PLA DOCENT
Assignatura Lideratge i Formació d'Equips de Treball Codi 361824
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Setè  Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 13/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Metodologia i organització general
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per comprendre i analitzar els factors psicològics, psicosocials i de l’entorn que afavoreixen els processos de lideratge efectiu en el marc d’equips de treball eficients en l’àmbit de la publicitat i les RRPP. El primer bloc de l’assignatura està centrat en el lideratge en les organitzacions i les seves implicacions. El segon bloc està centrat en la formació i les dinàmiques dels equips de treball que són més habituals a les organitzacions. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, lectura crítica de documents, dinàmiques de grup, anàlisis de casos i autoavaluació de les capacitats de lideratge.

Temari
Bloc 1 Títol: El lideratge en les organitzacions

Tema 1. Delimitació del fenomen de lideratge.
Tema 2. Factors individuals, competències del líders i estils de lideratge.
Tema 3. Factors situacionals que incideixen en el procés de lideratge.
Tema 4. Factors relacionats amb els seguidors i la seva relació amb els líders.
Tema 5. Lideratge efectiu en les organitzacions actuals.

Bloc 2 Títol: Els equips de treball en les organitzacions
Tema 6. Delimitació i característiques dels equips de treball.
Tema 7. Formació d’equips de treball.
Tema 8. Processos i dinàmiques en els equips de treball.
Tema 9. Factors organitzacionals que afecten als equips de treball.
Tema 10. Equips de treball eficients en les organitzacions actuals.

Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

XXX 

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C6  C7  C14 
OG1.- L’alumnat aprendrà conceptes psicosocials específics per  comprendre i analitzar críticament els processos de lideratge i la formació d’equips de treball en les organitzacions. X      
OG2.- L’alumnat aprendrà estratègies específiques per potenciar les seves capacitats de lideratge i per promoure l’efectivitat d’equips de treball incidint tant en la seva formació com en les seves dinàmiques. X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L’alumnat aprendrà a delimitar en què consisteixen els processos de lideratge, atenent als trets individuals dels líders, als factors de l’entorn organitzatiu i a les característiques dels seguidors. X  
OE2.- L’alumnat serà capaç d’analitzar els processos de lideratge en un entorn organitzatiu i argumentar quines repercussions poden tenir sobre el rendiment i sobre els integrants de l’equip de treball. X  X
OE3.- L’alumnat aprendrà a avaluar les seves capacitats de lideratge y desenvoluparà un pla per potenciar les seves fortaleses i ser conscient de les seves debilitats atenent al seu futur professional.    X
2 OE4.- L’alumnat aprendrà a delimitar les característiques dels equips de treball, atenent al seu procés de formació, a les seves dinàmiques i als aspectes organitzatius que poden influir en el seu rendiment.  X   
OE5.- L’alumnat serà capaç d’analitzar un equip de treball i les seves circumstàncies per diagnosticar si disposa de les característiques bàsiques que afavoreixen la seva eficiència. X X
OE6.- L’alumnat serà capaç de proposar intervencions sobre la formació i les dinàmiques dels equips de treball per afavorir la seva eficiència, especialment en els equips característics de l’àmbit professional de la publicitat i les RRPP.   X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 13 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

CLAMPITT, P.G; DEKOCH, R.J. Transforming leaders into progress makers: Leadership for the 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2011. ISBN 9781412974691.
DAY, D.V.; GRONN, P.; SALAS, E. "Leadership capacity in teams". The Leadership Quarterly, 2004, vol. 15, núm. 6, p. 857–880. ISSN 10489843.
GIL RODRÍGUEZ, F.; ALCOVER DE LA HERA, C.M. (cords.). Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004. ISBN 9788436817584.

GIL RODRÍGUEZ, F.; ALCOVER DE LA HERA, C.M.; RICO, R.; SÁNCHEZ-MANZANARES, M. "Nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo". Papeles del Piscólogo, 2011, vol. 31, núm. 1, p. 38-47. ISSN 1886-1415.
GIL RODRÍGUEZ, F.; RICO, R.; SÁNCHEZ MANZANARES, M. “Eficacia de equipos de trabajo” . Papeles del Psicólogo, 2008, vol. 29, núm. 1, p. 25-31. ISSN 0214-7823.
GÓMEZ, A.; VÁZQUEZ, A. “El grupo de trabajo eficaz: Trabajo en equipo”. En: MOLERO, F.; LOIS, D.; GARCÍA AREL, C.; GÓMEZ, A. (cords.). Psicología de los grupos. Madrid: UNED, 2018, p. 409-439. ISBN 9788436271959.
GUMUSLUOGLU, L.; ILSEV, A. "Transformational leadership, creativity, and organizational innovation". Journal of Business Research, 2009, vol. 62, núm. 4, p. 461–473. ISSN 01482963.
HASLAM, A.S.; REICHER. S.D.; PLATOW, M.J. The new psychology of leadership: Identity, influence and power. New York, NY: Psychology Press, 2011. ISBN 9781841696102.
HICKMAN, G.R.; SORENSON, G.J. The power of invisible leadership: How a compelling common purpose inspires exceptional leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2014. ISBN 9781412940177.
LEVI, D. Group dynamics for teams. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2011. ISBN 9781412977623.
MENG, J. "Learning by leading: Integrating leadership in public relations education for an enhanced value". Public Relations Review, 2013, vol. 39, núm. 5, p. 609–611. ISSN 0363-8111.
MENG, J.; BERGER, B. "An integrated model of excellent leadership in public relations: Dimensions, measurement, and validation". Journal of Public Relations Research, 2013, vol. 25, núm. 2, p. 141–167. ISSN 1062-726X.
MOLERO ALONSO, F.; MORALES DOMÍNGUEZ, J.F. (coords.). Liderazgo: Hecho y ficción, visiones actuales. Madrid: Alianza, 2011. ISBN 9788420651248.
MOLERO ALONSO, F.; MORIANO, J.A. “El liderazgo en los grupos”. En: MOLERO, F.; LOIS, D.; GARCÍA AREL, C.; GÓMEZ, A. (cords.). Psicología de los grupos. Madrid: UNED, 2018, p. 151-177. ISBN 9788436271959.
SHAWN, C.B; STAGL, K.C.; KLEIN, C.; GOODWIN, G.F.; SALAS, E.; HALPIN, S.M. "What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis". The Leadership Quarterly, 2006, vol. 17, núm. 3, p. 288–307. ISSN 10489843.
ZACCARO, S.J.; RITTMAN, A.L.; MARKS, M.A. "Team leadership". The Leadership Quarterly, 2001, vol. 12, núm. 4, p. 451–483. ISSN 10489843.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent mitjanánt exercicis. Individual NO 10%
2 1-2 Treball individual Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Individual  20%
3 1-2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Grupal (3-4 membres) 20%
4 1-2 Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu.

Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb el lideratge i la formació d'equips de treball. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb el lideratge i la formació d'equips de treball. 40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60% 

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb el lideratge i la formació d'equips de treball. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.