Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne definirà i construirà una visió crítica del fenomen de l’opinió pública en el marc de la comunicació social.  X X   X  
OG2.- L’alumne comprendrà i avaluarà críticament la influencia dels diferents actors (esp. mitjans de comunicació i agents polítics) en la configuració de l’opinió pública segons els models d’interrelació i/o context sòcio-històrics. X  X  X X
OG3.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació i gestió de l’opinió pública i el seu valor instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).  X X  X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne identificarà i avaluarà críticament les diferents definicions del concepte d’opinió pública. X    
OE2.- L'alumne identificarà els conceptes bàsics de la interacció social (opinions, actituds, creences i valors) i els diferents agrupaments socials (individu, grup, públic).  X    
OE3.- L’alumne comprendrà els processos de formació de l’opinió pública com a fenòmens que es generen en un context determinat i condicionant (temps, agents, relacions socials, interessos i necessitats).  X    
OE4.- L'alumne coneixerà les diferents teories de l’opinió pública d’acord a les dues tradicions d’estudi (clàssica i empírica) i el context històric on s’emmarquen.  X    
2 OE5- L’alumne identificarà els actors que intervenen en la creació de l’opinió pública.    X  
OE6.- L’alumne comprendrà els diferents models d’interrelació entre institucions, mitjans i ciutadania.    X  
OE7.- L'alumne analitzarà la influència dels mitjans de comunicació, les relacions públiques i els grups polítics o empresarials en la configuració de l'opinió pública i l'establiment de l'agenda segons els models d'interrelació o contextos.    X  
OE8.- L'alumne desenvoluparà una actitud d'atenció crítica permanent envers l'actualitat informativa, l'opinió publicada i els valors vigents en la comunicació social.    X  
OE9.- L’alumne identificarà les principals aportacions de les noves tecnologies en la creació d'opinió pública.    X  
OE10- L'alumne avaluarà críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant propi com dels companys; analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric; analitzar qüestions relacionades amb l'opinió pública a través de l'observació de casos; treballar en equip.    X  
OE11.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació de l’opinió pública, i el seu valor  instrumental (tractament periodístic i repercussió política i social).      X
OE12.- L’alumne comprendrà el mètode d'investigació demoscòpica, les seves aplicacions i les seves limitacions.     X
OE13.- L'alumne coneixerà les principals fonts d'informació estadística i els estudis d'opinió més rellevants.     X
OE14.- L'alumne sabrà avaluar críticament tant els resultats de les enquestes d'opinió com el tractament i la funcionalitat de la seva publicació.      X