Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C13
OG1.- L'alumnat aprendrà conceptes psicosocials bàsics per comprendre i analitzar críticament el comportament de les persones en general i específicament el dels consumidors en contextos reals.  X X
OG2.- L'alumnat aprendrà a elaborar propostes i estratègies adients per afrontar reptes de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques, utilitzant de manera fonamentada conceptes psicosocials que afavoreixen el canvi d'actituds i de conductes. X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat aprendrà a elaborar propostes i estratègies adients per afrontar reptes de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques, utilitzant de manera fonamentada conceptes psicosocials que afavoreixen el canvi d'actituds i de conductes. X X
OE2.- L'alumnat aprendrà conceptes psicosocials bàsics per tal de comprendre i poder analitzar els processos de percepció social, cognició social, actituds, persuasió i influència social.  X
OE3.- L’alumnat serà capaç de proposar estratègies fonamentades en conceptes psicosocials per donar resposta a diferents escenaris que suposen reptes per als professionals de la publicitat i les relacions públiques.  X
2 OE.4- L'alumnat serà capaç de reflexionar de forma crítica sobre el comportament del consumidor, comprenent la seva complexitat i la importància d’adoptar aquesta perspectiva en les decisions estratègiques de màrqueting.  X
OE5.- L'alumnat serà capaç de diagnosticar i analitzar els models de presa de decisions del consumidor, les dimensions culturals i psicològiques bàsiques del consum i els mecanismes subjacents al consum.  X
OE6.- L'alumnat serà capaç de seleccionar i dissenyar els mètodes adients per analitzar el comportament del consumidor en un context real.  X