCENT
Assignatura Psicologia Social i del Consum Codi 360378
Matèria M3. Marc Teòric de la Psicologia Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. J. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 09/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per a comprendre i analitzar el comportament humà des d'una perspectiva psicosocial, fent especial èmfasi en els processos d'influència social i en el comportament del consumidor. El primer bloc de l'assignatura es centra en l'aprenentatge de conceptes psicosocials bàsics per entendre com percebem, comprenem i avaluem el món social, fent èmfasi en la comunicació persuasiva i en estratègies d'influència. El segon bloc es centra en el comportament de les persones com a consumidors i en el complex procés de decisió subjacent al consum. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, anàlisi de casos, l’elaboració de casos i la lectura crítica de documents aportats pel professorat.


Temari
Bloc 1 Títol: Psicologia Social
Tema 1. Delimitació de la psicologia social
1.1. Concepte i àmbits de la psicologia social
1.2. Sentit comú i coneixement científic

Tema 2. Percepció social
2.1. Formació i maneig d'impressions
2.2. Comunicació no verbal
2.3. Atribucions causals

Tema 3. Cognició social
3.1. Esquemes mentals
3.2. Errors cognitius
3.3. Estereotips i prejudicis
3.4. Desenvolupament i gestió de rumors

Tema 4. Processos bàsics d'influència social
4.1. Normalització
4.2. Conformitat
4.3. Condescendència

Tema 5. Actituds i persuasió
5.1. Procés de formació d'actituds
5.2. Estratègies de persuasió
5.3. Resistència a la persuasió
Bloc 2 Títol: Psicologia del consum
Tema 6. Delimitació de la psicologia del consum
6.1. Concepte de psicologia del consum
6.2. Definició del comportament del consumidor
6.3. Implicacions del comportament del consumidor en màrqueting

Tema 7. Procés de decisió en el comportament del consumidor
7.1. Motivació, necessitats i recerca d'informació
7.2. Decisions que impliquen una alta o una baixa elaboració
7.3. Processos després de la presa de decisions i satisfacció del consumidor

Tema 8. Influència social en el comportament del consumidor
8.1. Fonts d'influència social en el consum
8.2. Identitat, valors, estils de vida i consum
8.3. Consum a Internet i tendències futures de consum

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C13
OG1.- L'alumnat aprendrà conceptes psicosocials bàsics per comprendre i analitzar críticament el comportament de les persones en general i específicament el dels consumidors en contextos reals.  X X
OG2.- L'alumnat aprendrà a elaborar propostes i estratègies adients per afrontar reptes de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques, utilitzant de manera fonamentada conceptes psicosocials que afavoreixen el canvi d'actituds i de conductes. X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat aprendrà a elaborar propostes i estratègies adients per afrontar reptes de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques, utilitzant de manera fonamentada conceptes psicosocials que afavoreixen el canvi d'actituds i de conductes. X X
OE2.- L'alumnat aprendrà conceptes psicosocials bàsics per tal de comprendre i poder analitzar els processos de percepció social, cognició social, actituds, persuasió i influència social.  X
OE3.- L’alumnat serà capaç de proposar estratègies fonamentades en conceptes psicosocials per donar resposta a diferents escenaris que suposen reptes per als professionals de la publicitat i les relacions públiques.  X
2 OE.4- L'alumnat serà capaç de reflexionar de forma crítica sobre el comportament del consumidor, comprenent la seva complexitat i la importància d’adoptar aquesta perspectiva en les decisions estratègiques de màrqueting.  X
OE5.- L'alumnat serà capaç de diagnosticar i analitzar els models de presa de decisions del consumidor, les dimensions culturals i psicològiques bàsiques del consum i els mecanismes subjacents al consum.  X
OE6.- L'alumnat serà capaç de seleccionar i dissenyar els mètodes adients per analitzar el comportament del consumidor en un context real.  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 9 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 8 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 5                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 8 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 8 2    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

  


Fonts d'informació
BARON, R.A.; BYRNE, D. Psicología Social. Madrid: Prentice Hall, 2005.
BRIÑOL, P.; DEMARREE, K.G. Social meta-cognition. New York: Psychology Press, 2012.
CIALDINI, R.B. Influence: The psychology of persuasion. New York: HarperCollins, 2007.
CIALDINI, R. B.; GOLDSTEIN, N. J. Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55: 591-261, 2004.
FISKE, S.; GILBERT, D.T.; LINDZEY, G. Handbook of social psychology. Hoboken: Wiley, 2010.
FRANSEN, M. L.; VERLEGH, P. W. J.; KIRMANI, A.; SMIT, E. G. A typology of consumer strategies for resisting advertising, and a review of mechanisms for countering them. International Journal of Advertising, 34 (1): 6-16, 2015.
GIL, A.; FELIU, J. Psicología económica y del comportamiento del consumidor. Barcelona: UOC, 2014.
HOGG, M.A.; VAUGHAN, G.M. Psicología Social. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2010.
HOYER, W.D.; MACINNIS, D.J.; PIETERS, R. Consumer behavior. Boston: Cengage Learning, 2013.
KIMMEL, A. J.; AUDRAIN-PONTEVIA, A. F. Analysis of commercial rumors from the perspective of marketing managers: Rumor prevalence, effects, and control tactics. Journal of Marketing Communications, 16: 239-253, 2010.
QUINTANILLA, I. Psicología del consumidor. Madrid: Prentice-Hall, 2002.
SABUCEDO, J.M.; MORALES, J.F. Psicología Social. Madrid: Panamericana. 2015.
STEWART, D.W. The handbook of persuasion and social marketing. Santa Barbara: Praeger Publishers, 2014.
SUNDARAM, D. S.; WEBSTER, C. The role of nonverbal communication in service encounters. Journal of Services Marketing, 14 (5): 378-391, 2000.
WÄNKE, M. Social psychology of consumer behavior. New York: Psychology Press, 2009.
WORCHEL, S.; COOPER, J.; GOETHALS, G.R.; OLSON, J.M. Psicología Social. Madrid: Thomson, 2003.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consisteix en seleccionar i contextualitzar processos psicosocials adients per analitzar fins a 3 escenaris reals que suposen reptes o problemes dins de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques. Individual NO 30%
2 2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consisteix en elaborar una estratègia de comunicació justificada, utilitzant els conceptes teòrics treballats, per donar resposta a la demanda d’un client fictici amb l’objectiu d’afavorir el consum d’un producte o servei específic.

Grupal (4 membres)

Assignatura en pla d'extinció. Excepcionalment es podrà fer individual.

NO 20%
3 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.