PLA DOCENT
Assignatura Teoria de l'Opinió Pública Codi 360366
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L’assignatura s’organitza en dos blocs docents d’estructura similar. Tots ells s’obren amb una sessió de contrast d’expectatives en la que es fixen els objectius del bloc i es planifiquen les activitats a realitzar. Cada bloc es tanca amb una doble sessió de treball: per una banda, la compilació de la Carpeta d’ aprenentatge en la que es reuneixen i s’avaluen els materials del bloc individualment, i per l'altra banda, la realització d’un Seminari destinat a resoldre dubtes en dinàmica de aprenentatge cooperatiu. Les sessions presencials de cada bloc s'estructuren en classes magistrals i activitats d’aplicació a l'aula i poden incloure col·loquis o conferències segons els continguts treballats. L’alumnat treballarà a partir de l’anàlisi de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric, així com de casos pràctics en els que serà necessari demostrar capacitat de comprensió i síntesi.


Temari
Bloc 1 Títol: Definició de l’opinió pública i recorregut teòric pels discursos històrics i contemporanis sobre el concepte
Tema 1: Dificultats de conceptualització
1.1  Anàlisi crítica i classificació a partir dels elements constitutius.
1.2. Proposta de definició operativa.
1.3. Característiques de l’opinió pública i perspectives d’estudi.
1.4. Discurs principal
1.4.1. El somni il·lustrat. Jürgen Habermas i Hannah Arendt.
1.4.2. Eines de control social. Pierre Bourdieu i Noelle-Neumann.

Tema 2: Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. Recorregut històric
2.1. Evolució de l’espai públic i transformacions polítiques i socials. Del Món Clàssic a les Declaracions de Drets.
2.2. Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. De la Revolució Industrial als atacs del 9/11.
Bloc 2 Títol: Els processos de formació de l'Opinió Pública. Actors, influències i conflictes

Tema 3: La influència dels mitjans de comunicació en el procés de formació de l’opinió pública. Evolució de la teoria dels efectes i context històric
3.1. Model dels efectes directes. Comunicació propagandística.
3.2. Model dels efectes limitats. Comunicació persuasiva.
3.3. Model dels efectes poderosos sota condicions limitades.

Tema 4: La influència dels actors polítics en el procés de formació de l’opinió pública. Relació entre opinió pública i poder
4.1. Funcions i processos de formació de l’opinió pública.
4.2. Opinió pública en règims parlamentaris i en règims autoritaris.
4.3. Actors del procés de l’opinió pública: classe política, mitjans de comunicació, grups de pressió i societat civil.
4.4. Opinió pública i poder. Legitimació de l’ordre social i possibilitats de ruptura.
4.5. Conflictes contemporanis. Xarxes socials, llibertat d’expressió i correcció política.

 

Tema 5: El camp demoscòpic: anàlisi i influència en el procés de formació de l'opinió pública

5.1. La medició de l'opinió pública a través d'enquestes. Limitacions i alternatives.

5.2. Tractament periodístic de les enquestes.

5.3. Repercussions socials i utilització política de resultats.

 


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne definirà i construirà una visió crítica del fenomen de l’opinió pública en el marc de la comunicació social.  X X   X  
OG2.- L’alumne comprendrà i avaluarà críticament la influencia dels diferents actors (esp. mitjans de comunicació i agents polítics) en la configuració de l’opinió pública segons els models d’interrelació i/o context sòcio-històrics. X  X  X X
OG3.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació i gestió de l’opinió pública i el seu valor instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).  X X  X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne identificarà i avaluarà críticament les diferents definicions del concepte d’opinió pública. X    
OE2.- L'alumne identificarà els conceptes bàsics de la interacció social (opinions, actituds, creences i valors) i els diferents agrupaments socials (individu, grup, públic).  X    
OE3.- L’alumne comprendrà els processos de formació de l’opinió pública com a fenòmens que es generen en un context determinat i condicionant (temps, agents, relacions socials, interessos i necessitats).  X    
OE4.- L'alumne coneixerà les diferents teories de l’opinió pública d’acord a les dues tradicions d’estudi (clàssica i empírica) i el context històric on s’emmarquen.  X    
2 OE5- L’alumne identificarà els actors que intervenen en la creació de l’opinió pública.    X  
OE6.- L’alumne comprendrà els diferents models d’interrelació entre institucions, mitjans i ciutadania.    X  
OE7.- L'alumne analitzarà la influència dels mitjans de comunicació, les relacions públiques i els grups polítics o empresarials en la configuració de l'opinió pública i l'establiment de l'agenda segons els models d'interrelació o contextos.    X  
OE8.- L'alumne desenvoluparà una actitud d'atenció crítica permanent envers l'actualitat informativa, l'opinió publicada i els valors vigents en la comunicació social.    X  
OE9.- L’alumne identificarà les principals aportacions de les noves tecnologies en la creació d'opinió pública.    X  
OE10- L'alumne avaluarà críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant propi com dels companys; analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric; analitzar qüestions relacionades amb l'opinió pública a través de l'observació de casos; treballar en equip.    X  
OE11.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació de l’opinió pública, i el seu valor  instrumental (tractament periodístic i repercussió política i social).      X
OE12.- L’alumne comprendrà el mètode d'investigació demoscòpica, les seves aplicacions i les seves limitacions.     X
OE13.- L'alumne coneixerà les principals fonts d'informació estadística i els estudis d'opinió més rellevants.     X
OE14.- L'alumne sabrà avaluar críticament tant els resultats de les enquestes d'opinió com el tractament i la funcionalitat de la seva publicació.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 53 97

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 1 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 25
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 1    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari -- 2 16 D.1) Treball autònom de l’estudiant 40
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 3    
A.3) Classes expositives 4 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

 


Fonts d'informació
ARENDT, H. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.
ARENDT, H. La promesa de la política. Barcelona: Planeta, 2005.
BERGER, P.; LUCKMANN, T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 1986.
BOURDIEU, P. “La opinión pública no existe”. Cuestiones de Sociología, 2000, núm. 166, p. 220-232.
HABERMAS, J. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructura de la vida pública. Madrid: Editorial Gustavo Gili, 2007.
LIPPMANN, W. La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre, 2003.
McCOMBS, M. Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós, 2006.
NOELLE-NEUMANN, E. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Editorial Paidós, 2003.
PRICE, V. Opinión pública. Esfera pública y comunicación. Barcelona: Paidós, 1994.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d’aprenentatge: L’observació i la gestió de l’opinió pública Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consisteix en resoldre una sèrie d’exercicis analítics sobre l’observació i la gestió de l’opinió pública i/o el rol dels actors implicats (esp. mitjans, polítics, societat civil), en grup i a l’aula. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria.
Grupal (4-5 membres) SI 15%
1 1-2 Activitats d’aplicació: Qüestionaris conceptuals i/o comprensius L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consisteix en realitzar una sèrie de pràctiques individuals on caldrà aplicar el contingut i l'aprenentatge teòric de l'assignatura a un fenomen concret del camp de l'opinió pública. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria.
Individual NO 35%
4 1-2 Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

 

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

Individual 50%


 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

Apunts del docent
No es penjaran els apunts a l’Aula Virtual, com a molt resums o presentacions de temes concrets.
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.