Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit Treball escrit on s’han de seleccionar i contextualitzar processos psicosocials adients per analitzar 3 escenaris reals que suposen reptes o problemes dins de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques. Individual NO 25%
2 2 Treball en grup Treball escrit on s'ha d’elaborar una estratègia de comunicació justificada, utilitzant els conceptes teòrics treballats, per donar resposta a la demanda d’un client fictici amb l’objectiu d’afavorir el consum d’un producte o servei específic. Grupal (4 membres) NO 15%
3 1-2 Examen Examen de caràcter teòric-pràctic que inclou 50 preguntes de resposta múltiple amb quatre alternatives. Les respostes correctes sumen 1 punt i les incorrectes resten 0.25 punts respecte a la puntuació total. Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen de caràcter teòric-pràctic que inclou 50 preguntes de resposta múltiple amb quatre alternatives. Les respostes correctes sumen 1 punt i les incorrectes resten 0.25 punts respecte a la puntuació total. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen Examen de caràcter teòric-pràctic que inclou 50 preguntes de resposta múltiple amb quatre alternatives (60%) i 6 preguntes de desenvolupament (40%). Les respostes correctes a les preguntes d'opció múltiple sumen 1 punt i les incorrectes resten 0.25 punts respecte a la puntuació obtinguda en aquest apartat de l'examen. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen de caràcter teòric-pràctic que inclou 50 preguntes de resposta múltiple amb quatre alternatives (60%) i 6 preguntes de desenvolupament (40%). Les respostes correctes a les preguntes d'opció múltiple sumen 1 punt i les incorrectes resten 0.25 punts respecte a la puntuació obtinguda en aquest apartat de l'examen. 100%