Temari
Bloc 1 Títol: Psicologia Social
Tema 1. Delimitació de la psicologia social
1.1. Concepte i àmbits de la psicologia social
1.2. Sentit comú i coneixement científic

Tema 2. Percepció social
2.1. Formació i maneig d'impressions
2.2. Comunicació no verbal
2.3. Atribucions causals

Tema 3. Cognició social
3.1. Esquemes mentals
3.2. Errors cognitius
3.3. Estereotips i prejudicis
3.4. Desenvolupament i gestió de rumors

Tema 4. Processos bàsics d'influència social
4.1. Normalització
4.2. Conformitat
4.3. Condescendència

Tema 5. Actituds i persuasió
5.1. Procés de formació d'actituds
5.2. Estratègies de persuasió
5.3. Resistència a la persuasió
Bloc 2 Títol: Psicologia del consum
Tema 6. Delimitació de la psicologia del consum
6.1. Concepte de psicologia del consum
6.2. Definició del comportament del consumidor
6.3. Implicacions del comportament del consumidor en màrqueting

Tema 7. Procés de decisió en el comportament del consumidor
7.1. Motivació, necessitats i recerca d'informació
7.2. Decisions que impliquen una alta o una baixa elaboració
7.3. Processos després de la presa de decisions i satisfacció del consumidor

Tema 8. Influència social en el comportament del consumidor
8.1. Fonts d'influència social en el consum
8.2. Identitat, valors, estils de vida i consum
8.3. Consum a Internet i tendències futures de consum